EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ У ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННІ
В. О. Демченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.101

УДК: 368.914.025.6

В. О. Демченко

РИЗИКИ У ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННІ

Анотація

У статті розглянуто види пенсійних ризиків, визначено їх характерні ознаки, на основі яких сформульовано визначення пенсійного ризику як подію, пов'язану з втратою грошових доходів особами пенсійного віку внаслідок дожиття ними до пенсійного віку, смерті, хвороби, інвалідності чи втрати годувальника у пенсійний період. Запропоновано класифікацію пенсійних ризиків за такими критеріями, як сферою виникнення, за змістом, наслідками прояву та розміром наслідків ризиків. Розкрито сутність понять "пенсійний вік" та "похилий вік", зроблено висновок, що це не тотожні поняття, але спільним для них є те, що громадяни у пенсійний період мають значні труднощі, викликані як віковими, так і соціально-економічними змінами, які пов'язані з виходом на пенсію, втратою працездатності та матеріально-економічними обмеженнями. Визначено три методи страхового захисту пенсійних ризиків: державний (державні резерви), самострахування та страхування, виявлено їх недоліки та переваги. Проаналізовано співвідношення показників середнього розміру призначеної місячної пенсії та оплати праці в Україні. Встановлено, що середній розмір призначеної місячної пенсії майже у три з половиною разів менший, ніж середньомісячна заробітна плата та майже на половину менший, ніж мінімальна заробітна плата. Фактично це означає, що переважна більшість пенсіонерів знаходиться за межею бідності. Відзначено, що у сучасних умовах можливості страхового захисту у пенсійній сфері за рахунок державних резервів і самострахування дещо обмежені, тому доцільним є активізація страхування пенсійних ризиків у страхових компаніях та недержавних пенсійних фондах.

Ключові слова: пенсійне страхування; пенсійні ризики; страховий захист; методи захисту пенсійних ризиків; страхування; необхідність пенсійного страхування; солідарна пенсійна система; накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Література

1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. — С.-Пб.: Экономическая школа 1998. — С. 344.
2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
3. Робак В. Перші психосоціальні теорії старіння (50—60-ті роки ХХ ст.) та їх роль у підготовці соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку /В.Робак [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2011_4/Robak.htm
4. Лиднюк О., Сутність пенсійної системи та її місце в забезпеченні соціальної безпеки суспільства / О. Лиднюк: Вісник Національної академії державного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-38.pdf
5. Сагач Я.С. Методологічні проблеми дослідження рівня життя людей похилого віку / Я.С. Сагач //Збірники матеріалів ХІV Міжнародної наукової інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної науки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/sagach-yas-metodologichni-problemi-doslidzhennya-rivnya-zhittya-lyudey-pohilogo-viku/
6. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
7. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
8. Страхування: підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 196, 212 с. 10.
9. Мінфін, 2008—2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/
10. Державна Служба Статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html
11. Кривошлик Т.Д. Самострахування і страхування майнових ризиків громадян / Т.Д. Кривошлик // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 104—110.
12. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О.О. Гаманкова. — К.: КНЕУ, 2009. — 283 с. — С. 46.
13. Закон України "Про страхування" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
14. Закон України "Про банки і банківську діяльність" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

