EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ
О. Г. Давиденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.139

УДК: 351.86

О. Г. Давиденко

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті визначено закономірності забезпечення суспільно-політичної стабільності та виокремлено дві групи закономірностей державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній, а саме: залежність державного управління вказаною системою від: особливостей безпекового середовища, політичного режиму та характеру офіційного внутрішньополітичного дискурсу; організаційного середовища держави. На основі цих закономірностей запропоновано авторський варіант градації принципів державного управління системою профілактики та протидії загрозами суспільно-політичній стабільності: загальні (методологічні), які необхідні для визначення місії системи профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності, які розробляються на основі закономірностей першої групи; спеціальні (організаційні), на основі яких можлива реалізація місії системи профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності, які розробляються на основі закономірностей другої групи.

Ключові слова: системно-ситуативний підхід; сцієнтистська парадигма державного управління; закономірності забезпечення суспільно-політичної стабільності; закономірності та принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності.

Література

1. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" від 26 травня 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
2. Руденко О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження суспільної стабільності в науці державного управління: автореф. дис. … д-ра. наук з держ. упр: 25.00.01 / Руденко О.М. — К., 2011. — 39 с.
3. Валевський О.Л. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства: монографія / О.Л. Валевський. — К.: НАДУ, 2007. — 316 с.
4. Ситник Г.П. Концептуальні засади диференціації типів дестабілізації суспільно-політичної системи та її аналізу у контексті забезпечення національної безпеки / Г.П. Ситник, М.Г. Орел // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. — 2016. — № 3—4 (11—12). — С. 8—31.
5. Уткін О.І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники: монографія / О.І. Уткін. — К.: НІСД, 1998. — 160 с.
6. Шевченко М.М. Філософсько-методологічні засади державно-управлінської діяльності щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності / М.М. Шевченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2017. — № 2 (10). — С. 103—111.
7. Методологія державного управління як галузі науки: наук. розробка / Авт. кол.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.О. Краснейчук. — К.: НАДУ, 2010. — 32 с.
8. Виноградова Н.Л. Взаємообумовленність принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект [Текст]: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Виноградова Н.Л.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Д., 2008. — 20 с.
9. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. — К.: НАДУ, 2010. — 820 с.
10. Минаев Г.А. Безопасность организации: учебник / Г.А. Минаев. — К.: КНТ, 2009. — 440 с.

O. Davydenko

THEORETICAL-ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF STATE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO THREATS TO SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

Summary

The article defines the patterns of ensuring social and political stability and from the perspective of scientistic interpretation identifies two groups of patterns of the state management of the system of prevention and counteraction to threats to socio-political stability, namely, the dependence of the state governance of this system on: the features of the security environment, the political regime and the nature of the official internal political discourse; the organizational environment of the state.
On the basis of these patterns the author proposes gradation of the principles of state management of the system of prevention and counteraction to the threats to social and political stability: general (methodological), that are necessary to define the mission of the system of prevention and counteraction to threats to socio-political stability, which are developed based on the laws of the first group; special (organizational), that enable the implementation of the mission of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability, which are developed on the basis of the laws of the second group.
Determining the objective laws and principles of the state management of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability is an important element of the theoretical and methodological approach to scientific understanding of the practical realization of the tasks of ensuring the social and political stability in Ukraine. Based on these principles, it is possible to formulate the following requirements for the state management activities to ensure the socio-political stability of Ukraine in modern conditions: consistency, purposefulness, continuity, planning, activity, flexibility.
A promising direction for further research is the definition of the mission, functions and tasks of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability, taking into account the current trends of geopolitical confrontation.
It is considered necessary to define the mission, functions and tasks of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability, taking into account the current trends of the geopolitical confrontation.

Keywords: system-situational approach; scientistic paradigm of state management; patterns of ensuring social and political stability; patterns and principles of state management of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability.

References

1. The President of Ukraine (2015), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine on May 6, 2015 "On National Security Strategy of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 10 Nov 2018).
2. Rudenko, O. M. (2011), "Theoretical and methodological principles of research of social stability in science of public administration", Ph.D. Thesis, Public Administration, NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Valevs'kyj, O.L. (2007), Derzhava i reformy v Ukraini: analiz derzhavnoi polityky v umovakh transformatsii suspil'stva [State and reforms in Ukraine: analysis of state policy in the context of the transformation of society], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Sytnyk, H.P. (2016), "The conceptual basis of the differentiation of the types of destabilizing the socio-political system and its analysis in the context of national security", Naukovo-informatsijnyj visnyk Akademii natsional'noi bezpeky, vol. 3—4 (11—12), pp. 8—31.
5. Utkin, O.I. (1998), Sotsial'no-politychna stabil'nist' u rehioni: etnopolitychni ta mizhkonfesijni chynnyk [Social and Political Stability in the Region: Ethno- political and Inter-religious Factors], NISS, Kyiv, Ukraine
6. Shevchenko, M.M. (2017), "The philosophical-methodological basis of providing social-political stability in the conditions of external inspection of social conflicts", Problemy sotsial'noi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia, vol. 2 (10), pp. 103—111.
7. Surmin, Y.P. Bakumenko, V.D. and Krasneichuk, A.O. (2010), Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia iak haluzi nauky [Methodology of public administration as a branch of science], NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Vynogradova, N.L. (2008), "Interdependence of principles and regularities of public administration: theoretical and methodological aspect", Abstract of Ph.D., Public administration, Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Kovbasiuk, Yu.V. Troschyns'kyj, V.P. and Surmin, Yu.P. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration] NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Mynaev, G.A. (2009), Bezopasnost' organizacii [Security organization], KNT, Kyiv, Ukraine.

№ 23 2018, стор. 139 - 144

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

O. Davydenko

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Давиденко О. Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 139–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.139

Davydenko, O. (2018), “Theoretical-organizational principles of state management of the system of prevention and counteraction to threats to social and political stability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 139–144. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.139

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.