EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, Я. С. Ткаліч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.72

УДК: 658.512(477.5)

Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, Я. С. Ткаліч

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Досліджено систему маркетингових комунікацій державного науково-виробничого підприємства ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес", яка представлена практично всіма основними елементами: фірмовий стиль, реклама, виставки-ярмарки, прямий маркетинг, стимулювання збуту, паблік-рілейшнз тощо. За результатами досліджень визначено відсутність координованих дій в управлінні елементами системи маркетингових комунікацій. Крім того, професійний рівень працівників, що займаються рекламною діяльністю не завжди відповідає рівню посади. Основна причина — недолік знань у цій сфері діяльності. Підвищення кваліфікації персоналу за таким напрямом практично не ведеться.
Доведено, що для вдосконалення управління розвитком системи маркетингових комунікацій підприємства необхідно створювати інтегровану маркетингову структуру, в якій всі елементи маркетингової комунікаційної діяльності будуть об'єднані під єдиним керівництвом. Для цього необхідно організувати спеціальний відділ, що буде координувати діяльність усіх структур, які займаються маркетинговими комунікаціями, здійснювати контроль, аналіз ефективності системи в цілому та кожного її елемента окремо.
З метою забезпечення просування продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку та зміцнення іміджу підприємства розроблено стратегію маркетингових комунікацій на довгостроковий період. Реалізація стратегії повинна підтримуватися адекватним фінансуванням і виконуватися співробітниками відповідного рівня професіоналізму й компетентності.
З огляду на специфіку продукції, ДП ЗМКБ "Івченко-Прогрес" варто зробити акцент на прямі продажі, стимулювання збуту, участь у виставках-ярмарках, рекламу, пропаганду, спрямовану на підвищення іміджу підприємства.
Для підтримання творчого потенціалу працівників маркетингового підрозділу важливо створити належні організаційно-технічні й соціально-психологічні умови. Насамперед треба забезпечити раціональну організацію роботи працівникам підрозділу і по-сучасному технічно обладнати робочі місця.

Ключові слова: імідж; стратегія маркетингових комунікацій; науково-виробниче підприємство.

Література

1. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти; под ред. С.Г. Божук. — СПб. : Питер, 2001. — 864 с.
2. Лук'янець Т.I. Рекламний менеджмент: [навч.пос] / Т.I. Лук'янець. — К.: КНЕУ,1998. — 274 с.
3. Лук янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. / Т.I. Лук'янець. — К.: КНЕУ, 2002. — 524 с.
4. Лэйхифф Дж. М. Бизнес-коммуникации / Дж.М. Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз. — СПб: Питер, 2001. — 688 с.
5. Ромат Е.В. Реклама: учебник для студентов специальности "Маркетинг" / Е. В. Ромат. — [3-е изд.,]. — Киев; Харьков: НВФ "Студцентр", 1999. — 480 с.
6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. — 2-е изд., стер. — М.: Смарт Бук, 2009. — 651 с.
7. Пуліна Т.В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Пуліна Т.В.; НУХТ. — К., 2006. — 19 с.
8. Пуліна Т.В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості/ Т.В. Пуліна // Бізнес Інформ. — 2013. — № 5. — C. 145—152.
9. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. — М.: Эксмо, 2006. — 432 с.
10. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; [под ред. Л.П. Дашкова.]. — М.: Дашков и К, 2005. — 303 с.

T. Pulina, I. Teslenok, Ya. Tkalich

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION'S MARKETING COMMUNICATIONS DEVELOPMENT

Summary

The paper explores the system of marketing communications of Ivchenko Progress State Scientific Production Enterprise represented by practically all basic elements: corporate style, advertising, exhibition-fairs, direct marketing, sales promotion, public relations, etc. According to the research results, the management of elements of marketing communications system lacks coordinated actions. In addition, the professional level of employees engaged in advertising activities does not always correspond to the level of their position. The main reason is the lack of knowledge in this area of activity. The personnel qualification training in this direction hardly takes place.
It is proved that in order to improve the management of the system of marketing communications development of the enterprise, it is necessary to create an integrated marketing structure in which all elements of marketing communication activity will be united under the uniform guidance. This requires creating a special department that will coordinate the activities of all structures involved in marketing communications, controlling, analyzing the effectiveness of the system as a whole and of each element separately.
In order to ensure the products' promotion both in the domestic and foreign markets and to strengthen the company's image, the strategy of marketing communications for the long-term period is developed. The strategy should be implemented by adequate funding and staffed by the professionals of appropriate level of expertise and competence.
Due to the products' specific features, the SE "Ivchenko-Progress" ZMDB should focus on direct sales, sales promotion, participation in exhibitions, fairs, advertising, and promotion aimed at improving the company's image.
To maintain the creativity of the marketing staff, it is important to create the proper organizational, technical, and socio-psychological conditions. First of all, it is necessary to ensure a rational work organization for the employees of the unit and to modernize the workplaces with technical equipment.

Keywords: image; strategy of marketing communications; scientific-production enterprise.

References

1. Bernet, Dzh. (2001), Marketingovye kommunikacii: integrirovannyj podhod [Marketing communications: an integrated approach], Piter, St.Petersburg, Russia.
2. Luk'ianets', T.I. (1998), Reklamnyj menedzhment [Advertising management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Luk'ianets', T.I. (2002), Marketynhova polityka komunikatsij [Marketing communication policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Ljejhiff, Dzh.M. (2001), Biznes-kommunikacii [Business communications], Piter, St.Petersburg, Russia.
5. Romat, E.V. (1999), Reklama: Uchebnik dlja studentov special'nosti "Marketing" [Advertising: A textbook for students of the specialty "Marketing"], NVF "Studcentr", Kyiv, Kharkiv, Ukraine.
6. Pochepcov, G.G. (2009), Teorija kommunikacii [Communication Theory], Smart Buk, Moscow, Russia.
7. Pulina, T.V. (2006), "Reengineering as an instrument of innovation and investment activity of food industry enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, NUKhT, Kyiv, Ukraine.
8. Pulina, T.V. (2013), "Information provision for creation and development of cluster associations of food industry enterprises", Biznes Inform, vol. 5, pp. 145—152.
9. Romanov, A.A. (2006), Marketingovye kommunikacii [Marketing communications], Jeksmo, Moscow, Russia.
10. Sinjaeva, I.M. (2005), Marketingovye kommunikacii [Marketing communications], Dashkov i K, Moscow, Russia.

№ 23 2018, стор. 72 - 77

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 460

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

T. Pulina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department ofManagement, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya


І. М. Тесленок

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

I. Teslenok

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya


Я. С. Ткаліч

магістрант кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

Ya. Tkalich

master of the Department of Management, Zaporizhia national technical university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Ткаліч Я. С. Управління розвитком маркетингових комунікацій організації. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.72

Pulina, T., Teslenok, I. and Tkalich, Ya. (2018), “Management of the organization's marketing communications development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.