EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
В. Г. Лаптєв, А. В. Білаш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.55

УДК: 336.76

В. Г. Лаптєв, А. В. Білаш

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні особливостей розміщення корпоративних цінних паперів в Україні. У результаті проведеного дослідження визначено особливості емісійної діяльності акціонерних товариств та підприємств-емітентів інших організаційно-правових форм із залучення фінансових ресурсів шляхом випуску пайових та боргових цінних паперів на сучасному етапі. Встановлено, що наразі необхідна активізація емісійної діяльності підприємств і виходу їх на біржовий організований ринок. У статті розглядаються аспекти емісійної та інвестиційної діяльності публічного акціонерного товариства як інструмент забезпечення діяльності підприємства необхідними фінансовими ресурсами.
Розглянуто переваги та недоліки публічного розміщення корпоративних цінних паперів, дано визначення "Корпоративних цінних паперів". Проведено аналіз основних проблем, з якими може зіткнутися фірма при виході на IPO.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є дослідження відповідності моделі українського фондового ринку міжнародному досвіду та стандартам, дослідити перспективи розвитку українського ринку корпоративних цінних паперів та можливості посилення його позицій на світовому ринку капіталу.

Ключові слова: ринок цінних паперів; емісійна діяльність; акції; облігації; публічні розміщення.

Література

1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" у редакції Закону України від 22.02.2006 р. №3480-IV, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Барановский О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи / О. Барановский // Банківська справа. — 2017. — № 6 — С. 42—45.
3. Геддес, Росс. IPO и последующие размещения акций / Р. Геддес. — М.: Олимп-Бизнес, 2016. — 335 с.
4. Дем'яненко І.В. Особливості дивідендної політики підприємств на ринках капіталів, що розвиваються / І.В. Дем'яненко, О.В. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. — К.: НДЕІ, 2015. — Вип. 6 (169). — С. 121—126.
5. Звіт ДКЦБФР України за 2017 рік [WWW документ]. URL https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/Річний-звіт-НКЦПФР-2017.pdf
6. Мостовенко С. Види операцій з цінними паперами та їхнє значення як об'єкта оподаткування / С. Мостовенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2012. — № 5. — С. 75—82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2012_5_12
7. Петленко Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації / Ю.В. Петленко, Г.В. Решетова // Фінанси України. — 2012. — №3. — С. 102—109.
8. Рубаха М.В. Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку / М.В. Рубаха, О.Б. Головнич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 13. — С. 207—210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_48
9. Стеценко Б. Акціонерні товариства на ринку капіталів України: проблемні питання взаємодії / Б. Стеценко // Науковий вісник Національного університету ДПС України. — 2016. — №1. — С.151—156.
10. Тарасюк Д.С. Чинники розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні / Д.С. Тарасюк // Науковий вісник НЛТУ України. — 2014. — Вип. 24.9. — С. 289—296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.9_54
11. Чернова О.В. Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів / О.В. Чернова, В.М. Попко // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_32
12. Шпакович І.Р. Підприємства "торговці цінними паперами" та їх значення в сучасній економіці / І.Р. Шпакович // Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції ["Сучасні проблеми економіки та менеджменту"], (м. Львів, 10—12 листопада 2011 р.). — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 440—441.
13. Шпакович І.Р. Підприємства-торговці цінними паперами: сутність, значення та діяльність на фондовому ринку / І.Р. Шпакович // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. — Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. — Вип. 21.17. — С. 299—304.

