EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. М. Дзюбенко, В. Ф. Рошкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.33

УДК: 338.242:504.062:630*9

О. М. Дзюбенко, В. Ф. Рошкевич

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ПЕРЕРОБНИХ ЛАНКАХ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність удосконалення фінансово-економічного регулювання структурних зрушень у переробних ланках лісового сектору з метою формування інституціональної платформи для диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення проектів модернізації і реконструкції деревообробного, меблевого, целюлозно-паперового та лісохімічного виробництва, а також проектів підвищення енергоефективності використання деревних відходів. Встановлено, що добір важелів та інструментів фінансово-економічного регулювання структурних зрушень у переробних ланках лісового сектора має спрямовуватися на: 1) введення додаткових потужностей у переробних підрозділах державних та комунальних лісогосподарських підприємств; 2) модернізацію та реконструкцію матеріально-технічної бази діючих деревообробних підприємств та створення нових виробництв; 3) створення сучасних целюлозно-паперових та лісохімічних комплексів на основі горизонтальної та вертикальної інтеграції; 4) введення в дію потужностей по утилізації деревних відходів на лісогосподарських та деревообробних підприємствах, а також створення сучасних спеціалізованих виробництв по виготовленню твердого біопалива на основі переробки лісосічних відходів та відходів деревообробки. Обгрунтовано, що умонтування в спектр інструментів фінансово-економічного регулювання розвитку переробної ланки лісового сектора форм підтримки суб'єктів малого деревообробного підприємництва дасть додатковий синергетичний ефект не лише для розвитку деревообробних сегментів регіональних господарських комплексів, а й для соціально-економічного піднесення регіонів в цілому. Встановлено, що укладання угод публічно-приватного партнерства між державними та комунальними лісогосподарськими підприємствами (державний і комунальний партнери) та суб'єктами приватного деревообробного виробництва чи виробниками твердого біопалива (приватними партнерами) сприятиме отриманню додаткових інвестиційних ресурсів та створенню нових робочих місць.

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання; переробна ланка; лісовий сектор; диверсифікація; целюлозно-паперове виробництво; портфельне інвестування.

Література

1. Дейнеко Л., Кушніренко О., Зарудна О. Деревообробна галузь: як захищати та розвивати [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/derevoobrobna-galuz-yak-zahishhati-ta-rozvivati/
2. Дунська А.Р., Панасюк Т.П. Тенденції інноваційних процесів у целюлозно-паперовій галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. Вип. 11. — С. 346—349.
3. Дяченко Я.Я. Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 10. — С. 150—154.
4. Козоріз М., Фурдичко О. Перспективи розвитку малих форм господарювання в лісовому господарстві, лісовій і деревообробній промисловості // Економіка України. — 1995. — № 2. — С. 84—86.
5. Кушніренко О.М., Зарудна О.С. Впровадження ефективних інструментів торговельної політики для захисту національного виробника продукції з деревини // Економічний вісник університету. — 2017. — Вип. 34 (1). — С. 80—90.
6. Малюта Л. Спиридонова Ю. Стратегічне управління інноваційним розвитком лісопромислового комплексу. Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. Вип. 2 (5) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrlk.pdf
7. Мних О.Б., Гречин Б.Д. Актуальні проблеми у сфері торгівлі необробленою деревиною та факторний аналіз діяльності деревообробних підприємств України // Науковий вісник НЛТУ України. — 2016. — Вип. 26.2. Серія економічна. — С. 143—149.
8. Наливайко Н.Я. Економічні аспекти екологізації діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу // Науковий вісник НЛТУ України. — 2016. — Вип. 26.6. — Серія економічна. — С. 39—45.
9. Попадинець Н.М. Ринок целюлозно-паперової промисловості: тенденції, проблеми та напрямки розвитку // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. Вип. — 21.8. зб. наук.-техн. пр. — С. 278—284.
10. Чичкало-Кондрацька І.Б., Мельник Г.А. Розвиток експортної діяльності підприємств деревообробної галузі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність, 11 травня 2017 р. — Ч. 1. — Полтава: ФОП Пусан А.Ф. — С. 245—247.
11. Яворська Н.П. Удосконалення механізму підвищення економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств // Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. — 2012. — Вип. 9 (1.2). — С. 274—284.

O. Dzyubenko, V. Roshkevych

IMPROVEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE FOREST SECTOR'S PROCESSING UNITS AS AN INSTITUTIONAL PLATFORM FOR THE DIVERSIFICATION OF SOURCES OF INVESTMENT SUPPORT

Summary

The article substantiates the need to improve the financial and economic regulation of structural changes in the forest sector's processing units in order to form an institutional platform for the diversification of sources of investment support for projects on the modernization and reconstruction of woodworking, furniture, pulp and paper and wood chemical industries, as well as projects to increase the energy efficiency for the use of wood waste. It has been established that the choice of levers and instruments of financial and economic regulation of structural changes in the forest sector's processing units should be aimed at: 1) expanding capacities in processing units of state and municipal forest enterprises; 2) modernization and reconstruction of the material and technical facilities of existing wood-processing enterprises and establishment of new productions; 3) establishment of modern pulp and paper and wood chemical complexes on the basis of horizontal and vertical integration; 4) commissioning capacities for utilization of wood waste at forestry and wood processing enterprises as well as establishment of modern specialized plants for the production of solid biofuels based on the processing of forest waste and wood processing waste. It is proved that the integration into the range of instruments of financial and economic regulation of the development of the processing sector of the forest sector forms of support for small woodworking businesses will give an additional synergetic effect not only for the development of woodworking segments of regional economic complexes, but also for the social and economic growth of the regions as a whole. It is established that the conclusion of public and private partnership agreements between the state and municipal forestry enterprises (state and municipal partners) and the subjects of private woodworking production or producers of solid biofuels (private partners) will contribute to obtaining additional investment resources and creating new work places.

