EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
О. О. Акімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133

УДК: 351

О. О. Акімов

КОНЦЕПТ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

У статті розглянуто підходи та сформовано концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців, визначено його зміст та обсяг. Виявлено основні передумови для формування концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців. Розкрито та проаналізовано професійну діяльність державних службовців як системне утворення. Визначено, що узагальнюючою характеристикою професіоналізації загалом державної служби є потреба в підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізація трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Формування та розвиток професійної діяльності державних службовців як системного утворення потребує як наукового вивчення, зокрема у контексті методологічного забезпечення, так і ефективної реалізації.
Однак, загальною проблемою залишаються процеси систематизації процесів професіоналізації діяльності державних службовців. Частинами цієї загальної проблеми, які потребують вирішення, вважаємо вибір формуючих критеріїв для побудови системи професійної діяльності державних службовців, взаємозв'язки складових елементів системи професійної діяльності державних службовців, формування визначальних факторів розвитку професійної діяльності державних службовців. Формування концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців дозволяє систематизувати складові системи професійної діяльності державних службовців, вивчити їх особливості, встановити взаємозв'язки, формувати розвиток, підвищувати ефективність як самої системи, так і конкретно професійної діяльності державних службовців.

Ключові слова: системогенез; державна служба; державний службовець; професіоналізація державних службовців; розвиток державної служби; професійна компетентність; професійна діяльність.

Література

1. Айларова З.К., Дзагоева М.Р. Системогенез основных видов производственных систем // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12113
2. Системогенез учебной и профессиональной деятельности. Часть I. Методология системогенетического подхода. Конструктивные и деструктивные тенденции профессионального становления и реализации личности : материалы VII Международной научно-практической конференции, 20—22 октября 2015 г., г. Ярославль / Под ред. проф. Ю.П. Поваренкова. — Ярославль: Издательство ООО "Агентство Литера", 2015. — 328 с.
3. Словник системного аналізу проблем державного управління. — К.: вид-во НАДУ при Президентові України, 2006. — С. 71 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Encycloped vydanniy/ f4a14404-2b5a-4031-968c-c95c5a50b4c5.pdf
4. Велика медична енциклопедія // Системогенез [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://бмэ.орг/index.php/СИСТЕМОГЕНЕЗ
5. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. — Издательство "Наука". — М.: 1978 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://elib.gnpbu.ru/text/anohin_filosofskie-aspekty_1978/go,50;fs,1/
6. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 181—188
7. Демьянков В.З. Термин "концепт" как элемент терминологической культуры / В.З. Демьянков // Язык как материя смысла: сб. ст. в честь академика Н.Ю. Шведовой / Отв. ред. М.В. Ляпон. — М., 2007. — С. 606—622. — С. 606.
8. Фісак І. Категорія "концепт" у сучасному науковому дискурсі. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream /123456789/4168/1/Fisak.pdf
9. Государственная служба и служебное право: учебное пособие / Ю.Н. Старилов. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
10. Липовська Н.А Системогенез державної служби: теоретичні підходи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/dums _konf_2015/pdf/510.pdf
11. Новаченко Т.В. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н. В. Ясько. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с.— С. 33—34.
12. Про затвердження Положення про функціональну підсистему протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту: Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України № 86 від 14.03.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ru/z0406-18

O. Akimov

THE CONCEPT OF THE SYSTEM GENESIS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF PUBLIC SERVANTS

Summary

The article considers the approaches and forms the concept of the system genesis of the professional activities of civil servants, determines its content and scope. The main prerequisites for the formation of the concept of systemogenesis of professional activities of public servants are identified. Disclosed and analyzed the professional activities of civil servants as a system of education. It was determined that the generalizing characteristic of the professionalization of the entire civil service is the need to increase the level of professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; the institutionalization of labor relations in the public service; the development of institutions of individual professionalization and the like. The formation and development of professional activities of civil servants as a systemic phenomenon requires both scientific study and the context of methodological support, as well as effective implementation.
However, a common problem remains the processes of systematization of the processes of professionalization of the activities of public servants. We consider the choice of the forming criteria for building the system of professional activity of civil servants, the interrelation of the constituent elements of the system of professional activity of civil servants, the formation of determining factors for the development of professional activity of civil servants. Since the formation of the concept of system genesis of professional activity of civil servants allows to systematize the components of the system of professional activity of civil servants, study their features, establish relationships, shape development, improve the efficiency of the system itself and specifically the professional activity of civil servants.
In our opinion, the prerequisite for the emergence of the concept of the system genesis of public servants is a common system of public service as one of the main activities of the state related to the legal regulation of all aspects of public servants and the formation of human resources management of the state.
Public service should be one of such professions, for which the appropriate level of professionalization of civil servants, namely their professional skills, skills and knowledge, beliefs, and special education of employees, are indispensable. The fulfillment by state officials of the tasks and functions of the state on a professional basis should guarantee the constancy and stability of state-service relations, the welfare of society and the strength of the state, the impeccability and efficiency of management activities, its independence from possible political changes.

Keywords: system genesis; civil service; civil servant; professionalization of civil servants; development of civil service; professional competence; professional activity.

References

1. Ailarova, Z.K. and Dzagoeva, M.R.(2014), "System genesis of the main types of production systems", Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya,[Online], vol.1, available at: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12113 (Accessed 14 Nov 2018).
2. Povarenkov, Yu.P. (2015), "System genesis of educational and professional activities", Zbirka dopovidei na VII Mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii [Methodology of the system-genetic approach. Constructive and destructive tendencies of professional formation and realization of personality], Yaroslavl, Russia, 20—22 October.
3. NAPA under the President of Ukraine (2006), Slovnyk systemnoho analizu problem derzhavnoho upravlinnia [Dictionary of system analysis of problems of public administration], NAPA under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Great Medical Encyclopedia (2018), "Systemogenesis", [Online], available at: http://бмэ.орг/index.php/СИСТЕМОГЕНЕЗ (Accessed 19 Nov 2018).
5. Anokhin, P.K. (1978), Filosofskie aspekty teorii funkcional'noj sistemy [Philosophical aspects of the theory of a functional system], Nauka, Moscow, Russia.
6. Akimov, O.O. (2014), "Psychological aspects of corruption in public administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol.1, pp. 181—188.
7. Demyankov, V.Z. (2007), "The term "concept" as an element of terminological culture", Jazyk kak materija smysla [Language as a matter of meaning] , Moscow, Russia.
8. Fisak, I. (2014), "The category "Concept" in modern scientific discourse", [Online], available at: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4168/1/Fisak.pdf (Accessed 15 Nov 2018).
9. Starilov, Yu.N. (2017), Gosudarstvennaja sluzhba i sluzhebnoe pravo [Public service and service law], Norma, Moscow, Russia.
10. Lipovskaya, N. A. (2015), "Systemogenesis of the civil service: theoretical approaches", [Online], available at: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/dums_konf_2015/pdf/510.pdf, (Accessed 9 Nov 2018).
11. Novachenko, T.V and Yasko, N.V. (2013), Samoorhanizatsiia diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia: vitchyznianyi ta yevropeiskyi dosvid [Self-organization of civil servant activity: domestic and European experience], NAPA, Kyiv, Ukraine.
12. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2018), "On approval of the regulation on the functional subsystem of flood control measures of the uniform state system of civil protection" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru /z0406-18, (Accessed 16 Nov 2018).

№ 23 2018, стор. 133 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 133–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133

Akimov, O. (2018), “The concept of the system genesis of the professional activities of public servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.