EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ
Н. О. Козяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.82

УДК: 330.322:658.7

Н. О. Козяр

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей сільського господарства як об'єкта інвестування. Встановлено, що при інвестуванні в аграрний сектор вирішального значення мають два фактори: рівень невизначеності, що зумовлено особливостями галузі (засоби вкладаються нині із очікуванням доходу у майбутньому, на розмір якого впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори); ризики повернення інвестицій.
Обсяги і темп зростання інвестицій в основний капітал є основними індикаторами інвестиційній привабливості суб'єктів господарювання та області. Аналіз інвестиційної привабливості дозволяє зробити висновок про те, наскільки сприятливі умови для ведення бізнесу в регіоні. До умов роботи в даному випадку відносяться рівень ризиків діяльності, наявність можливостей для розвитку через залучення інвестиційних ресурсів, нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності та політика місцевої влади по відношенню до бізнесу.
Високий рівень інвестиційної привабливості в галузі формує умови для розвитку підприємств сільського господарства, а значить створення робочих місць і підвищення доходів сільського населення.
Встановлено, що для сільського господарства характерною є територіальна розосередженість виробництва, особливо у таких галузях як рослинництво, садівництво, пасовищне тваринництво, що ускладнює проведення технологічного контролю, а несвоєчасне або неякісне проведення робіт стає додатковим джерелом ризику.
По цій причині аграрний сектор не відноситься до привабливих сфер залучення інвестицій. У досліджуваній галузі без використання важелів державного регулювання інвестиційних процесів, які б враховували всю сукупність соціально-економічних, технічних, технологічних, грунтово-кліматичних і біологічних особливостей, не можливо підвищити інвестиційну привабливість.
Дослідженням встановлено, що найбільш динамічним сектором фінансового ринку є різні форми колективного інвестування. Нині основними постачальниками сільськогосподарської продукції на ринок є сільськогосподарські підприємств, фермерські господарства, особисті селянські господарства, яких характеризуються різними можливостями щодо реалізації інвестиційних проектів.

Ключові слова: сільське господарство; інвеститування; аграрний сектор; ризик; капітал.

Література

1. Денега А.Л. Інвестиції в інновації — запорука економічного зростання сільського господарства в Україні / А.Л. Денега, В.М. Чорнорибченко // Продуктивність агропромислового виробництва. — 2016. — № 28. — С. 8—14.
2. Пісьмаченко Л.М. Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання / Л.М. Пісьмаченко, Г.Є. Павлова, С.В. Юрченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2010. — Вип. 17. — С. 27—30.
3. Дронова Т.С. Інвестиції — важливий вклад у людський капітал сільськогосподарських підприємств Полтавської області / Т.С. Дронова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2014. — Вип. 7 (4). — С. 79—81.
4. Онегіна В.М. Прибутки й інвестиції сільськогосподарських підприємств в Україні / В.М. Онегіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — 2015. — № 1. — С. 82—87.
5. Семенда Д.К. Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств / Д.К. Семенда, О.В. Семенда // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Вип. 86 (2). — С. 57—65.
6. Скидан О. В. Інвестиції в аграрний сектор економіки як основа формування продовольчої безпеки держави / О.В. Скидан, Ю.І. Лисогор // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 18. — С. 6—8.
7. Миколаєнко Л.А. Інвестиції в аграрний сектор України / Л.А. Миколаєнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2013. — Вип. 181 (5). — С. 66—72.
8. Зарицька Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес / Н. Зарицька // Економіст. — 2018. — № 2. — С. 6—7.
9. Качмар О.В. Інвестиції в людський капітал аграрних підприємств / О.В. Качмар // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 16. — С. 23—27.
10. Горшков М.А. Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору / М.А. Горшков // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 5. — С. 70—73.

N. Kozya

FEATURES OF AGRICULTURE AS AN INVESTMENT OBJECT

Summary

The article is devoted to consideration of features of agriculture as an object of investment. It is established that when investing in the agrarian sector, two factors are decisive: the level of uncertainty due to the peculiarities of the industry (the funds are invested now with expectations of future income, the size of which is influenced by both internal and external factors); risks of returning investment.
The volume and growth rate of investment in fixed assets are the main indicators of investment attractiveness of economic entities and oblast. The analysis of investment attractiveness allows us to conclude on how favorable conditions for doing business in the region. The conditions of work in this case include the level of risk activities, the availability of opportunities for development through the attraction of investment resources, regulatory legal regulation of investment activities and the policy of local authorities in relation to business.
The high level of investment attractiveness in the industry creates conditions for the development of agricultural enterprises, and thus the creation of jobs and increase of incomes of rural population.
It has been established that territorial dispersion of production is characteristic for agriculture, especially in such areas as plant growing, horticulture, pastoralism, which complicates technological control, and untimely or poorly performed work becomes an additional source of risk.
For this reason, the agrarian sector does not belong to attractive areas of investment attraction. In the investigated industry, it is not possible to increase investment attractiveness without using the levers of state regulation of investment processes that take into account the whole set of socio-economic, technical, technological, soil-climatic and biological features.
The study found that the most dynamic financial market sector is different forms of collective investment. Currently, the main suppliers of agricultural products to the market are agricultural enterprises, farms, private peasant farms, which are characterized by various opportunities for the implementation of investment projects.

Keywords: agriculture; investment; agrarian sector; risk; capital.

References

1. Deneha, A.L. (2016), "Investing in innovation is the key to economic growth of agriculture in Ukraine", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva, vol. 28, pp. 8—14.
2. Pis'machenko, L.M. (2010), "Investing in agriculture as a path to democratic economic growth", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 17, pp. 27—30.
3. Dronova, T.S. (2014), "Investments are an important contribution to the human capital of agricultural enterprises of the Poltava region", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 7 (4), pp. 79—81.
4. Onehina, V.M. (2015), "Profits and investments of agricultural enterprises in Ukraine", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1, pp. 82—87.
5. Semenda, D.K. (2014), "Investments and their role in ensuring sustainable land use of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, vol. 86 (2), pp. 57—65.
6. Skydan, O.V. (2013), "Investments in the agrarian sector of the economy as the basis for the formation of food security of the state", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 6—8.
7. Mykolaienko, L.A. (2013), "Investments in the agrarian sector of Ukraine", Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Ekonomika, ahrarnyj menedzhment, biznes, vol. 181 (5), pp. 66–72.
8. Zaryts'ka, N. (2018), "A new look at investing in agribusiness", Ekonomist, vol. 2, pp. 6—7.
9. Kachmar, O.V. (2014), "Investments into human capital of agrarian enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 23—27.
10. Horshkov, M.A. (2015), "Investments in reproduction processes - resource potential of the agrarian sector development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 70—73.

№ 23 2018, стор. 82 - 87

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 363

Відомості про авторів

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

N. Kozya

Postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

Як цитувати статтю

Козяр Н. О. Особливості сільського господарства як об'єкту інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.82

Kozya, N. (2018), “Features of agriculture as an investment object”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.