EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Р. М. Ступень

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.19

УДК: 502.33 : 332.72 : 631.11

Р. М. Ступень

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

Доведено необхідність ринкової капіталізації земель сільськогосподарського призначення як механізму інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. Визначено сутністно-змістовна основа капіталізації земельних ресурсів як процесу їх трансформації у капітал з метою підвищення ринкової вартості суб'єкта землекористування. Визначено, що в існуючих інституціональних умовах земельні ресурси не створюють капіталу в аграрному виробництві, що потребує обгрунтування ролі фінансово-економічної складової в процесі капіталізації сільськогосподарських земель. При цьому визначальними чинником капіталізації є адекватна сучасним ринковим реаліям оцінка земельних ресурсів як джерела капіталізованих доходів. Виявлено значну диференціацію вартості сільськогосподарських земель у регіонах України за нормативно-грошовою оцінкою. Зосереджено увагу на значній недооцінці земельних ресурсів та довгому терміні їх капіталізації. Обгрунтовано фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві, що забезпечує імплементацію таких ресурсів у фінансовий простір шляхом концентрації (корпоратизації), фінансизації та сек'юритизації. Із метою прискорення процесу трансформації земельних ресурсів у фінансові активи обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення фінансово-економічного інструментарію капіталізації земельних ресурсів в сільському господарстві, зокрема: формування нормативно-правової бази іпотечного кредитування та сек'юритизації; модернізація системи експертної та нормативно-грошової оцінки земель; розроблення інфраструктури ринку сільськогосподарських земель тощо.

Ключові слова: інструментарій; капіталізація; земельні ресурси; сільське господарство; актив; корпоратизація; фінансизація; сек'юритизація.

Література

1. Третяк Н.А. Окремі аспекти механізмів управління капіталізацією земельних ресурсів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2014. — № 1—2. — С. 11—21.
2. Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Сакаль О.В. та ін. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. — К.: ІЕПСР НАНУ, 2012. — 52 с.
3. Сохнич А., Сохнич О. Розробка ефективних інструментів капіталізації земельних ресурсів // Землевпорядний вісник. — 2014. — № 2. — С. 34—35.
4. Ступень О.І. Оцінка інноваційного потенціалу в контексті капіталізації земельно-господарських систем // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. — 2014. — № 21 (1). — С. 266—271.
5. Ступень О.І. Кластеризація земельно-господарських систем // Економіст. — 2014. — № 2. — С. 41—43.
6. Ступень О.І. Фінансизація земельно-господарських систем: зарубіжний досвід // Збалансоване природокористування. — 2014. — № 1. — С. 116—121.
7. Капіталізація природних ресурсів: монографія; за заг. ред. М.А. Хвесика. — К.: ІЕПСР НАНУ, 2014. — 268 с.
8. Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Спільний Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах та інших органів влади від 27.01.2006 р. № 18/15/21/11 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 15. — С. 154.
9. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 // Офіційний вісник України офіційне видання. — 2016. — № 93. — С. 131.
10. Capitalizing on Natural Resources: New Dynamics in Financial Markets // The Sustainability Forum Zurich. Zurich. — 2008. — 39 p.
11. Клиновий Д.В. Концептуальні засади та провідні фактори капіталізації природних ресурсів як джерела національного багатства України // Вісник Міжнародного науково-технічного університету. Серія: економіка. — 2012. — № 3 (6). — C. 34—38.
12. Хвесик М.А., Бистряков І.К. Фінансово-економічні важелі капіталізації природних ресурсів у контексті забезпечення прибуткового природокористування // Фінанси України. — 2014. — № 5. — С. 29—47.
13. Шкуратов О.І. Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників // Економіст. — 2011. — № 10. — С. 12—13.
14. Пилипів В.В. Проблемні аспекти капіталізації природних ресурсів в системі територіального управління // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 15. — С. 42—45.

