EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Д. В. Мудла

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.94

УДК: 330.111:004:338.242.4.025.12

Д. В. Мудла

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти формування понять "цифрова економіка" і технології Big Data (Великі Дані). Досліджено вплив технологій Big Data на формування конкурентних переваг національної і світової економіки. Визначено, що цифрові платформи, алгоритми, Великі Дані — це нова реальність цифрової економіки глобального характеру, а основні гравці ринку цифрових платформ використовують інноваційне середовище для забезпечення домінуючого становища на ринку. Встановлено, що використання компаніями передових технологій дозволяє нав'язувати споживачам неправомірні умови, розширювати ринкову владу, підвищувати ціни і закривати ринки для потенційних конкурентів. Зроблено висновок, що нова модель ринкової конкуренції в умовах цифрової економіки вимагає використання якісно нових інструментів антимонопольного регулювання та вдосконалення існуючих способів захисту конкуренції. Обгрунтовано, що держава повинна сприяти розвитку цифрової економіки та формувати нову технологічну структуру для забезпечення конкурентних переваг, враховуючи глобальні тенденції антимонопольного регулювання цифрової економіки.

Ключові слова: цифрова економіка; Big Data (Великі Дані); конкуренція; антимонопольне регулювання.

Література

1. Економічні теорії в системі наукових економічних знань: навчальний посібник. — 2-ге вид. перероб. та доп. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Круш П.В., Мартиненко В.В., М.М. Теліщук та ін. — К.: Видаництво "Центр учбової літератури", 2016. — 226 с.
2. Цифрова економіка. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Цифрова_економіка
3. Tapscott, Don (1997). The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. — New York: McGraw-Hill.
4. Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. — NY: Knopf, 1995. — 256 p.
5. Mesenbourg T.L. (2001). Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census.
6. Фіщук В. Цифрова економіка — це реально / В. Фіщук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html
7. Жукова Л.М. Цифрова економіка як об'єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / Л.М. Жукова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2017. — Вип. 5 (1). — С. 7—11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_5(1)__3
8. Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України / В. В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. — 2015. — Т. 23, Вип. 4. — С. 9—18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2015_23_4_4
9. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 6. — С. 105—112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_6_11
10. Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки / Л. З. Кіт // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2014. — № 3 (2). — С. 187—194. — Режимv доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3%282 %29__42
11. Maskus K. Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century. Peterson Inst. for Intern. Economics, 2012. Режимv доступу: https://books.google.com.ua/books?id=Pm9CCMg EYTYC&pg=PA338&lpg=PA338&dq=Maskus+K.+Private+Rights+and+Public+Problems&source=bl&ots=LNuLg6e8hp&sig=yRoeH24NdHYiyVYWSXgAvVNLSt8&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiFjW6s9_eAhVqpYsKHVHcA24Q6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q=Maskus%20K.%20Private%20Rights%20and%20Public%20Problems&f=false
12. Competition Committee of Organisation for Economic Cooperation and Development: The Digital Economy. 2012 // Competition Law & Policy. 2013. Feb. 7. — Режимv доступу: URL: http://www.oecd.org/daficompetitionlThe-DigitalEcono— my-2012.pdf
13. Summers L.H. The New Wealth of Nations: remarks by treasury secretary Lawrence H. Summers at Hambrecht & Quist technology conference, San Francisco, CA. U.S. Department of the Treasury, 10 May 2000
14. Stiglitz J. Monopoly's New Era // Project Syndicate. 2006. May 13. Режим доступу: URL:https://www.project-syndicate.org/commentary/high-monopoly-profits-per-sist-in-markets-by-joseph-e--stiglitz-2016-05
15. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — К., 2018. — 252 с.
16. Hamid R. Ekbia and Bonnie A. Nardi Heteromation, and Other Stories of Computing and Capitalism// Режим доступу: https://mitpress.mit.edu/books/ heteromation-and-other-stories-computing-andcapitalism
17. No Mistake About It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big Data // Режим доступу: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing /antitrust_source/apr15_grunes_4_22f.authcheckdam.pdf
18. Єршова О.Л. Великі дані (Big Data) і модернізація національних систем офіційної статистики [Електронний ресурс] / О.Л. Єршова, Т.В. Томашевська // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. — 2016. — Вип. 18—19. — С. 32—38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspttp_ 2016_18-19_7
19. Большие данные. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большие_ данные
20. Задорожна Р.П. Big data — новий інформаційний феномен цифрової епохи [Електронний ресурс] / Р. П. Задорожна // Економіка та управління АПК. — 2016. — № 1-2. — С. 64—72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_ 2016_1-2_12
21. Серёгин В.А."Big data": новая угроза для прайвеси в условиях информационного общества [Електронний ресурс] / В.А. Серёгин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — 2015. — Вип. 35 (1.1). — С. 93—97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvuzhpr_2015_35(1)
22. Гнітецький Є.В. Big data в маркетингу: орієнтація на споживача [Електронний ресурс] / Є.В. Гнітецький // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2017. — № 14. — С. 281—285. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/evntukpi_2017_14_45
23. Хаханов В.И. Процессорные структуры для анализа Big Data [Електронний ресурс] / В.И. Хаханов, Е.И. Литвинова, С.В. Чумаченко, И. Емельянов, Бани Амер Тамер // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. — 2016. — № 6. — С. 163—175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2016_6_27
24. Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. Режим доступу: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business% 20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx
25. Зибарева О.В. Актуалізація концепції "великі дані" (англ. "Big Data") в умовах поширення інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О.В. Зибарева, І.П. Кравчук. // Економіка. Управління. Інновації. — 2015. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_15
26. The Rise of Superstars // The Economist: spec. rep. 2016. Sept. 17. URL: Режим доступу: http://www.economist.com/news/special-report/21707048-small-group-giant-companiessome-old-some-neware-once-again-dominating-global
27. How to Tame the Tech Titans // Ibid. 2018. Jan. 18. Режим доступу: URL: https://www.economist.com/news/leaders/21735021-dominance-google-facebook-and-amazon-bad-consumers-and-competition-how-tame
28. European Commission. Press Release Database. Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
29. European Commission. Press Release Database. Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
30. Уманців Ю.М. Інституційна обумовленість економічних функцій держави [Електронний ресурс] / Ю.М. Уманців, О.О. Кравчук // Економічна теорія та право. — 2017. — № 4. — С. 93—105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Vnyua_etp_2017_4_9

