EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
А. М. Валюх, Д. Б. Зайцев

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.126

УДК: 351//354

А. М. Валюх, Д. Б. Зайцев

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Анотація

У рамках інституційної теорії державі належить роль особливого типу організації, яка фундаментально відрізняється від інших формацій, тим, що є неринковим інститутом. У статті розкривається сутність проблем державного регулювання прав власності на природно-ресурсний потенціал України задля збереження і розвитку природного капіталу України, адже саме права власності є головною сферою державного контролю. При цьому особливу увагу приділено ступеню специфікації прав власності на природні ресурси та екосистемні функції природи через державні механізми впливу на діяльність формальних інститутів неринковими методами, в основі яких лежить право на власність. За результатами дослідження сформульовано базові підходи до методологічного забезпечення механізмів державного регулювання прав власності на природно-ресурсний потенціал у контексті формування природно-ресурсних відносин в Україні. Вони охоплюють комплекс заходів за трьома напрямами: організаційний, економічний, фінансовий. Зокрема організаційний, передбачає побудову у сфері природокористування дієвої системи господарських інститутів, функціонування яких забезпечувало б комплексне, ефективне з економічної, соціальної та екологічної точок зору господарювання. Економічний — це формування механізму повноцінного залучення природних ресурсів у господарський процес через капіталізацію ресурсів. Цей процес включає в себе такі паралельно-послідовні етапи, як комплексна оцінка ресурсів та екосистемних функцій природи, визначення прав власності та провомочностей щодо їх користування; сек'юритизація ресурсів. Фінансовий — запровадження фінансового механізму, що забезпечує ефективну паритетну участь державної, регіональної та місцевої влади, суб'єктів господарської діяльності в управлінні природно-ресурсними комплексами через фінансування необхідних природоохоронних та інших програм розвитку природно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: державне регулювання; екологія; природний капітал; законодавство; права власності; енергоефективність.

Література

1. Ковбасюк С. Классификация институтов государства / С. Ковбасюк // Юридический вестник. — 2007. — № 3. — С. 12—17.
2. Чухно А. Институционализм: теория, методология, значение (прод.) / А. Чухно // Экономика Украины. — 2008. — № 7. — С. 4—12.
3. Гусев А.А. Современные экономические проблемы природопользования / А.А. Гусев. — М.: Международные отношения, 2004. — 208 с.
4. Желаева С.Э. Институциональные аспекты устойчивого развития социо-эколого-экономических систем различных типов / Желаева С.Э., Сактоев В.Е., Цыренова Е.Д. — Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. — 156 с.
5. Голуб А.А. Экономика природных ресурсов / А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 319 с.
6. Coase R. The Problem of Social Cost / R. Coase // The Journal of Law and Economics. — 1960. — № 3. — P. 23—28.
7. Сорокин П.А. Социокультурная динамика: Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. — М.: Наука, 1992. — 429 с.
8. Конституція України [Електронний ресурс] // (Відомості Верховної Ради України, 1996. — № 30. — Ст. 141. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
9. Ярош О.Б. Природный капитал Украины: институциональное регулирование, методология оценки, модели: дис. доктора экон. наук: 08.00.05 / Ярош О.Б. — Симферополь, 2014. — 488 с.
10. Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://menr.gov.ua/
11. Лісовий Кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 17. — ст. 99. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
12. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3—4. — Ст. 27. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
13. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3—4. — ст. 27. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
14. Ярош О.Б. Природный капитал Украины: институциональное регулирование, методология оценки, модели: дис. доктора экон. наук: 08.00.05 / Ярош О.Б. — Симферополь, 2014. — 488 с.
15. Малышева Н. Соотношение природоресурсного права и права окружающей среды: новый взгляд на старую проблему / Н. Малышева, В. Непыйвода // Государство и право. — 2007. — №9. — С. 31—40.
16. Обзор результативности экологической деятельности: Украина. Нью-Йорк, Женева : Изд-во ООН, 2007. — Вып. № 24. — 255 с.
17. Маляренко В.Т. Проблемні питання відповідальності за злочини проти довкілля // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). — К.: Національна академія прокуратури України, 2016. — С. 13—16.
18. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України, 1991. — № 41. — ст. 546 (зі змінами та доповненнями. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
19. Шемшученко Ю.С. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). — К.: Національна академія прокуратури України, 2016. — С. 17—19.
20. Гвоздик П.О. Проблемні питання реалізації права власності Українського народу на природні ресурси // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). — К.: Національна академія прокуратури України, 2016. — С. 20—22.
21. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: [колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф., академіка НААН України М. А. Хвесика. — К.: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку", 2012. — 440 с.

