EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Ю. М. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.13

УДК: 338.46:502:332.142.6

Ю. М. Марчук

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті обгрунтовується сутність фінансово-економічного механізму природокористування як сукупності форм, методів, способів, інструментів та важелів формування і перерозподілу фінансових фондів через застосування комплексу фіскальних, кредитних та інвестиційних підойм, а також фінансових преференцій (податкові пільги, компенсація процентних ставок, зменшення ввізного мита) та штрафних санкцій, спрямованих та розширене відтворення природно-ресурсного потенціалу та охорону навколишнього природного середовища. Доведено, що вагомий детермінуючий вплив на формування фінансово-економічного механізму природокористування в останні роки здійснили інституціональні трансформації, які пов'язані із реформуванням системи державного управління природними ресурсами, децентралізацією влади та реформою місцевого самоврядування, внесенням змін у бюджетне, податкове та природно-ресурсне законодавство. Виявлено, що надмірна уніфікованість інструментів податкового та фінансово-кредитного регулювання природокористування не дозволяє повною мірою диверсифікувати джерела інвестиційного забезпечення, а також фінансування поточних витрат на відтворення та охорону природно-ресурсного потенціалу. Встановлено, що в останні роки спостерігається поступове збільшення питомої ваги видатків місцевих бюджетів в загальних видатках Зведеного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища, що свідчить про посилення впливу фіскальної децентралізації на фінансово-економічний механізм природокористування. Обгрунтовано, що однією з основних передумов підвищення ефективності функціонування фінансово-економічного механізму природокористування є диверсифікація джерел наповнення фінансових фондів відтворення природно-ресурсного потенціалу та охорони навколишнього природного середовища за рахунок пожвавлення муніципальних запозичень під реалізацію природоохоронних проектів та активізації банківського кредитування суб'єктів природно-господарського підприємництва.

Ключові слова: фінансово-економічний механізм; інвестиційне забезпечення; природоохоронні проекти; капітальні інвестиції; рентна плата; екологічні фонди.

Література

1. Боронос В.М., Скляр І.Д., Котенко Н.В. Теоретичні засади управління фінансуванням публічних екологічних послуг: територіальний аспект. Вісник СумДУ. Серія "Економіка". — 2012. — № 3. — С. 91—102.
2. Голян В.А. Як збільшити інвестиції в екологію. URL: https://lb.ua/blog/vasiliy_golyan/412885_yak_zbilshiti_investitsii_ekologiyu.html
3. Іщук Л.І., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О. Фінансове забезпечення сфери охорони навколишнього природного середовища у контексті сталого розвитку України та її регіонів. Економічний форум. — 2016. — № 2. — С. 161—167.
4. Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення. Інноваційна економіка. — 2015. — № 1. — С. 181—186.
5. Сакаль О.В. Інструменти фінансово-економічного регулювання природокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій. Економіка і суспільство. — 2017. — Випуск 13. — С. 930—937.
6. Стефанків О. Фінансово-екологічна політика держави у сфері природокористування. Галицький економічний вісник. — 2013. — № 1 (40). — С. 106—112.
7. Сундук А.М. Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування. Економіст. — 2017. — № 12. — С. 31—34.

Yu. Marchuk

FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF NATURE MANAGEMENT: ESSENCE, COMPONENTS AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

Summary

The article substantiates the essence of the financial and economic mechanism of nature management as a set of forms, methods, means, instruments and levers of the formation and redistribution of financial funds through the use of a set of fiscal, credit and investment levers as well as financial preferences (tax privileges, interest rates compensation, reduction of import duties) and penalties aimed at the expanded reproduction of natural resources potential and environmental protection. It has been proven that the institutional transformations related to the reformation of the system of state management of natural resources, decentralization of power and the reform of local self-government, introducing changes to the budget, tax and natural and resource legislation have significantly influenced the formation of the financial and economic mechanism of nature management in recent years. It has been revealed that excessive commonality of the instruments of tax and financial and credit regulation of nature management does not allow for full diversification of investment support sources, as well as financing of current expenses for reproduction and protection of natural resources potential. It has been established that in recent years there has been a gradual increase in the share of local budgets' expenditures in the total expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine on environmental protection, suggesting that there is an increase in the impact of fiscal decentralization on the financial and economic mechanism of nature management. It has been substantiated that one of the main prerequisites for increasing the efficiency of the functioning of the financial and economic mechanism of nature management is the diversification of sources of filling the financial funds for recreation of natural resources potential and environmental protection at the expense of the revival of municipal borrowings for the implementation of environmental protection projects and the activation of bank lending to the natural and economic businesses.

Keywords: financial and economic mechanism; investment support; environment conservation projects; capital investments; rental fee; ecological funds.

References

1. Boronos, V.M., Sklyar, I.D. and Kotenko, N.V. (2012), "Theoretical principles of financing of public ecological services management: territorial aspect", Visnyk SumDU, Seriya "Ekonomika". vol. 3, pp. 91—102.
2. Holyan, V.A. (2018), "How to increase investment in the environment", available at: https://lb.ua/blog/vasiliy_golyan/412885_yak_zbilshiti_investitsii_ekologiyu.html (Accessed 20 Nov 2018).
3. Ishchuk, L.I. Nikolayeva, A.M. and Pyrih, S.O. (2016), "Financial support for the field of environmental protection in the context of sustainable development of Ukraine and its regions", Ekonomichnyy forum, vol. 2, pp. 161—167.
4. Kostyuk, U.Z. (2015), "Financing environmental activities in Ukraine: current state and ways to improve", Innovatsiyna ekonomika, vol. 1, pp. 181—186.
5. Sakal', O.V. (2017) "Instruments of financial and economic regulation of natural resources under the conditions of deepening of institutional transformations", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 930—937.
6. Stefankiv, O. (2013), "Financial and environmental policy of the state in the field of nature management", Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk, vol. 1 (40), pp. 106—112.
7. Sunduk, A.M. "Analysis of the content characteristics of financial and economic regulation in the field of nature management" (2017), Ekonomist, vol. 12, pp. 31—34.

№ 24 2018, стор. 13 - 18

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с.-госпо. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

Candidate of agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Марчук Ю. М. Фінансово-економічний механізм природокористування: сутність, складові та перспективи удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.13

Marchuk, Yu. (2018), “Financial and economic mechanism of nature management: essence, components and prospects for improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.