V. Laptev, A. Bilash

FEATURES OF CORPORATE SECURITIES PLACEMENT IN UKRAINE

Summary

The study of the features of corporate securities placement in Ukraine is due to the fact that an effectively functioning stock market brings profit to securities issuers through a mechanism for raising capital under favorable conditions; investors, as a rule, have the opportunity to save and increase their capital, diversify risks, and also have a beneficial effect on the development of the entire national economy.
The securities market as an integral part of the financial market ensures the accumulation and effective allocation of savings in the economy, investment of its priority sectors and objects. The recovery of the Ukrainian economy depends to a large extent on the formation and smooth functioning of the securities market, regulated by the state and integrated into the world stock markets.
The purpose of the paper is to study the features of corporate securities placement in Ukraine. As a result of the study, the peculiarities of emission activities of joint-stock companies and enterprises-issuers of other organizational-legal forms for attraction of financial resources by issue securities share and debt at the present stage have been determined. It was found that in present days it is necessary to activate the emission activity of companies and their entry to the exchanging organized market. The article discusses the aspects of emission and investment activities of the public joint-stock company as a tool for the enterprise with the necessary financial resources.
Were examined advantages and disadvantages of public offering of corporate securities, was provided the definition of "corporate securities". Were analyzed the main problems, which may face a company which lists its securities on a public exchange.
Based on the results of the study, targeted recommendations were made to improve the efficiency of the functioning of securities market participants and the development of the corporate sector.
Prospects for further research in this area are the study of the model conformity of the Ukrainian stock market to international experience and standards, to explore the prospects for the development of the Ukrainian corporate securities market and the opportunities for strengthening its position in the world capital market.

Keywords: paper market; issuing activity; emission activity; quantity and the nominal content of the securities' issuing; stocks; bonds; public offerings.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On Securities and Stock Market", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 10 Nov 2018).
2. Baranovskyj, O. (2017), "Securities market in Ukraine: state, problems, prospects", Bankivs'ka sprava, vol. 6, pp. 42—45.
3. Heddes, R. (2016), IPO y posleduiuschye razmeschenyia aktsyj [IPO and subsequent placement of shares], Olymp-Byznes, Moscow, Russia.
4. Dem'ianenko, I.V. and Lysenko, O.V. (2015), "Features of the dividend policy of enterprises in emerging markets", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (169), pp. 121—126.
5. National Securities and Stock Market Commission (2018), "Report for 2017", available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/Richnyj-zvit-NKTsPFR-2017.pdf (Accessed 10 Nov 2018).
6. Mostovenko, S. (2012), "Types of securities transactions and their value as an object of taxation", Teoriia i praktyka intelektual'noi vlasnosti, vol. 5, pp. 75—82.
7. Petlenko, Yu.V. and Reshetova, H.V. (2012), "Improvement of the capital structure of the company as a condition for increasing its capitalization", Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 102—109.
8. Rubakha, M.V. and Holovnych, O.B. (2015), "Securities market: the current state, problems and prospects of development", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 13, pp. 207—210.
9. Stetsenko, B.A (2016), "Joint-stock companies in the capital market of Ukraine: problem issues of interaction", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, vol. 1, pp. 151—156.
10. Tarasiuk, D.S. (2014), "Factors of the development of the corporate securities market in Ukraine", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.9, pp. 289—296.
11. Chernova, O.V. and Popko, V.M. (2016), "Analysis of the current state of the world securities market", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_32 (Accessed 15 Nov Oct 2018).
12. Shpakovych, I.R. (2011), "Enterprises "securities traders" and their importance in the modern economy", Materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii "Suchasni problemy ekonomiky ta menedzhmentu" [Materials of the International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Economics and Management"],Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine, 10—12 Nov, pp. 440—441.
13. Shpakovych, I.R. (2011), "Securities trading companies: the essence, value and activity in the stock market", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.17, pp. 299—304.

№ 23 2018, стор. 55 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

В. Г. Лаптєв

доцент, заступник декана з навчальної роботи, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

V. Laptev

Associate Professor, Deputy Dean for Educational Work, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv


А. В. Білаш

студент 2 курсу магістратури, економічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

A. Bilash

2nd year student of the Master's Degree, Economics Faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Лаптєв В. Г., Білаш А. В. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.55

Laptev, V. and Bilash, A. (2018), “Features of corporate securities placement in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.