R. Stupen

FINANCIAL AND ECONOMIC TOOLKIT FOR CAPITALIZATION OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE

Summary

Proved the need for market capitalization of agricultural land as a mechanism for investment support of the agricultural sector of the economy. A certain slitish-meaningful basis for the capitalization of land resources as a process of their transformation into capital in order to increase the market value of the subject of land use. It was determined that in the existing institutional conditions land resources do not create capital in agricultural production, which requires substantiation of the role of the financial and economic component in the process of capitalization of agricultural land. At the same time, the determining factor of capitalization is adequate assessment of land resources as a source of capitalized income, which is adequate to current market realities. Found a significant differentiation of the value of agricultural land in the regions of Ukraine on the regulatory and monetary assessment. Focused on a significant underestimation of land resources and a long period of their capitalization.
The financial and economic instruments for capitalization of land resources in agriculture are justified, which ensures the implementation of such resources into the financial space through concentration (corporatization), financing and securitization. In order to accelerate the process of transformation of land resources into financial assets, proposals were made to improve the financial and economic tools for capitalization of land resources in agriculture, in particular: the formation of a regulatory framework for mortgage lending and securitization; modernization of the system of expert and regulatory and monetary assessment of land; development of agricultural land market infrastructure. The leading role in this matter is played by a flexible and efficient infrastructure provision, built on the basis of the specifics of the land as a commodity, especially at the stage of market formation. Based on this, the objectives of infrastructure support for the capitalization of land resources in agriculture are the accumulation and reproduction of capital by refinancing a pool of assets in financial markets.

Keywords: tools; capitalization; land; agriculture; asset; corporatization; financing; securitization.

References

1. Tretiak, N.A. (2014), "Separate aspects of the mechanisms of management of capitalization of land resources", Land management, cadastre and land monitoring, vol. 1—2, рр. 11—21.
2. Ibatullin, Sh.I. Stepenko, O.V. Sakal, O.V. ta in. (2012), Mekhanizmy upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [Mechanisms of land relations management in the context of sustainable development], Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Sokhnych, A. and Sokhnych, O. (2014), "Development of effective tools for capitalization of land resources", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 2, рр. 34—35.
4. Stupen, O.I. (2014),"Estimation of innovative potential in the context of capitalization of land-economic systems", Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 21 (1), рр. 266—271.
5. Stupen, O.I. (2014), "Clusterization of Land Economical Systems", Economist, vol. 2, рр. 41—43.
6. Stupen, O.I. (2014), "Financing of land-economic systems: foreign experience", Balanced Nature Using, vol. 1, рр. 116—121.
7. Khvesyk, M.A. ed. (2014), Kapitalizatsiia pryrodnykh resursiv: monohrafiia [Capitalization of natural resources: monograph], Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. State Committee of Ukraine for Land Resources and other authorities (2006), "Joint Order "About the procedure of normative monetary valuation of agricultural land and settlements", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 15, p. 154.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Decree "On approval of the Methodology of normative monetary valuation of agricultural land", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 93, p. 131.
10. Henner Alms, Kai-Uwe Schanz (2008), Capitalizing on Natural Resources: New Dynamics in Financial Markets. The Sustainability Forum Zurich. Zurich. Switzerland
11. Klynovyi, D.V. (2012), "Conceptual foundations and leading factors of capitalization of natural resources as a source of national wealth of Ukraine", Visnyk Mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho universytetu. Seriia: ekonomika, vol. 3 (6), рр. 34—38.
12. Khvesyk, M.A., and Bystriakov I.K. (2014), "Financial and economic leverage of capitalization of natural resources in the context of ensuring the profitable use of natural resources", Finance of Ukraine, vol. 5, рр. 29—47.
13. Shkuratov, O.I. (2011), "The Role of Land Mortgage in Lending to Agricultural Producers", Economist, vol. 10, рр. 12—13.
14. Pylypiv, V.V. (2011), "Problematic aspects of capitalization of natural resources in the system of territorial administration", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, рр. 42—45.

№ 24 2018, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 153

Відомості про авторів

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний аграрний університет

R. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management, Lviv National Agricultural University

Як цитувати статтю

Ступень Р. М. Фінансово-економічний інструментарій капіталізації земельних ресурсів в сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.19

Stupen, R. (2018), “Financial and economic toolkit for capitalization of land resources in agriculture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.