EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук, Т. А. Манукян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.44

УДК: 336.1-049.5(477):339.9

А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук, Т. А. Манукян

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Проаналізовано економічну сутність кредитування для здобуття вищої освіти та його основні функції у сучасних умовах. Досліджено, що дедалі більше українських здобувачів вищої освіти обирають навчання за кордоном, водночас, на стратегічному рівні студентська міграція в Україні отримує недостатньо уваги в умовах наявності доступу до безкоштовної вищої освіти в окремих державах, поступового пом'якшення міграційних законів з метою полегшення в'їзду студентів. Проаналізовано основні відмінності між механізмом кредитування для здобуття вищої освіти, запровадженим в Україні, та подібними механізмами, що ефективно функціонують в європейських державах. З'ясовано, що розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти в Україні позитивно вплине на підвищення загального рівня освіти населення, ефективність прийняття управлінських рішень у процесі розроблення стратегії та напрямів зміцнення рівня фінансової безпеки держави в умовах глобалізації.

Ключові слова: безпека; фінансова безпека; економічна безпека; фінансова система; кредитування для здобуття вищої освіти.

Література

1. Korol I. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine / Inna Korol, Anastasiya Poltorak // Baltic Journal of Economic Studies. — 2018. — Vol. 4 (2018). — No. 1. — pp. 235-241. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241
2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І. Барановський. — Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: КНТЕУ. — 2004. — 760 с.
3. Бурковська А.В. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 3. — С. 3—9.
4. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: монографія / М.М. Єрмошенко. — К.: ВЦ КНТЕУ, 2001. — 309 с.
5. Єрфорт О.Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні / О.Ю. Єрфорт // Фінанси України. — 2018. — № 3. — С. 67.
6. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii
7. Полторак А.С. Архітектоніка наслідків глобалізаційних процесів у фінансовій сфері / А.С. Полторак // Modern economics, 2018. — № 10. — С. 89—96. https://doi.org/10.31521/modecon.V10(2018)-15
8. Полторак А. С. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, А.О. Зайко // Агросвіт. — 2018. — № 21. — С. 65—71.
9. Полторак А.С. Напрями удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України / А.С. Полторак, Н.О. Тусова // Економічний форум. — 2018. — № 2. — С. 224—330.
10. Про вищу освіту: закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1556-18
11. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. № 673 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF/conv
12. Про освіту: закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19
13. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : закон України від 05.02.1993 р. № 2998-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
14. Прокопенко Н.С. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора / Н.С. Прокопенко, О.О. Лемішко // Агросвіт. — 2011. — № 2. — С. 16—19.
15. Сіренко Н.М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки [Електронний ресурс] / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2017. — Вип. 4. — С. 12—24.
16. Статистична інформація / Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
17. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навч. посіб. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. — К.: ЦУЛ, 2007. — 188 с.
18. Українські студенти у Словаччині: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студентів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv
19. Харазішвілі Ю.М. Визначення стратегічних орієнтирів рівня економічної безпеки України: аналітична записка [Електронний ресурс]/ Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь, Д.О. Махортих. — НІСД, 2014. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/-articles/1501

A. Poltorak, V. Palamarchuk, T. Manukian

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF LENDING FOR HIGHER EDUCATION AS A WAY TO STRENGTHEN THE LEVEL OF THE STATE'S FINANCIAL SECURITY

Summary

Having considered the peculiarities of the mechanism of lending for higher education as a way of strengthening the level of the state's financial security, the following conclusions were made:
The economic essence of lending for higher education and its main functions in modern conditions are analyzed, among them: the transfer of the financial burden for the payment of the educational process from parents to the higher education, which will increase the general level of responsibility of applicants for the choice of specialty; reducing the level of social tension and increasing social welfare of the population; balance of financial interests of the state and graduates of institutions of higher education; strengthening the level of financial security of the state.
It has been investigated that more and more Ukrainian higher education students choose to study abroad, while at the strategic level, student migration in Ukraine is not sufficiently received in the conditions of access to free higher education in certain states, the gradual easing of migration laws in order to facilitate 'ride of students.
The reasons why the program of educational lending in Ukraine does not work is summarized, among them: the imperfection of legislation; unjustified conditions for granting benefits; lack of consideration of changes in economic indicators.
The main differences between the lending mechanism for higher education implemented in Ukraine and similar mechanisms that effectively operate in European countries are analyzed.
Thus, the development of the lending mechanism for higher education in Ukraine, in our opinion, will positively influence the increase of the general level of education of the population, the effectiveness of making managerial decisions in the process of developing a strategy and directions for strengthening the level of financial security of the state in a globalized world.

