EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВИБІР МІСЦЯ БУДІВНИЦТВА СКЛАДУ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД
Н. І. Нікогосян, В. В. Титок, О. О. Цяцько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61

УДК: 69.003:164.01

Н. І. Нікогосян, В. В. Титок, О. О. Цяцько

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ВИБІР МІСЦЯ БУДІВНИЦТВА СКЛАДУ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті на основі аналізу літературних джерел визначено поняття "територіальна логістика", розглянуто логістичні методи вибору місця будівництва складського приміщення, визначено їх роль у досягненні стратегічних і поточних управлінських завдань, оптимізації виробничої діяльності, а також у забезпеченні ефективності управління витратами підприємств. На основі даних про розташування складських приміщень аналогічного типу у передмісті Києва здійснено визначення координат розміщення складу. Розрахунок здійснено методом k-середніх (k-means). Оптимальне місце розташування складу визначено двома методами. Перший метод — метод центру тяжіння, включає використання мапи, яка показує розташування адресатів, на основі суми ваг координат найбільших постачальників обрано місце розташування. Другий метод є визначенням розташування основних конкурентів-складів та розрахунок можливого місця розташування майбутнього складу на найбільшій відстані від них. З двох отриманих варіантів місця розташування майбутнього складу здійснено вибір кращого на основі рейтингу факторів, що дає раціональну основу для оцінки і полегшує порівняння варіантів.

Ключові слова: будівництво; логістика; k-середніх (k-means); логістичні методи; будівельне підприємство.

Література

1. Доненко В.І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій / В.І. Доненко, В.М. Погорельцев, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. — 2010. — Вип. 3. — С. 18—22.
2. Тугай О.А. Формування сучасних моделей організаційних структур для адаптації будівельного виробництва до євро стандартів / О.А. Тугай, Ю.А. Чуприна, О.В. Сліпенчук // Управління розвитком складних систем. — 2011. — Вип. 6. — С. 77—83.
3. Беленкова О.Ю. Инвитализация как средство повышения эффективности реконструкции "поселков в городе" [Текст] / О.Ю. Беленкова, Ш. Гао // Молодий вчений. — 2015. — №2. — C. 932—936.
4. Ізмайлова К.В. Система експертизи ефективності інвестиційних проектів на стадії техніко — економічного обгрунтування / К.В. Ізмайлова, О.В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем. — 2010. — Вип. 4. — С. 45—54.
5. Ізмайлова К.В. Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства [Електронний ресурс] / К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова // Проблеми системного підходу в економіці. — 2007. — Вип. 4.— Режим доступу: http: // www. nbuv. gov. ua/ e-journals / PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm
6. Гойко А.Ф., Гриценко Ю.О. Методика складання нормативів кошторисної вартості по укрупнених видах робіт об'єктів реконструкції житла. — К.: Економіка та держава. — № 12. — 2006. — С. 28—33.
7. Нікогосян Н.І. Організаційно-технологічні основи логістизації збуту будівельної продукції / Н.І. Нікогосян, О.О. Демидова, І.А. Шатрова, В.В. Титок // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. — К., КНУБА, 2017. — Вип. 65. — С. 411—417.
8. Нікогосян Н.І. Організаційно-технологічні основи логістичної оптимізації виробничої програми підприємства з виробництва зовнішніх утеплювачів / Н.І. Нікогосян, В.М. Погорельцев, О.М. Євдоченко // Містобудування та територіальне планування. — 2013. — Вип. 49. — С. 358—366.
9. Рижакова Г.М. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в управлінні підприємством / Г.М. Рижакова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. — 2013. — №29/2. — С. 31—43.
10. Компания Esri Ukraine предоставляет геоинформационную платформу мирового класса для создания на предприятии / в учреждении корпоративной геоинформационной системы (далее — ГИС) [Електронний ресурс] .— Режим доступу: http://www.esri.ua /
11. Аналитика и исследования коммерческой и жилой недвижимости [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.socmart.com.ua/
12. Сергеев В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ. "Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 634 с.
13. Сутність і значення логістичних потоків в управлінні будівельним підприємством / Н.І. Верхоглядова, Т.Є. Іваницька // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки — Донецьк. — 2013. — № 1 (40). — С. 137—140.
14. Стеценко С.П. Визначення основних елементів інноваційно-аналітичної платформи для фінансування енергоефективних проектів / Т. Марчук, Д. Рижаков, Г.М. Рижакова, С.П. Стеценко // Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації. — 2017. — № 14. — С. 12—20.

