EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Л. М. Очеретько, К. О. Багрій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.67

УДК: 331.2

Л. М. Очеретько, К. О. Багрій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Анотація

Підприємства сьогодні працюють у складній економічній ситуації, для якої характерна жорстка конкуренція, боротьба за якість та високий рівень професіоналізму робочої сили. Розрахунки з робітниками та службовцями — один з найбільш трудомістких ділянок бухгалтерської роботи.
У зв'язку з цим заробітну плату слід розглядати як одне із найбільш важливих соціально-економічних явищ, оскільки, з одного боку, вона є основним джерелом доходів громадян України — найманих працівників, і тому може розглядатись як один із головних компонентів, що визначають рівень життя населення країни. З другого, для роботодавців витрати на заробітну плату є вагомою часткою загальних витрат виробництва, а тому її розмір має суттєве значення і для доходів роботодавця.
У сучасних умовах правильний і головне дієвий облік витрат повинен стати не лише як засіб дотримання вимог чинного законодавства, а й як джерело надійної інформації для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. Проблема управління витратами на оплату праці полягає в тому, що кожен власник прагне мінімізувати будь-які витрати, адже це збільшить його прибуток. Та й об'єктивно на кожному підприємстві є свій максимальний рівень витрат на оплату праці, при перевищенні якого підприємство просто стає збитковим.
Тому актуальність обраної теми зумовлена тим, що трудові ресурси роблять вплив не тільки на ефективну роботу конкретного підприємства, але і є головним важелем діяльності держави в цілому. Отже, заробітна плата виражає і вартість товару робочої сили, і оплату за працю, за витрати і результати її, що визнані ринком.
У статті розкрито основні підходи до встановлення сутності поняття "заробітна плата" та її вплив на організацію обліку, встановленно відмінності та взаємозв'язок між поняттями "заробітна плата" та "оплата праці". Також визначена мета обліку витрат на робочу силу. Запропоновано класифікацію витрат на оплату праці. Розглянуто основні завдання бухгалтерського обліку з оплати праці та запропоновано модель аналітичного обліку оплати праці та аналітика рахунків з обліку оплати праці.

Ключові слова: облік; заробітна плата; оплата праці; витрати на оплату праці; бухгалтерський облік.

Література

1. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. №108/95 — ВР, із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.buh24.com.ua/zakon-ukrayini-pro-oplatu-pratsi/
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. №291 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. №291[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.buh24.com.ua/plan-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-aktiviv-kapitalu-zobovyazan-i-gospodarskih-operatsiy-pidpriyemstv-i-organizatsiy/
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 13.12.1999 р. № 318, із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.help/law/318/
5. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підр. / Н.Б. Болотова, Г.И. Чанишева. — К: Знання, 2011 — 242 с.
6. Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: авт. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук за спец. 08.06.04 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Т.Г. Мельник. — К., 2005 — 18 с.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики / А. Смит [пред. Столярова И.А.— Т.1.]. — М.: "Эконов", "Ключ", 1993. — 475 с.

L. Ocheretko, K. Bahrii

IMPROVEMENT OF THE COST ACCOUNTING FOR LABOUR PAYMENT

Summary

Today, enterprises operate in a difficult economic situation which is characterized by stiff competition, the struggle for quality and the high level of professionalism of the workforce. Settlements with workers and employees is one of the most labour-intensive areas of accounting work. In this regard, wages should be considered as one of the most important socioeconomic phenomena, since, on the one hand, it is the main source of income of Ukrainian citizens — hired workers, and therefore can be considered as one of the main components determining the level life of the country's population. On the other hand, for employers, wage costs represent a significant share of total production costs, and therefore its size is also significant for employer incomes.
In modern conditions, the correct and most important effective cost accounting should be not only as a means of complying with the requirements of the current legislation, but also as a source of reliable information for further control and management of labor costs. The problem of managing the cost of labor is that each owner seeks to minimize any costs, because it will increase his profit. Yes, and objectively, at each enterprise there is a maximum level of labor costs, in case of exceeding which the company simply becomes unprofitable.
Therefore, the relevance of the chosen topic is due to the fact that labour resources have an impact not only on the efficient work of a particular enterprise, but also as a major lever of the state's activity in general. Consequently, the salary is expressed both by the cost of the goods of the labour force, and by the payment for labour, for the costs and their results, which are recognized by the market.
The article reveals the main approaches to the definition of the essence of the concept "salary" and its influence on the organization of accounting, determines the differences and interconnections between concepts "salary" and "labour payment". This study also determines the purpose of accounting for labor costs. The classification of labor costs is offered. The article considers the main objectives of accountancy for labour payment and offers the model of the analytical accounting of labour payment and account analytics for labour payment.

Keywords: accounting; salary; labour payment; cost for labour payment; accountancy.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Remuneration of Labor", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/108/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Nov 2018).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on the application of the Plan of Accounts of Accounting for Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4186.html (Accessed 10 Nov 2018).
3. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Plan of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://www.buh24.com.ua/plan-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-aktiviv-kapitalu-zobovyazan-i-gospodarskih-operatsiy-pidpriyemstv-i-organizatsiy/ (Accessed 10 Nov 2018).
4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting 16 "Expenses", available at: https://zakon.help/law/318/ (Accessed 10 Nov 2018).
5. Bolotina, N.B. (2011), Trudove pravo Ukrainy [Labor Law of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Mel'nyk, T.H. (2005), "Accounting, analysis and audit of labor and its payment", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kyiv, Ukraine.
7. Smit, A. (1993), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Antologija jekonomicheskoj klassiki [Research on the nature and causes of the wealth of nations. Anthology of economic classics], "Jekonov", "Kljuch", Moscow, Russia.

№ 23 2018, стор. 67 - 72

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1320

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

L. Ocheretko

cand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhia


К. О. Багрій

магістранта 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

K. Bahrii

Master, the 6th course, Zaporizhzhye National Technical University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Багрій К. О. Удосконалення обліку витрат на оплату праці. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.67

Ocheretko, L. and Bahrii, K. (2018), “Improvement of the cost accounting for labour payment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.