EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Т. Д. Кривошлик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.17

УДК: 368.212.4.032.5:368.91

Т. Д. Кривошлик

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

В економічно розвинутих країнах світу показник вартості життя є орієнтиром при встановленні страхових сум і компенсаційних виплат у страхуванні цивільної відповідальності автовласників. В Україні цей показник не враховується. У статті проаналізовано основні показники розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні. Підкреслено, що низький розмір страхової суми і незначні виплати потерпілим особам у зв'язку з втратою життя та здоров'я внаслідок ДТП стримують розвиток такого страхування. Для порівняння і встановлення розбіжностей між страховою сумою за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів і показником вартості життя було співставлено їх розміри. Зроблено висновок, що розмір страхової суми не відображає реальну вартість життя в Україні. Це обумовлено відсутністю законодавчо унормованої методики оцінки вартості життя громадян України, і натомість використанням достатньо умовної, необгрунтованої страхової суми в обсязі 200 тис. грн, яка є дуже низькою у порівнянні з європейськими країнами. Доведено необхідність встановлення страхової суми і лімітів виплат за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів на основі еквівалента вартості життя. Реалізація цього підходу забезпечить підвищення стандартів життя та подальший розвиток страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

Ключові слова: вартість життя; оцінка вартості життя; страхування; страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; страхова компанія; страхова сума; страхова премія; страхова виплата.

Література

1. Global status report on road safety: time for action. Geneva, World Health Organization, 2009. URL: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections2004/en/
2. World development indicators. Washington, DC, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2007. URL: https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
3. Global Burden of Disease, 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008. URL http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections2004/en/
4. Безпека на дорозі стосується кожного. Офіційний веб-сайт Міністерства охорони здоров'я України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://moz.gov.ua/article/news/bezpeka-na-dorozi-stosuetsja-kozhnogo-v-ukraini-startuvav-tizhden-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-oon
5. Консолідовані звітні дані за 2012—2017 рр. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf
6. Кривошлик Т.Д. Оцінка вартості людського життя як важливий елемент страхування / Т.Д. Кривошлик // Страховий ринок України на шляху євроінтеграції. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 17—18 квітня 2018 р. — К.: КТ "Забеліна-Фільковська Т.С. і компанія Київська нотна фабрика", 2018. — С. 236-239.
7. Офіційний веб-сайт Моторного транспортного страхового бюро України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/green_card/115182/
8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Востоков В.Ю. К вопросу определения экономического эквивалента стоимости жизни среднестатистического человека / В.Ю. Востоков, Я.В. Минаева, Ю.К. Чяснавичюс. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-opredeleniya-ekonomicheskogo-ekvivalenta-stoimosti-zhizni-srednestatisticheskogo-cheloveka
10. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 № 1961-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
11. Карабчук Т.С., Никитина М.В., Ремезкова В.П., Соболева Н.Е. Как оценивать стоимость человеческой жизни / Т.С. Карабчук, М.В. Никитина, В.П. Ремезкова, Н.Е. Соболева // Экологическая социология. — Т.15. 2014. — № 1. — С. 98—106.
12. Шевчук О.О. Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України / О.О. Шевчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2014. — № 2. — С. 13—18.