A. Valyukh, D. Zaitsev

PROBLEMS OF STATE REGULATION OF PROPERTY RIGHTS ON NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

Within the institutional theory, the state has the role of a special type of organization that fundamentally differs from other formations, that is, a non-market institution. This article reveals the essence of the problems of state regulation of ownership rights to the natural resource potential of Ukraine in order to preserve and develop Ukraine's natural capital, since property rights are the main area of state control. At the same time, special attention is paid to the degree of specification of ownership rights to natural resources and ecosystem functions of nature through state mechanisms of influence on the activity of formal institutes non-market methods, which are based on the right to property. The results of the study formulated the basic approaches to the methodological provision of mechanisms of state regulation of ownership rights to natural resource potential in the context of the formation of natural resource relations in Ukraine. They cover a range of activities in such three areas: organizational, economic, financial. In particular, the organizational provides for the construction of an efficient system of economic institutions in the field of natural resources, the functioning of which would provide a comprehensive, effective economic, social and environmental point of view management. Economic is the formation of a mechanism for the full involvement of natural resources in the economic process through the capitalization of resources. Financial — introduction of a financial mechanism that ensures an effective parity of participation of state, regional and local authorities, economic entities in the management of natural resource complexes through the financing of the necessary environmental protection and other programs for the development of natural resource potential.

Keywords: state regulation; ecology; natural capital; legislation; property rights; energy efficiency.

References

1. Kovbasjuk, S. (2007), "Classification of state institutions", Juridicheskij vestnik, vol. 3, pp. 12—17.
2. Chuhno, A. (2008), "Institutionalism: Theory, Methodology, Meaning", Jekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 4—12.
3. Gusev, A.A. (2004), Sovremennye jekonomicheskie problemy prirodopol'zovanija [Modern economic problems of environmental management], Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow, Russia.
4. Zhelaeva, S.Je. (2005), Institucional'nye aspekty ustojchivogo razvitija socio-jekologo-jekonomicheskih sistem razlichnyh tipov [Institutional aspects of the sustainable development of socio-ecological-economic systems of various types], VSGTU, Ulan-Ude, Russia.
5. Golub, A.A. (1998), Jekonomika prirodnyh resursov [The economy of natural resources], Aspekt Press, Moscow, Russia.
6. Coase, R. (1960), "The Problem of Social Cost", The Journal of Law and Economics, vol. 3, pp. 23—28.
7. Sorokin, P.A. (1992), Sociokul'turnaja dinamika: Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo [Socio-cultural dynamics: Man. Civilization. Society], Nauka, Moscow, Russia.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Nov 2018).
9. Jarosh, O.B. (2014), "Natural capital of Ukraine: institutional regulation, assessment methodology, models", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Simferopol, Ukraine.
10. Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2018), available at: https://menr.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2018).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "The Forest Code of Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/3852-12 (Accessed 10 Nov 2018).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 10 Nov 2018).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 10 Nov 2018).
14. Jarosh, O.B. (2014), "Natural capital of Ukraine: institutional regulation, assessment methodology, models", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Simferopol, Ukraine.
15. Malysheva, N. (2007), "The relationship of environmental law and environmental law: a new look at the old problem", Gosudarstvo i pravo, vol. 9, pp. 31—40.
16. UN (2007), Obzor rezul'tatyvnosty ekolohycheskoj deiatel'nosty: Ukrayna [Environmental Performance Review: Ukraine], NY, USA.
17. Maliarenko, V.T. (2016), "Problems of liability for environmental crimes", Zakhyst prava vlasnosti Ukrains'koho narodu: vitchyzniani realii ta zarubizhnyj dosvid dlia Ukrainy: materialy I Schorichnoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Protection of the property rights of the Ukrainian people: national realities and foreign experience for Ukraine: materials of the Annual International Scientific and Practical Conference], Natsional'na akademiia prokuratury Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 13—16.
18. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (Accessed 10 Nov 2018).
19. Shemshuchenko, Yu.S. (2016), "Ecological and economic aspects of the protection of the right to ownership of natural resources", Zakhyst prava vlasnosti Ukrains'koho narodu: vitchyzniani realii ta zarubizhnyj dosvid dlia Ukrainy: materialy I Schorichnoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Protection of the property rights of the Ukrainian people: national realities and foreign experience for Ukraine: materials of the Annual International Scientific and Practical Conference], Natsional'na akademiia prokuratury Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 17—19.
20. Hvozdyk, P.O. (2016), "Problematic issues of realization of the property rights of the Ukrainian people to natural resources", Zakhyst prava vlasnosti Ukrains'koho narodu: vitchyzniani realii ta zarubizhnyj dosvid dlia Ukrainy: materialy I Schorichnoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Protection of the property rights of the Ukrainian people: national realities and foreign experience for Ukraine: materials of the Annual International Scientific and Practical Conference], Natsional'na akademiia prokuratury Ukrainy, Kyiv, Ukraine, pp. 20—22.
21. Khvesyk, M.A. (2012), Instytutsionalizatsiia pryrodno-resursnykh vidnosyn [Institutionalization of natural resource relations], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku", Kyiv, Ukraine.

№ 23 2018, стор. 126 - 132

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 405

Відомості про авторів

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Valyukh

A. Valyukh,PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

D. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Валюх А. М., Зайцев Д. Б. Проблеми державного регулювання прав власності на природно-ресурсний потенціал України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 126–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.126

Valyukh, A. and Zaitsev, D. (2018), “Problems of state regulation of property rights on natural resource potential of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 126–132. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.