Keywords: financial and economic regulation; processing unit; forest sector; diversification; pulp and paper industry; portfolio investment.

References

1. Deyneko, L. Kushnirenko, O. Zarudna, O. Derevoobrobna haluz': yak zakhyshchaty ta rozvyvaty [The woodworking industry: how to protect and develop it]. Available at: https://voxukraine.org/uk/derevoobrobna-galuz-yak-zahishhati-ta-rozvivati [in Ukrainian].
2. Duns'ka, A.R. Panasyuk, T.P. Tendentsiyi innovatsiynykh protsesiv u tselyulozno-paperoviy haluzi Ukrayiny [Trends in innovation processes in the pulp and paper industry of Ukraine]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 2016, no. 11, pp. 346—349 [in Ukrainian].
3. Dyachenko, Ya.Ya. Kontseptual'ni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi efektyvnosti lisopromyslovoyi diyal'nosti v umovakh rynku [Conceptual bases of ensuring economic efficiency of forestry activities under the market conditions]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini, 2012, no. 10, pp. 150—154 [in Ukrainian].
4. Kozoriz, M. Furdychko, O. Perspektyvy rozvytku malykh form hospodaryuvannya v lisovomu hospodarstvi, lisoviy i derevoobrobniy promyslovosti [Prospects for the development of small businesses in the forest, timber and woodworking industries]. Ekonomika Ukrayiny, 1995, no. 2, pp. 84—86 [in Ukrainian].
5. Kushnirenko, O.M. Zarudna, O.S. Vprovadzhennya efektyvnykh instrumentiv torhovel'noyi polityky dlya zakhystu natsional'noho vyrobnyka produktsiyi z derevyny [Implementation of effective trade policy instruments for the protection of the national producers of wood products]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 2017, no. 34 (1), pp. 80—90 [in Ukrainian].
6. Malyuta, L. Spyrydonova, Yu. Stratehichne upravlinnya innovatsiynym rozvytkom lisopromyslovoho kompleksu. [Strategic management of the innovative development of the forestry complex]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, 2011, no. 2 (5). Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrlk.pdf [in Ukrainian].
7. Mnykh, O.B. Hrechyn, B.D. Aktual'ni problemy u sferi torhivli neobroblenoyu derevynoyu ta faktornyy analiz diyal'nosti derevoobrobnykh pidpryyemstv Ukrayiny [Current problems in the raw wood trade field and factorial analysis of the activity of Ukrainian woodworking enterprises]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 2016, no. 26.2, Seriya ekonomichna, pp. 143—149 [in Ukrainian].
8. Nalyvayko, N.Ya. Ekonomichni aspekty ekolohizatsiyi diyal'nosti derevoobrobnykh pidpryyemstv iz zastosuvannyam lizynhu [Economic aspects of ecologization of activity of wood-processing enterprises with the use of leasing]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. 2016. no. 26.6, Seriya ekonomichna, pp. 39—45 [in Ukrainian].
9. Popadynets', N.M. Rynok tselyulozno-paperovoyi promyslovosti: tendentsiyi, problemy ta napryamky rozvytku [The market of pulp and paper industry: trends, problems and directions of development]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 2011, no. 21.8, zb. nauk.-tekhn. pr., pp. 278—284 [in Ukrainian].
10. Chychkalo-Kondrats'ka, I.B. Mel'nyk, H.A. Rozvytok eksportnoyi diyal'nosti pidpryyemstv derevoobrobnoyi haluzi [Development of exports activities of the woodworking industry enterprises]. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi: Ekonomichnyy rozvytok derzhavy ta yiyi sotsial'na stabil'nist', 11 travnya 2017 r., part 1, Poltava, FOP Pusan A.F., pp. 245—247 [in Ukrainian].
11. Yavors'ka, N.P. Udoskonalennya mekhanizmu pidvyshchennya ekonomichnoyi efektyvnosti diyal'nosti derevoobrobnykh pidpryyemstv [Improvement of the mechanism for increasing the economic efficiency of woodworking enterprises]. Ekonomichni nauky, Ser.: Ekonomika ta menedzhment, 2012, no. 9 (1.2), pp. 274—284 [in Ukrainian].

№ 23 2018, стор. 33 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy


В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Дзюбенко О. М., Рошкевич В. Ф. Удосконалення фінансово-економічного регулювання структурних зрушень у переробних ланках лісового сектору як інституціональна платформа диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.33

Dzyubenko, O. and Roshkevych, V. (2018), “Improvement of financial and economic regulation of structural changes in the forest sector's processing units as an institutional platform for the diversification of sources of investment support”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.