T. Kryvoshlyk

EVALUATION OF VALUE OF LIFE AS THE FACTOR INFLUENCED ON THE DEVELOPMENT OF LIABILITY INSURANCE ОF MOTOR VEHICLES OWNERS

Summary

In economically developed countries, the indicator of the cost of living is a benchmark for the establishing of insurance premiums and compensatory payments in motor vehicle liability insurance, life and health insurances. In addition, this indicator is used to calculate the amount of compensation payments for injuries and deaths of people at work, in accidents and catastrophes, in terrorist acts, for the development of security measures; for planning the activity of the law enforcement system, emergency services. In Ukraine, the value of living is not taken into account when making insurance, and in particular, the insurance of civil liability of motor vehicles owners.
The article analyzes the main indicators of the development of compulsory insurance of civil liability of motor vehicles owners in Ukraine. It was emphasized that the low amount of the sum insured and the insignificant payments to injured parties in case of loss of life or health as a result of the accident hold the development of such insurance. For comparison and establishment of difference between the sum insured for obligatory civil liability insurance of motor vehicles owners and the indicator of cost of living were compared their sizes. It is concluded that the size of the sum insured does not reflect the real cost of living in Ukraine. This is due to the lack of legally regulated method for assessing the cost of living of Ukrainian citizens, and instead using a conditional, unjustified sum insured amounting in UAH 200,000, which is very low compared to European countries. The necessity of establishing the sum insured and the limits of payments under the civil liability insurance agreements of motor vehicles owners on the basis of cost of living's equivalent has been proved. The implementation of this approach will ensure the increase in living standards and the further development of liability insurance for motor vehicle owners.

Keywords: cost of living; estimation of cost of life; insurance; civil liability insurance of motor vehicles owners; insurance company; sum insured; insurance premium; insurance payment.

References

1. The official site of World Health Organization (2009), "Global status report on road safety: time for action", available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections2004/en/
2. The official site of International Bank for Reconstruction and Development (2007), "World development indicators. Washington", available at: https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
3. The official site of World Health Organization (2008), "Global Burden of Disease", available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections2004/en/
4. The official site of Ministry of Health of Ukraine (2017), "Road safety concerns everyone", available at: http://moz.gov.ua/article/news/bezpeka-na-dorozi-stosuetsja-kozhnogo-v-ukraini-startuvav-tizhden-bezpeki-dorozhnogo-ruhu-oon (Accessed 19 Nov 2018).
5. The official site of National Commission for the regulation of financial services markets (2017), "Consolidated reporting data for 2012—2017", available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf (Accessed 19 Nov 2018).
6. Kryvoshlyk, T.D. (2018), "Estimating the cost of human life as an important element of insurance", Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Mіzhnarodna naukovo-praktychna konferentsіya [International scientific and practical conference], National University, Kyiv, Ukraine, рр. 236—239.
7. The official site of Motor Transport Insurance Bureau of Ukraine (2018), "Liability limits in member countries of the international system "Green Card", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/green_card/115182/ (Accessed 19 Nov 2018).
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), "Dynamics of average monthly wages by types of economic activity in 2010-2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 Nov 2018).
9. Vostokov, V.Yu. Mynaeva, Ya.V. Chiasnavychius, Yu.K. (2012), "To the question of determining the economic equivalent of the cost of living of an average person", Vestnyk Sankt-Peterburhskoho unyversyteta Hosudarstvennoj protyvopozharnoj sluzhby MChS Rossyy [Online], vol. 1, available at: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-opredeleniya-ekonomicheskogo-ekvivalenta-stoimosti-zhizni-srednestatisticheskogo-cheloveka (Accessed 19 Nov 2018).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About Obligatory civil liability insurance of motor vehicles owners", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15 (Accessed 19 Nov 2018).
11. Karabchuk, T.S. Nykytyna, M.V. Remezkova, V.P. Soboleva, N.E. (2014), "How to value the cost of human life", Ekolohichna sotsiolohiia, vol. 1 (15), рр. 98 — 106.
12. Shevchuk, O.O. (2014), "Ekonomichnyj ekvivalent vartosti zhyttia iak stymul rozvytku strakhovoho rynku ta modernizatsii ekonomiky Ukrainy", Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 2, рр. 13—18.

№ 23 2018, стор. 17 - 22

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

Т. Д. Кривошлик

к. е. н., доцент, професор кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kryvoshlyk

Ph. D. (Economics), docent, professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Кривошлик Т. Д. Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.17

Kryvoshlyk, T. (2018), “Evaluation of value of life as the factor influenced on the development of liability insurance оf motor vehicles owners”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.