D. Mudla

ANTITRUST REGULATION OF BIG DATA TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The article investigates the theoretical aspects of the formation of the concepts of "digital economy" and the technology of Big Data. The influence of Big Data technologies on the formation of competitive advantages of the national and world economy has been investigated. It is determined that digital platforms, algorithms, Big Data are a new reality of the digital economy of global character, and the major players in the digital platform market use an innovative environment to secure a dominant position in the market. It is established that the use of advanced technologies by companies allows imposing unlawful conditions on the consumers, expanding market power, raising prices and closing markets for potential competitors.
It is substantiated that knowledge about Big Data can become an important source of market power, especially when such data can be used as barriers. The speed of the acquisition and use of personal data helps companies to gain a significant advantage and market power. It has been found that, in the context of the production of information products, the definition of costs based on the price is unacceptable, since the marginal costs per unit of the product are close to zero. Many products and services offered on the e-commerce markets have a zero price, but this does not mean you can get a product or service free of charge because money in this market is not the only commodity that is valuable for exchange.
It is determined that the competitive process of a new economy is dynamic and universal, unlike physical markets. In the digital economy we have a fundamental difference regarding the protection of economic competition in comparison with physical markets.
It is concluded that the new model of market competition in the digital economy requires the use of qualitatively new instruments of antimonopoly regulation and improvement of existing methods of competition protection. The state should promote the development of the digital economy and form a new technological structure to ensure competitive advantages. It should also take into account the global trends of antitrust regulation under the conditions of digital economics.

Keywords: digital economy; big data; competition; antitrust regulation.

