EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Є. О. Діденко, Р. М. Федоряк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.10

УДК: 330.3 : 504.064

Є. О. Діденко, Р. М. Федоряк

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено ключові засади реалізації концепції управління відходами, що передбачає аналіз динаміки обсягів утворення відходів, зміни розмірів внутрішнього валового продукту України, індексів промислової продукції та фактичного товарообороту за період 2001—2017 рр. Окрім того, досліджено основні показники поводження з відходами, структуру їх утворення за базовими видами діяльності, а також обсяги капітальних та поточних витрат на боротьбу з даною проблемою у розрізі 2010—2017 рр. На основі наявних розробок, у статті представлено принципова модель поводження з твердими відходами з виокремленням ключових фаз. Так, серед них відмічено: запобігання, первинне використання та утворення, сортування, вторинного використання з отриманням ефекту, а також виведення з обігу без отримання ефекту. Грунтуючись на сутності кластерного підходу, у статті наведено змістовну суб'єктово-цільову схему функціонування кластеру поводження з твердими відходами, у якій відмічено основні види ефекту, до яких належить: фінансово-економічний, науково-технологічний, ресурсно-екологічний та соціальний. Також визначено цільову орієнтацію ключових суб'єктів кластеру, серед яких наука й освіта, органи влади, виробничі підприємства та інфраструктурні організації. Окрім того, розкрито особливості процесу формування та реалізації кластерної моделі поводження з відходами. Він складається з чотирьох базових етапів, зокрема: визначення необхідності формування кластеру, аналіз умов створення та безпосереднє створення кластеру поводження з відходами, а також реалізація кластерної моделі на практиці. Особлива увага приділена узагальненій суб'єктово-процесній схемі реалізації кластерної концепції, відповідно до якої відзначено типи її суб'єктів. Так, реалізація кластерної моделі може бути здійснена виключно внутрішніми або зовнішніми суб'єктами, чи за комбінованим підходом.

Ключові слова: відходи; менеджмент відходів; економічна безпека; національна економіка; імідж держави; конкурентоспроможність; кластерний підхід; інвестиції; інновації; концепції загального управління якістю; екологічна відповідальність.

Література

1. Бутко М.П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М.П. Бутко, Г.М. Самійленко // Економiка та держава. — 2010. — № 2. — С. 38—43.
2. Бондаренко С.М. Використання ощадливого виробництва в системі TQM підприємства у нестабільних ринкових умовах / С.М. Бондаренко // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 4. — С. 63—68.
3. Завгородня Н.І. Організаційно-методичні заходи поводження з твердими побутовими відходами / Н.І. Завгородня, О.А. Півоваров // Вопросы химии и химической технологии. — 2013. — № 2. — С. 97—100.
4. Діденко Є.О. Теоретико-методичні засади державної фінансової політики / Є.О. Діденко, С.М. Невмержицька // Ефективна економіка. — 2017. — №2. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5440
5. Касич А.О. Теоретичний та організаційний аспекти управління вирішенням екологічних проблем / А.О. Касич, Є.О. Діденко, М.В. Черняховська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. — Херсон: ХДУ, 2017. — № 26. Ч.2.— С. 44—48.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Офіційний сайт Рахункова палата України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Сафранов Т.А. Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько, О.А. Філатова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. — 2017. — № 3—4 (28). — С. 105—113.
9. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / О.В. Скорук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". — 2016. — Вип. 6. — Т. 3. — 39—42.

E. Didenko, R. Fedoryak

ACTUAL PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the key principles of the implementation of the concept of waste management, which involves an analysis of the dynamics of waste generation, changes in the size of the gross domestic product of Ukraine, indices of industrial products and actual turnover for the period 2001—2017. In addition, the main indicators of waste management, their structure formation by basic types of activities, as well as capital and current expenditures for combating this problem in the context of 2010—2017. Based on available developments, the article presents the prince pova model of solid waste management form the core of the phases. So, among them noted: prevention, primary use and education, sorting, reuse with effect, as well as withdrawal from the treatment without effect. Based on the essence of the cluster approach, the article provides a substantive subject-specific scheme for the functioning of the cluster of solid waste management, which identifies the main types of effect, which include: financial and economic, scientific and technological, resource-ecological and social. The target orientation of key cluster subjects, including science and education, authorities, manufacturing enterprises and infrastructure organizations, is also defined. In addition, features of the process of formation and implementation of a cluster model of waste management are disclosed. It consists of four basic steps, in particular: determining the need for a cluster formation, analyzing the conditions for the creation and direct creation of a waste management cluster, and implementing a cluster model in practice. Particular attention is paid to the generalized subject-process scheme of the implementation of the cluster concept, according to which the types of its subjects are noted. Thus, the implementation of a cluster model can be carried out solely by internal or external actors, or by a combined approach.

Keywords: waste; waste management; economic security; competitiveness; national economy; state image; cluster approach; investment; innovation; total quality management; environmental responsibility.

References

1. Butko, M. P. and Samijlenko, H. M. (2010), "Methodological aspects of clusterization of the industrial complex of the region", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 38—43.
2. Bondarenko, S. M. (2015), "Use of economical production in the TQM system of the enterprise in unstable market conditions", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 4, pp. 63—68.
3. Zavhorodnia, N. I. and Pivovarov, O. A. (2013), "Organizational and methodical measures of treatment of solid household waste", Voprosy himii i himicheskoj tehnologii, vol. 2, pp. 97—100.
4. Didenko, E. O. and Nevmerzhyts'ka, S.M. (2017), "Theoretical and methodological principles of state financial policy", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5440 (Accessed 15 Nov 2018).
5. Kasych, A. O. Didenko, E. O. and Cherniakhovs'ka, M. V. (2017), "Theoretical and organizational aspects of management of solving environmental problems", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 26, pp. 44—48.
6. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), available at : http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 11 Nov 2018)
7. Official site of the Accounting Chamber of Ukraine (2018), available at: http://http://www.ac-rada.gov.ua (Accessed 15 Nov 2018).
8. Safranov, T. A. Shanina, T. P. Prykhod'ko, V. Yu. and Filatova, O. A. (2017), "Clustering as a prerequisite for solving the problem of solid household waste management", Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, vol. 3—4 (28), pp. 105—113.
9. Skoruk, O. V. (2016), "Economic security of the state : the essence, constituent elements and problems of provision", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia "Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo", vol. 6, pp. 39—42.

№ 23 2018, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

E. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

R. Fedoryak

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Федоряк Р. М. Актуальні проблеми менеджменту відходів у контексті забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.10

Didenko, E. and Fedoryak, R. (2018), “Actual problems of waste management in the context of providing economic security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.