EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ
І. М. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.5

УДК: 351:316.422:339.3

І. М. Мельник

СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Анотація

Статтю присвячено системі інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Розкрито роль державних інституцій у період трансформації економіки та вплив формальних і неформальних інституцій на розвиток параметрів соціально-економічних процесів. Визначено структурні проблеми функціонування інституційного середовища торгівлі, ідентифіковано стратегічні проблеми їх подолання та обгрунтовано організаційно-економічний інструментарій імплементації пріоритетних змін у цільовій системі інституційного забезпечення. Розкрито передумови проектування стратегічних параметрів удосконалення інституційного забезпечення модернізації сфери товарного обігу. Запропоновано модель ресурсно-функціональної підтримки вдосконалення системи інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Обгрунтовано стратегічні пріоритети розвитку системи інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу та заходи щодо їх реалізації.

Ключові слова: інституція; інституційне забезпечення; система; соціально-економічна модернізація; сфера товарного обігу.

Література

1. Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институций / Торстейн Веблен. — М.: Прогресс, 1984. — 194 с.
2. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. з англ. І. Дзюб. — К.: Основи, 2000. — 198 с.
3. Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн / О. Норгаард / Пер. з англ. М. Козуб, А. Галушка. — К.: Ніка-Центр, 2007. — 424 с.
4. Гриценко А. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований: монография / А. Гриценко. — Х.: Форт, 2008. — 928 с.
5. Васильців Т.Г. Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна — 2014. — № 3. — С. 52—59.
6. Небрат В. Історія, теорія та перспективи розвитку підприємництва в Україні / В. Небрат // Економіка і прогнозування. — 2016. — № 4. — С. 144—151.
7. Урядовий портал. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (додатки IV Розділу). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
8. Міністерство соціальної політики України. Внутрішньо переміщені особи [Електронний ресурс]. — Режим доступу https://www.msp.gov.ua/timeline/ ?t=152&from=&till=&m=19#tagpanel

I. Melnyk

SYSTEM OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION OF THE COMMODITY CIRCULATION SPHERE

Summary

The article is devoted to the system of institutional support of socio-economic modernization of the commodity circulation sphere. It is established that the protracted nature of transformative processes inhibits the operation of progressive economic development, limits the functioning scope of the commodity circulation sphere. The role of institutions in the formation of processes of expanded reproduction and sustainable development of the state is considered. It is determined that structural and functional imbalances and inadequate efficiency of the functioning of the commodity circulation sphere requires the development of priority directions, mechanisms and tools for improving the system of ensuring the processes of socio-economic modernization of the commodity circulation sphere at all stages of its structural adjustment. Improvement of the system of institutional support for socio-economic modernization of the sphere of commodity circulation involves the implementation of mechanisms for establishing common rules and norms for trade and economic relations; Minimizing the risks of possible violations in the process of social and economic exchange; eliminating duplicate powers and responsibilities, setting up clear centers of responsibility and making managerial decisions; adherence to the principle of inevitability of punishment for violation of the established institutional norms; coordination of the state policy of wholesale and retail trade regulation at the strategic, tactical and operational levels; the elimination of the so-called "institutional traps" of the functioning of the commodity circulation sphere. The design of strategic directions for improving the system of institutional support for socio-economic modernization of the commodity circulation sphere requires the definition of structural problems in the institutional environment's functioning of trade, identification of strategic priorities for overcoming them, and the substantiation of organizational and economic tools for the implementation of priority changes in the target system of institutional support. The strategic priorities of improving the system of institutional support for socio-economic modernization of the commodity circulation sphere were substantiated and the necessity of implementing complex measures of organizational and economic nature was determined.

Keywords: institution; institutional support; system; socio-economic modernization; commodity circulation sphere.

References

1. Veblen, T. (1984), Teoriya prazdnogo klassa: ekonomicheskoe issledovanie institutsiy [The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions], Progress, Moskva, Rossiya
2. Nort, D. (2000), Instytuciyi, instytucijna zmina ta funkcionuvannya ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
3. Norgaard O. (2007), Ekonomichni instytuciyi ta demokratychna reforma. Porivnyalnyj analiz postkomunistychnyx krayin [Economic Institutions and Democratic Reform. Comparative analysis of postcommunist countries], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
4. Gritsenko A. (2008), Institutsionalnaya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy [Institutional architectonics and dynamics of economic transformations], Fort, Harkiv, Ukraine.
5. Vasylciv, T. G. and Bojko, V. V. (2014) "Institutional Principles of Entrepreneurship Development in Rural Areas", Naukovi praci Doneczkogo nacionalnogo texnichnogo universytetu. Seriya ekonomichna, vol. 3, pp. 52—59.
6. Nebrat, V. (2016), "History, theory and prospects of entrepreneurship development in Ukraine", Ekonomika i prognozuvannya, vol. 4, pp. 144—151.
7. Uryadovyj portal (2018), "Association Agreement between Ukraine and the EU (Annex IV of this chapter)", available at: http://www.kmu.gov.ua. (Accessed 10.10.2018).
8. Ministerstvo socialnoyi polityky Ukrayiny (2018), "Internally displaced persons", available at: https://www.msp.gov.ua/timeline/?t=152&from=&till=&m=19#tagpanel (Accessed 12.10.2018).

№ 24 2018, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 174

Відомості про авторів

І. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет

I. Melnyk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Tourism and Hotel-Restaurant Affairs Department, Lviv University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Мельник І. М. Система інституційного забезпечення соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.5

Melnyk, I. (2018), “System of institutional support for socio-economic modernization of the commodity circulation sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.