References

1. Matseliukh, N.P. Maksymenko, I.A. Krush, P.V. Martynenko, V.V. and Telischuk, M.M. (2016), Ekonomichni teorii v systemi naukovykh ekonomichnykh znan' [Economic theories in the system of scientific economic knowledge], Vydanytstvo "Tsentr uchbovoi literatury", Kyiv, Ukraine.
2. wikipedia (2018), "Digital economy", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy (Accessed 15 Nov 2018).
3. Tapscott, D. (1997), The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw-Hill, New York, USA.
4. Negroponte, N. (1995), Being Digital, Knopf, New York, USA.
5. Mesenbourg, T.L. (2001), Measuring the Digital Economy, U.S. Bureau of the Census, Suitland, USA.
6. Fischuk, V. (2017), "The digital economy is real", available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html (Accessed 15 Nov 2018).
7. Zhukova, L.M. (2017), "Digital economy as an object of state regulation", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 5 (1), pp. 7-11.
8. Apal'kova, V.V. (2015), "The concept of the development of the digital economy in the European Union and the prospects of Ukraine", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia : Menedzhment innovatsij, vol. 23, vyp. 4, pp. 9—18.
9. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 105—112.
10. Kit, L.Z. (2014), "Evolution of the network economy", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3 (2), pp. 187—194.
11. Maskus, K. (2012), "Private Rights and Public Problems: The Global Economics of Intellectual Property in the 21st Century", Peterson Inst. for Intern. Economics, available at: https://books.google.com.ua/books?id=Pm9CCMgEYTYC&pg=PA338&lpg=PA338&dq=
Maskus+K.+Private+Rights+and+Public+Problems&source=bl&ots=LNuLg6e8hp&sig=yRoeH24NdHYiyVYWSXgAvVNLSt8&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiFjW6s9_eAhVqpYsKHVHcA24Q6AEwCHoECAIQAQ#v=onepage&q=Maskus%20K.%20Private%20Rights%20and%20Public%20Problems&f=false (Accessed 15 Nov 2018).
12. Competition Committee of Organisation for Economic Cooperation and Development (2012), "The Digital Economy", available at: http://www.oecd.org/daficompetitionlThe-DigitalEcono-my-2012.pdf (Accessed 15 Nov 2018).
13. Summers, L.H. (2000), The New Wealth of Nations: remarks by treasury secretary Lawrence H. Summers at Hambrecht & Quist technology conference, Department of the Treasury, San Francisco, CA. U.S.
14. Stiglitz, J. (2006), "Monopoly's New Era", Project Syndicate, available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/high-monopoly-profits-per-sist-in-markets-by-joseph-e--stiglitz-2016-05 (Accessed 15 Nov 2018).
15. Liashenko, V.I. and Vyshnevs'kyj, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy iak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
16. Ekbia, H.R. and Nardi, B.A. (2017), "Heteromation, and Other Stories of Computing and Capitalism", available at: https://mitpress.mit.edu/books/heteromation-and-other-stories-computing-andcapitalism (Accessed 15 Nov 2018).
17. Grunes, A.P. and Stucke, M.E. (2015), "No Mistake About It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big Data", available at: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/apr15_grunes_4_22f.authcheckdam.pdf (Accessed 15 Nov 2018).
18. Yershova, O.L. and Tomashevs'ka, T.V. (2016), "Large data (Big Data) and modernization of national official statistics systems", Prykladna statystyka: problemy teorii ta praktyky, vol. 18—19, pp. 32—38.
19. wikipedia (2018), "Big Data", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data (Accessed 15 Nov 2018).
20. Zadorozhna, R.P. (2016), "Big data — a new information phenomenon of the digital era", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 1—2, pp. 64—72.
21. Seriohyn, V.A. (2015), ""Big data": a new threat to privacy in the information society", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Pravo, vol. 35 (1.1), pp. 93—97.
22. Hnitets'kyj, Ye.V. (2017), "Big data in marketing: consumer orientation", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 14, pp. 281—285.
23. Khakhanov, V.Y. Lytvynova, E.Y. Chumachenko, S.V. Emel'ianov, Y. and Bany, A.T. (2016), "Processor structures for Big Data analysis", Radioelektronni i komp'iuterni systemy, vol. 6, pp. 163-175.
24. McKinsey Global Institute (2011), "Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity", available at: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx (Accessed 15 Nov 2018).. Rezhym dostupu:
25. Zybareva, O.V. and Kravchuk, I.P. (2015), "Actualization of the Big Data (Big Data) concept in the context of the dissemination of the Information Society", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_15 (Accessed 15 Nov 2018).
26. The Economist (2016), "The Rise of Superstars", available at: http://www.economist.com/news/special-report/21707048-small-group-giant-companiessome-old-some-neware-once-again-dominating-global (Accessed 15 Nov 2018).
27. The Economist (2018), "How to Tame the Tech Titans", available at: https://www.economist.com/news/leaders/21735021-dominance-google-facebook-and-amazon-bad-consumers-and-competition-how-tame (Accessed 15 Nov 2018).
28. European Commission (2017), "Antitrust: Commission fines Google 2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service", Press Release Database, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm (Accessed 15 Nov 2018).
29. European Commission (2017), "Antitrust: Commission fines Google 2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service", Press Release Database, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm (Accessed 15 Nov 2018).
30. Umantsiv, Yu.M. and Kravchuk, O.O. (2017), "Institutional conditionality of economic functions of the state", Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 4, pp. 93—105.

№ 23 2018, стор. 94 - 100

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1319

Відомості про авторів

Д. В. Мудла

аспірант, кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

D. Mudla

Post-graduate student, Department of Economic Theory and Competition Policy,Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Мудла Д. В. Антимонопольне регулювання технологій big data в умовах цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 94–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.94

Mudla, D. (2018), “Antitrust regulation of big data technologies in the digital economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 94–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.