N. Nikoghosyan, V. Tytok, A. Tsiatsko

RESEARCH OF INFRASTRUCTURE AND CHOICE OF CONSTRUCTION PLACES FOR STORAGE FACILITY: LOGISTIC APPROACH

Summary

In this article, based on the analysis of literary sources, the concept of "territorial logistics" is defined and the logistic methods of choosing the construction place for storage facility are considered. The role of logistic methods in achieving strategic and current managing goals, in optimization of production activity, as well as in ensuring the efficiency of enterprise cost management is defined. It is determined that the efficiency of placing the storage facilities depends on the influence of a wide range of external and internal factors. Among the internal ones are the type and specialization of the storage facility, its capacity and carrying capacity, the skill level of employees, the complexity of correct and timely accounting of raw materials, etc. The environmental factors include the legislative, regulatory and legal framework, the taxation system; consumer demand for products and services; the stability of supplies of raw materials, materials, the nature of human and traffic flows; pedestrian and transport accessibility; organization of the adjoining territory, that includes the availability of a sufficient number of parking lots, convenient access roads, etc. A determination of location coordinates for the storage facility was made on the data basis about the location of similar type storage facilities in Kyiv suburbs. An analysis is carried out using k-means (k-means). An optimal location of the storage facility is determined by two methods. The first method, the center of gravity method, includes a usage of a map that shows the location of the addressees. The location is selected on the basis of the coordinate weights sum of the largest suppliers. The second method is to determine the location of the main competitive storage facilities and to calculate the possible location of the future storage facility at the greatest distance from them. From these two variants of the future storage facility location a choice of the best variant is made on the base of factors rate that gives a rational ground for evaluation and makes easier the comparison of options. The influence analysis of the competitors and suppliers location on the location of the future storage facility was performed, that allowed to solve the following tasks: to develop a system of objects placement — to determine the optimal location, type, kind, capacity (area) of objects, to evaluate the influence of factors that determine the effectiveness of placement.

Keywords: construction; logistics; k-means; logistics methods; construction company.

References

1. Donenko, V.I. Pohoreltsev, V.N.and Prikhodko, D.O. (2010), "Theoretical foundations of evolutionary upgrade of existing methods for solving organizational and technological issues of construction companies", Management of development of complex systems, vol. 3, рр. 18—22.
2. Tugay, O.A. Chupryna, Y.A. and Slipenchuk, A.V. (2011), "Formation of modern models of organizational structures to adapt to the European standard building production", Management of development of complex systems, vol. 6, рр. 77—83.
3. Belenkova, O. Yu. and Shaocin, G. (2015), "Inventory as a means of increasing the efficiency of reconstruction of "towns in the city", Young scientist, vol. 2, рр. 932—936.
4. Іzmajlova, K.V. and Іzmajlova, О.V. (2010), "The system of investment expertise at the stage of feasibility study", Management of development of complex systems, vol. 4, рр. 45—54.
5. Іzmajlova, K.V. and Belenkova, O.Yu. (2007), "Simulation of construction company", Problems systematic approach to the economy, vol. 4, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm (Accessed 11 Nov 2018).
6. Gojko, A.F. and Gricenko, Yu.O. (2006), "Method of regulations for the estimated cost of aggregated forms of work objects reconstruction of housing", Business and government, vol. 12, рр. 28—33.
7. Nikoghosyan, N.I. Demydova, O.O. Shatrova, I.A. and Tytok, V.V. (2017), "Organizational-technological foundations of logistics of the sales of construction products", Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya, vol. 65, pp. 411—417.
8. Nikoghosyan, N.I. Pohoreltsev, V.N. and Yevdochenko, A.N. (2013), "Organizational-technological foundations of logistic optimization of the production program of the enterprise for the production of external heat insulation materials", Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya, vol. 49, pp. 358—366.
9. Ryzhakova, G.M. (2013), "Theoretical basis of the development of monitoring and diagnostic systems in the management of the enterprise", Shliakhy pidvyschennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn, vol. 29/2, pp. 31—43.
10. Esri Ukraine (2018), "Esri Ukraine provides world-class geographic information platform for the creation of a corporate geoinformation system at the enterprise / institution (further — GIS)", available at: http://www.esri.ua (Accessed 10 Nov 2018).
11. SocMart (2018), "Analytics and research of commercial and residential real estate", available at: http://www.socmart.com.ua (Accessed 10 Nov 2018).
12. Sergeev, V.I. (2013), Korporativnaya of logistika in voprosakh i otvetakh [Corporate logistics in questions and answers], 2nd ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
13. Verkhoglyadova, N.I. and Ivanitskaya, T.Ye. (2013), "The essence and significance of logistics flows in the management of a construction enterprise", Prometej: rehional'nyj zbirnyk naukovykh prats' z ekonomiky, vol. 1 (40), pp. 137—140.
14. Marchuk, T. Ryzhakov, D. Ryzhakova, G. and Stetsenko, S. (2017), "Identification of the basic elements of the innovation-analitical platform for energy efficiency in project financing", Investment Management and Finansial Innovation, vol. 14, p. 12—20.

№ 23 2018, стор. 61 - 66

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 435

Відомості про авторів

Н. І. Нікогосян

к. т. н., доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

N. Nikoghosyan

PhD., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Organization and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture


В. В. Титок

старший викладач кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

V. Tytok

Senior Lecturer of the Department of Construction Organization and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture


О. О. Цяцько

магістр, кафедра економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

A. Tsiatsko

Master's Degree, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

Як цитувати статтю

Нікогосян Н. І., Титок В. В., Цяцько О. О. Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу: логістичний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61

Nikoghosyan, N., Tytok, V. and Tsiatsko, A. (2018), “Research of infrastructure and choice of construction places for storage facility: logistic approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 61–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.