EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Т. І. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.5

УДК: 658.339.11

Т. І. Олійник

КОНЦЕПЦІЯ МОНІТОРИНГУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті обгрунтовується концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством з урахуванням рівня його економічної безпеки, що включає в себе контроль економічної інформації про фінансово-ресурсний потенціал у досягненні стратегічних завдань і успіху підприємництва. Визначено зміст та механізм побудови раціонального управління, який надає можливість сформувати відповідну структурну економічну модель, яка передбачає здійснення системного управління підприємством з подальшим його моніторингом. Виявлено, що моніторинг представляє собою організовану підприємством процес перевірки виконання усіх управлінських рішень в області формування надходжень і витрат з ціллю реалізації розробленої політики розвитку і намічених показників фінансових бюджетів. Окреслено функціональну структуру моніторингу в системі управління підприємством, яка обумовлена внутрішніми особливостями його розвитку: перевагами і протиріччями, які в міру поглиблення інтеграційних процесів набувають нових ознак, потребують нових підходів, нової побудови менеджменту, а отже, підпорядкування економічному механізму, новим соціально-економічним змінам і ситуаціям. Встановлено, що моніторинг у системі організаційно-економічного механізму орієнтований на досягнення заданих цілей — збільшення прибутку в поточному періоді чи на перспективу, через управління активами, забезпечення високих темпів економічного розвитку в умовах конкурентного середовища та ринкового механізму господарювання. В ході дослідження з'ясовано, що врахування аспектів моніторингу в загальній системі організаційно-економічного механізму підприємства, дає змогу своєчасно реагувати на можливі зміни, мати постійну уяву про фактичний стан економічного життя, давати кваліфіковану відповідь на глибинні питання менеджменту: що робити, як робити, як зацікавити, як оцінити? А це ще раз підтверджує ту істину, що яким би досконалим не був фінансово-економічний механізм підприємства, в реальній ситуації він постійно наражається на певні перешкоди, що й детермінує обов'язковість запровадження моніторингу як однієї із надважливої ділянки формування та використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємств, втілених у його активах.

Ключові слова: моніторинг; організаційно-економічний механізм; управління; бізнес-процеси; контроль; матеріальні ресурси підприємства; активи.

Література

1. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств / В.А. Борисова // Фінанси України: фінанси підприємств. — 2010. — № 11. — С. 63—68.
2. Ковалева А. Оптимизационная модель управления предприятием / А. Ковалева // Економіка і бізнес. — 2009. — № 10. — С. 48—54.
3. Кузьмін О.Є. Побудова бюджетів в організації / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України: фінанси підприємств. — 2005. — № 7. — С. 136—146.
4. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах / С.В. Онищенко // Фінанси України: фінанси підприємств. — 2003. — № 4. — С. 45—50.
5. Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства / Г.О. Партин // Фінанси України: фінанси підприємств. — 2008. — № 5. — С. 50—53.
6. Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства / І.Й. Плікус // Фінанси України: фінанси підприємств. — 2013. — № 4. — С. 35—44.

Т. Oliynyk

CONCEPT OF MONITORING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

The article substantiates the concept of monitoring the organizational and economic mechanism of enterprise management taking into account the level of its economic security, which includes the control of economic information about the financial-resource potential in achieving strategic goals and the success of entrepreneurship. The content and mechanism of the construction of rational management is determined, which provides the opportunity to form the corresponding structural economic model, which involves the implementation of system management of the enterprise with its further monitoring. It is revealed that monitoring is an enterprise organized by the process of checking the implementation of all management decisions in the area of revenue and expenditure formation with the aim of implementing the developed development policy and the planned indicators of financial budgets. The functional structure of monitoring in the enterprise management system is defined, which is conditioned by internal peculiarities of its development: advantages and contradictions that, as the integration processes deepen, acquire new features, require new approaches, new construction of management, and consequently subordination to the economic mechanism, new socio-economic changes and situations. Established that the monitoring system of organizational and economic mechanism aimed at achieving the set goals — increasing profits in the current period or in the future, through asset management to ensure high rates of economic growth in a competitive environment and the market economy mechanism. The study found that taking into account the aspects of monitoring in the overall system of organizational and economic mechanism of the enterprise enables to react in a timely manner to possible changes, to have a permanent picture of the actual state of economic life, to give a qualified answer to the deep questions of management: what to do, how to do it how interested in how to rate? And this again confirms the fact that, whatever the financial and economic mechanism of an enterprise, no matter how perfect, in the real situation, it is constantly exposed to certain obstacles, which determines the obligatory introduction of monitoring as one of the most important area of the formation and use of material and financial resources enterprises embodied in its assets.

Keywords: monitoring; organizational and economic mechanism; management; business processes; control; material resources of the enterprise; assets.

References

1. Borysova, V.A. (2010), "Methodological basis of the analysis of the financial condition of enterprises", Finansy Ukrainy: finansy pidpryiemstv, vol. 11, рр. 63—68.
2. Kovaleva, A. (2009), "Optimization model of enterprise management", Ekonomika i biznes, vol. 10, рр. 48—54.
3. Kuz'min, O.Ye. and Mel'nik, O.H. (2005), "Construction of budgets in the organization", Finansy Ukrainy: finansy pidpryiemstv, vol. 7, рр. 136—146.
4. Onyschenko, S.V. (2003), "Implementation of budgeting at domestic enterprises", Finansy Ukrainy: finansy pidpryiemstv, vol. 4, рр. 45—50.
5. Partyn, H.O. (2008), "Budgeting in the enterprise cost management system", Finansy Ukrainy: finansy pidpryiemstv, vol. 5, рр. 50—53.
6. Plikus, I.J. (2013), "Monitoring system for financial forecasting of enterprise activity", Finansy Ukrainy: finansy pidpryiemstv, vol. 4, рр. 35—44.

№ 23 2018, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1156

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

Як цитувати статтю

Олійник Т. І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.5

Oliynyk, Т. (2018), “Concept of monitoring the organizational and economic mechanism of enterprise management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.