V. Demchenko

RISKS IN PENSION INSURANCE

Summary

Pension insurance as an important component of social protection provides material support to elderly people. Its aim is to reduce poverty, equalize incomes of vulnerable groups of population as well as to neutralize social and demographic risks. However, its development characterized by great problems caused by a number of factors associated with reforming the pension system of Ukraine. Therefore, the scientific study of the processes taking place within pension insurance is of particular importance. The article deals with the types of pension risks, determines their characteristics. On this basis, pension risk determines by an event related with the deprivation of elder individuals' income through reaching the retirement age, as well as death, illness, disability or death of the wage earner within the retirement period.
The classification of pension risks according to following criteria: sphere of origin, contents, consequent effect and size of risk effects offered. The gist of the definitions "retirement age" and "elderly age" disclosed. The conclusion made is that these definitions are not identical, but have much in common. In particular, the individuals during the retirement period face significant difficulties caused by both age and socio-economic changes related to retirement, disability, material and economic constraints. Three methods of pension risks insurance protection defined: state (state reserves), self-insurance, and insurance; their drawbacks and advantages disclosed. The ratio of the average monthly pension and indices of wages in Ukraine analyzed. Installed that the average size of the monthly pension is more than half less than the average monthly wage and one third less than the minimum wage. In fact, this means that the vast majority of retirees are below the poverty line. It is noted that under present conditions the possibility of insurance protection in the pension sector due to state reserves and self-insurance is restrained, therefore it is expedient to intensify the pension risks insurance in insurance companies and private pension funds.

Keywords: pension insurance; pension risks; insurance protection; methods of protection of pension insurance; necessity of pension insurance; joint pension system; accumulative system of compulsory state pension insurance; system of non-state pension provision.

References

1. Bryhkhem, Yu. Hapensky, L. (1998), "Financial management", Fynansovyj menedzhment S.-Pb: Economical School, рр. 344.
2. The Verkhovn rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Compulsory State Pension Insurance" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (Accessed 19.11.2018).
3. Robak, V. (2011), "The first psychosocial theory of aging (50—60s of the 20th century) and their role in the preparation of social workers for working with the elderly", Pershi psykhosotsial'ni teorii starinnia (50—60-ti roky KhKh st.) ta ikh rol' u pidhotovtsi sotsial'nykh pratsivnykiv do roboty z liud'my pokhyloho viku, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2011_4/Robak.htm (Accessed 19.11.2018).
4. Lydniuk, O. (2013), "The essence of the pension system and its place in providing social security of society " Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia — Access mode: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-4-38.pdf (Accessed 19.11.2018).
5. Sahach, Ya.S. (2018), "Methodological problems of studying the standard of living of the elderly", Metodolohichni problemy doslidzhennia rivnia zhyttia liudej pokhyloho viku, Collections of materials of the XIV International Scientific Internet [Conference "Actual problems of modern science"], Кyiv-Ukraine, available at: http://intkonf.org/sagach-yas-metodologichni-problemi-doslidzhennya-rivnya-zhittya-lyudey-pohilogo-viku (Accessed 19.11.2018).
6. The Verkhovn rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On non-state pension provision" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15 (Accessed 19.11.2018).
7. The Verkhovn rada of Ukraine (2018), "On Pension Provision of Persons Discharged from Military Service and Some Other Persons" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12 (Accessed 19.11.2018).
8. Osadets, S.S. (2002), Strakhuvannia [Insurance] — 2nd ed, — Kyiv, KNEU, Ukraine — P. 196, 212 p. 10
9. Minfin (2008—2018), Minimum wage, Minimal'na zarobitna plata, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/(Accessed 19.11.2018).
10. Derzhavnoyi Sluzhby Statystyky Ukrayiny (2017),
"Payment of labor and social-labor relations 2012-2018" http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html (Accessed 19.11.2018).
11.Krivoshlyk, T.D. (2000), "Self-insurance and property insurance of citizens", Samostrakhuvannia i strakhuvannia majnovykh ryzykiv hromadian, Finances of Ukraine, No. 9. — P. 104—110.
12.Gamankova, O.O. (2009), Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Market of insurance services of Ukraine: theory, methodology, practice] monograph, KNEU, Кyiv, 283 p. p.46. Ukraine.
13. The Verkhovn rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Insurance" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 19.11.2018).
14. The Verkhovn rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Banks and Banking" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 19.11.2018).

№ 23 2018, стор. 101 - 107

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 325

Відомості про авторів

В. О. Демченко

асистент кафедри страхування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Demchenko

Postgraduate assistant of the Insurance Department, "National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Демченко В. О. Ризики у пенсійному страхуванні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 101–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.101

Demchenko, V. (2018), “Risks in pension insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 101–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.