EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.108

УДК: 351.77:416.2

І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

СОЦІАЛЬНІ ТА МЕДИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті визначено, що головною ланкою системи державного управління системи охорони здоров'я в Україні є жорстка управлінська вертикаль управління від Міністерства охорони здоров'я до первинних ланок управління в районах та містах. Діяльність цього державного органу неможливо уявити без координації з міжнародними організаціями суто медичного та соціального страхування.
Зазначені організації не тільки надають конкретну адресну допомогу окремим категоріям населення України, але й беруть участь у укладанні міжнародних договорів Україною з іншими державами, проводять навчання, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що підвищує якість управлінського медичного персоналу та персоналу служб органів державного управління в системі охорони здоров'я.
У статті визначено, що інституційний вплив на систему охорони здоров'я в Україні створюються організаціями, що мають суто медичне спрямування діяльності та організаціями, що мають соціальне та гуманітарне спрямування.
Доведено, що всі міжнародні організації, що працюють в Україні в цьому напрямі надають конкретну адресну матеріальну та моральну допомогу особам, що її потребують особисто або шляхом співпраці з соціальними або медичними установами.
Наголошено, що основою діяльності таких організацій в Україні є волонтерський рух та інші форми організації роботи, які не потребують виділення додаткових коштів з державного бюджету.
Виявлено, що важливою формою впливу міжнародних організацій на розвиток системи охорони здоров'я в Україні є проведення тренінгів, консультацій, навчань для представників різних ланок системи охорони здоров'я, соціальних служб, силових структур, пенітенціарної служби.
Зазначено, що в Україні відсутні власні неурядові та громадські організації такого спрямування, що за масштабами діяльності можуть бути зіставними з міжнародними фундаціями.
Акцентовано увагу на тому, що головною функцією Всесвітньої організації охорони здоров'я слід визначити її вплив на трансформацію системи управління охороною здоров'я України, побудову нової національної системи управління охорони здоров'я. Ця система повинна базуватися на загальноприйнятих світових стандартах та підходах та має потужну матеріальну базу, що побудована на досконалому механізмі фінансування.

Ключові слова: державне; управління; охорона; здоров'я; організації; Червоний Хрест; МОМ; ЮНІСЕФ; ВООЗ; трансформація.

Література

1. Міжнародна федерація товариства Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://redcross.org.ua/
2. Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ua.icrc.org/
3. Міжнародна організація з міграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iom.org.ua/
4. Представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі та Молдові [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unhcr.org/ua/
5. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/org-in-ukraine/456
6. Представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/org-in-ukraine/460

I. Sazonets, I. Zyma

SOCIAL AND MEDICAL INSTITUTIONS IN THE TRANSFORMATION OF THE STATE SYSTEM OF HEALTH CARE

Summary

The article states that the main link of the system of public administration of the health care system in Ukraine is the rigid management verticals of management from the Ministry of Health to the primary units of management in the districts and cities. The activities of this state body can not be imagined without coordination with international organizations of purely medical and social insurance.
These organizations not only provide specific targeted assistance to certain categories of the population of Ukraine, but also take part in the conclusion of international treaties with Ukraine with other states, conduct training, trainings, advanced training courses, which increases the quality of managerial medical personnel and personnel of public administration services in the system of protection health.
The article determines that the institutional impact on the health care system in Ukraine is created by organizations with a purely medical orientation and social and humanitarian organizations.
It is proved that all international organizations working in Ukraine in this area provide specific targeted material and moral assistance to those who need it personally or through cooperation with social or medical institutions.
It is stressed that the basis of such organizations in Ukraine is the volunteer movement and other forms of organization of work that do not require additional funds from the state budget.
It was revealed that an important form of influence of international organizations on the development of the health care system in Ukraine is the provision of trainings, consultations, exercises for representatives of various parts of the health care system, social services, security structures, penetrators.
It is noted that Ukraine does not have its own non-governmental and public organizations of such a direction that according to the scope of activities can be compared with international foundations.
The emphasis is placed on the fact that the main function of the World Health Organization should be to determine its impact on the transformation of Ukraine's health care system, the construction of a new national health care system. This system should be based on generally accepted world standards and approaches and has a powerful material base built on a perfect financing mechanism.

Keywords: state; management; protection; health; organizations; Red Cross; IOM; UNICEF; WHO; transformation.

References

1. Ukrainian Red Cross Society (2018), available at: http://redcross.org.ua/ (Accessed 01 Nov 2018).
2. International Committee of the Red Cross (2018), available at: http://ua.icrc.org/ (Accessed 01 Nov 2018).
3. IOM Mission in Ukraine (2018), available at: http://www.iom.org.ua/ (Accessed 01 Nov 2018).
4. UNHCR Ukraine (2018), available at: http://www.unhcr.org/ua/ (Accessed 01 Nov 2018).
5. United Nations Children's Fund (UNICEF) (2018), available at: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/org-in-ukraine/456 (Accessed 01 Nov 2018).
6. WHO (2018), available at: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/org-in-ukraine/460 (Accessed 01 Nov 2018).

№ 23 2018, стор. 108 - 112

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 347

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration,Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


І. Я. Зима

к. мед. н., головний лікар комунального закладу"Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Зима І. Я. Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 108–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.108

Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Social and medical institutions in the transformation of the state system of health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 108–112. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.