EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN -ТЕХНОЛОГІЇ
Т. Л. Шестаковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.27

УДК: 330.331.1:004

Т. Л. Шестаковська

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN -ТЕХНОЛОГІЇ

Анотація

Статтю присвячено особливостям запровадження технології Blockchain в економічну діяльність аграрного бізнесу України. Запропоновано під Blockchain-технологією в аграрному секторі розуміти інноваційний спосіб зберігання даних (цифровий реєстр будь-яких транзакцій, угод у напрямку зберігання будь-якої інформації, яка стосується всіх етапів від виробництва до споживання аграрної продукції). Проаналізований сучасний світовий досвід використання Blockchain-технології в аграрній сфері та ідентифіковані його переваги (соціально-економічна ефективність учасників технології; застрахованість економічних інтересів партнерів аграрного бізнесу, у тому числі від зміни цін під час продажу активів на біржі; активізація механізму залучення інвесторів; ефективність функціонування ринку землі в Україні; перспективність формування та використання аграрної криптовалюти) й можливі ризики (різноплановість пропозицій від конкуруючих Blockchain платформ; не відповідність інтенсивності й глобальному охопленню сучасного вітчизняного виробника аграрної продукції; зникнення з ринку дешевої продукції; розвиток тіньового сектора в Україні) для вітчизняного аграрного бізнесу. Запропоновані перспективні сфери впровадження Blockchain-технології в аграрному секторі України: реєстри; traceability; форвардні і ф'ючерсні контракти; cмарт-контракти; токенізація активів аграрного сектора. Визначена роль держави щодо забезпечення розвитку Blockchain-технології в аграрному секторі та перспективні напрями регулювання (адаптація до світових вимог документообігу; полегшення використання електронного документообігу як у торгівлі, так і в стосунках з контролюючими органами; легалізація торгів у криптовалюті).

Ключові слова: аграрний сектор; соціально-економічна безпека; технологія; Blockchain; інновації; розвиток.

Література

1. Gryshova I., & Shestakovska T. FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. — 2018. (5). — Р. 77—89.
2. Соловьев А. Блокчейн: подводные камни. Открытые системы. СУБД. 2016, № 4, URL: http://www.osp.ru/os/2016/04/13050987/
3. Кузнецова В.П., Бондаренко І.А. Блокчейн як інструмент цифрової економіки в освіті. Питання регулювання економіки. — 2018. — №1. — С. 102—109. doi: 10.17835/2078-5429.2018.9.1.102-109/
4. Мушак О.П., Продан О.П. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні" URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597
5. Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики. — М.: Олимп-бизнес, 2017. — 240 с.
6. Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement / Finance and Economics Discussion Series 2016-095. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2016. — 34 p. URL: https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016095 pap.pdf/ doi: 10.17016/FEDS.2016.095
7. URL: http://blockchain-invest.com
8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні: Проект Закону України від 14 вересня 2018 року №9083.

T. Shestakovskа,

SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF THE USE OF BLOCKCHAIN-TECHNOLOGY

Summary

The article is devoted to the peculiarities of the introduction of Blockchain technology into the economic activity of the agrarian business of Ukraine. Under the blockchain-technology in the agrarian sector, the innovative way of data storage (the digital register of any transactions, agreements on the storage of any information relevant to all stages from production to consumption of agrarian products) is proposed. It is noted that ensuring the socioeconomic security of the modern agricultural sector depends to a large extent on the quantity and quality of the use of information, its productive reflection in technical and technological processes. Analyzed the modern world experience of using Blockchain-technology in the agrarian sector and identifies its advantages (socioeconomic efficiency of technology participants, insuring the economic interests of agricultural business partners, including changes in prices when selling assets on the stock exchange, activating the mechanism of attracting investors, the efficiency of functioning the land market in Ukraine, the prospect of the formation and use of agricultural cripples) and possible risks (versatility of proposals from competing Blockchain p not conforming to the intensity and global coverage of the modern domestic producer of agrarian products, the disappearance from the market of cheap products, the development of the shadow sector in Ukraine) for domestic agrarian business. Proposed areas of implementation of Blockchain-technology in the agrarian sector of Ukraine are: registries; traceability; forward and futures contracts; smart contracts; tokenization of assets of the agrarian sector. The role of the state in ensuring the development of Blockchain technology in the agrarian sector and promising directions of regulation (adaptation to the world requirements of document circulation, facilitating the use of electronic document circulation both in trade and in relations with controlling bodies, legalization of trades in crypto currency) is determined.

Keywords: agrarian sector; socio-economic security; technology; blockchain; innovation; development.

References

1. Gryshova, I. and Shestakovska, T. (2018), "FinTech business and prospects of its development in the context of legalizing the cryptocurrency in Ukraine", The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. (5), pp. 77—89.
2. Solov'ev, A. (2016), "Blockchain: pitfalls", Otkrytye systemy. SUBD, vol. 4, available at: http://www.osp.ru/os/2016/04/13050987/ (Accessed 15 Nov Oct 2018).
3. Kuznetsova, V.P. and Bondarenko, I.A. (2018), "Blocchein as an instrument of the digital economy in education", Pytannia rehuliuvannia ekonomiky, vol.1, pp. 102—109.
4. Mushak, O.P. and Prodan, O.P. (2018), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of transactions with virtual assets in Ukraine"", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (Accessed 15 Nov Oct 2018).
5. Svon, M. (2017), Blokchejn: Skhema novoj ekonomyky [Blockchain: New Economy Scheme], Olymp-byznes, Moscow, Russia.
6. Finance and Economics Discussion Series (2016), "Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement", available at: https://www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016095pap.pdf/ (Accessed 15 Nov Oct 2018).
7. Blockchain-invest (2018), available at: http://blockchain-invest.com (Accessed 15 Nov Oct 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "On amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of transactions with virtual assets in Ukraine", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597 (Accessed 15 Nov 2018).

№ 23 2018, стор. 27 - 32

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., провідний науковий співробітник Чернігівського національного технологічного університету

T. Shestakovskа,

Candidate of Economic Sciences, leading researcher, Chernihiv National University of Technology

Як цитувати статтю

Шестаковська Т. Л. Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання blockchain -технології. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.27

Shestakovskа,, T. (2018), “Socio-economic security of the agricultural sector in the context of the use of blockchain-technology”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 27–32. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.