Keywords: security; financial security; economic security; financial system; lending for higher education.

References

1. Korol, I. and Poltorak, A. (2018), "Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4, no. 1, pp. 235—241. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241 (Accessed 01 November 2018).
2. Baranovs'kyj, О.І. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and security mechanisms)], Kyiv. Nats. Torh.-ekon. Un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Burkovska, A.V. and Lunkina, T.I. (2015), "Banking system of Ukraine: peculiarities of the present activity", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 3, pp. 3—9.
4. Iermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, strategy of providing], VTs KNTEU, Kyiv, Ukraine.
5. Ierfort, O. Yu. (2018), "Development of Lending Mechanisms for Higher Education in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 67.
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "On Approval of Methodological Recommendations for Calculating the Level of Economic Security of Ukraine", available at: https://goo.gl/JE1TQc (Accessed 01 November 2018).
7. Poltorak, A. (2018), "Architectonics effects of globalization in the financial sector", Modern economics, vol. 10 (2018), pp. 89—96. https://doi.org/10.31521/modecon.V10(2018)-15 (Accessed 01 November 2018).
8. Poltorak, A. and Zaiko, A. (2018), "Methodological principles of systematization of financial security of the state", Ahrosvit, vol. 21, pp. 65—71.
9. Poltorak, A.S. and Tusova, N.O. (2018), "Directions of improvement of methodical tools for assessing the state of financial security of Ukraine", Ekonomichnyj forum, vol. 2, pp. 224—330.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About higher education", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1556-18 (Accessed 01 November 2018).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Decree "On Approval of the Procedure for Granting Lending for the Obtaining of Vocational and Higher Education", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF/conv (Accessed 01 November 2018).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (Accessed 01 November 2018).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On promotion of social formation and development of youth in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 (Accessed 01 November 2018).
14. Prokopenko, N.S. and Lemishko, O.O. (2011), "Financial and tax safety of enterprises of the agrarian sector", Ahrosvit, vol. 2, pp. 16—19.
15. Sirenko, N.M. (2017), "Intellectual capital in the system of scientific and educational provision of the agrarian economy", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 4, pp. 12—24.
16. State Statistics Service (2018), "Statistical information", [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 01 November 2018).
17. Sukhorukov, A.I. and Ladiuk, O.D. (2007), Finansova bezpeka derzhavy [Financial security of the state], TsUL, Kyiv, Ukraine.
18. "Ukrainian Students in Slovakia: Engagement Policy, Integration and Motivation, and Student Plans", [Online], available at: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv (Accessed 01 November 2018).
19. Kharazishvili, Yu.M. Dron, Ye.V. and Makhortykh, D.O. (2014), Vyznachennia stratehichnykh oriientyriv rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Definition of strategic guidelines for the level of economic security in Ukraine], NISD, Kiyv,Ukraine.

№ 23 2018, стор. 44 - 49

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 533

Відомості про авторів

А. С. Полторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

A. Poltorak

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

ORCID:

0000-0002-9752-9431


В. Ю. Паламарчук

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

V. Palamarchuk

Applicant for higher education of Accounting and Finance faculty, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv


Т. А. Манукян

здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

T. Manukian

Applicant for higher education of Accounting and Finance faculty, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Полторак А. С., Паламарчук В. Ю., Манукян Т. А. Розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки держави. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.44

Poltorak, A., Palamarchuk, V. and Manukian, T. (2018), “Development of the mechanism of lending for higher education as a way to strengthen the level of the state's financial security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.