EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ
Ю. В. Подмешальська, В. А. Степаненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

УДК: 657.421

Ю. В. Подмешальська, В. А. Степаненко

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ

Анотація

У статі розглянуто теоретичні та практичні аспекти фінансового обліку витрат на збут відповідно до чинного законодавства, проведений аналіз витрат на збут відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Проведено аналіз класифікації витрат на збут. Аналіз наведеного переліку витрат на збут свідчить, що перелік відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та відповідно до Методичних рекомендацій відрізняється. Для організації фінансового обліку витрат на збут пропонується обирати Методичні рекомендації в частині, яка не суперечить П(С)БО 16 "Витрати". Однак для забезпечення інформативності облікової інформації, витрати на збут пропонується упорядкувати. У зв'язку з чим, на законодавчому рівні пропонується визначити класифікаційні групи витрат на збут, що зробить синтетичний та аналітичний облік витрат на збут більш ефективним.
Запропонована класифікація витрат на збут відповідає переліку витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та означає, що класифікація витрат не порушує нормативні вимоги. При цьому статті витрат суб'єкт господарювання може доповнювати відповідно до своїх потреб і умов діяльності. До переваг запропонованої класифікації витрат слід віднести такі: виділені п'ять груп витрат на збут за певними ознаками, що спрощують фінансовий облік; маркетингові втрати виділені в окрему групу; кожна група має свої об'єкти обліку; облік за групами посилює контроль за понесеними витратами на збут; інформація про витрати на збут більш систематизована і дозволяє проводити аналіз використання витрат на збут відповідно до кожної групи й в розрізі кожної групи; організація синтетичного та аналітичного обліку витрат на збут дозволяє зробити облік більш раціональним та якіснішим; нема потреби вводити додаткові рахунки.
Для узагальнення інформації про витрати на збут та контролю їх рівня на підприємстві нами пропонується форма відомості обліку витрат на збут. Корисність запропонованої відомості полягає у тому, що відомість містить необхідну інформацію для управління витратами на збут, має необхідну інформацію для контролю та аналізу витрат як у поточному періоді, так і за звітний період.

Ключові слова: витрати на збут; фінансовий облік; контроль; класифікація витрат; фінансова звітність; аналіз.

Література

1. Дерій В.А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат / В.А. Дерій // Облік і фінанси. — 2013. — № 4. — С. 20—23.
2. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
3. Меліхова Т.О. Вплив обліку оренди на рівень фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2011. — № 217. — С. 61—63.
4. Пальчук О.В. Облік маркетингових та збутових витрат / О.В. Пальчук, Н.М. Нечай // Наукові праці державного технічного університету. Збірник наукових праць. — Випуск 5. — Частина II. — Кіровоград, 2004.
5. Подмешальська Ю.В. Аналіз сутності категорії запасів з метою ефективного управління / Ю.В. Подмешальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 579: Проблеми економіки та управління. — С. 237—242. — Бібліографія: 5 назв. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084
6. Подмешальська Ю.В. Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984
7. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк, 2014. — № 2 (128) березень — квітень. — С. 35—40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Skhid_2014_2_7
8. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
9. Подмешальська Ю.В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
10. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
11. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — К., 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
12. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С.106—114.
13. Подмешальська Ю. В. Проблеми впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2011. — Вип. 33. — С. 180—185.
14. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=793
15. Подмешальська Ю.В. Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 12. — С. 266—270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62
16. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — № 7. — Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
17. Подмешальська Ю.В. Облік виробничих запасів [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Є.К. Зайберт // Ефективна економіка. — 2018. — № 3. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/71.pdf
18. Шиманська А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства / А. Шиманська // Маркетинг в Україні. — 2014. — № 5. — С. 24—28.

Yu. Podmeshalska, V. Stepanenko

ACCOUNTING FOR SALES COSTS

Summary

The article discusses the financial accounting of sales costs in accordance with the current legislation, and analyzes the sales expenses according to P(C)BO 16 "Costs" and Methodological Recommendations on the composition of expenses and the order of their planning in trade activities. For the organization of financial accounting of expenses on sales, it is suggested to choose the Methodological recommendations in the part that does not contradict P(C)BO 16 "Costs". However, in order to ensure that the accounting information is informative, it is proposed to streamline sales costs. In connection with this, at the legislative level it is proposed to determine the classification groups of sales costs, which will make the synthetic and analytical accounting of the costs of sales more efficient.
The proposed classification of sales costs corresponds to the list of expenses in accordance with P(C)BO 16 "Costs" and means that the classification of costs does not violate regulatory requirements. But the cost items of the entity can be supplemented in accordance with their needs and conditions of activity. The advantages of the proposed classification of costs should include the following: allocated five groups of sales costs on certain features that simplify financial accounting; marketing losses are allocated to a separate group; Each group has its objects of accounting; accounting for groups increases control over incurred expenses on sales; information on sales costs is more systematic and allows you to analyze the use of sales costs according to each group and in the context of each group; the organization of synthetic and analytical accounting of expenses on sales allows accounting to be more rational and better; there is no need to enter additional accounts.
To summarize information on sales costs and control their level at the enterprise, we offer a form of accounting for sales costs. The usefulness of the proposed information is that the note contains the necessary information to manage the costs of sales, has the necessary information for monitoring and analysis of costs both in the current period and in the reporting period.

Keywords: cost of sales; financial accounting; control; cost classification; financial reporting; analysis.

References

1. Deriy, V.A. (2013), "Expenses on sales in the accounting system and analysis of non-production costs", Oblik i finansy, vol.4, Ukraine, pp. 20—23.
2. Melikhova, T.O. (2010), "Substantiation of functions of internal and external tax audit", Nauka y ekonomika: naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2 (18), pp. 116—120.
3. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Y.V. (2011), "Effect of rent accounting on the level of financial security of the enterprise", Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol.217, Ukraine, pp. 61—63.
4. Palchuk, O.V. and Nechai, N.M. (2004), "Accounting for marketing and sales expenses", Naukovi pratsi derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 5, no. II.
5. Podmeshalska, Y.V. (2007), "Analysis of the essence of the inventory category for the purpose of effective management", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 579, pp. 237—242, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/34084 (Accessed 20 Nov 2018).
6. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2016), "Foreign experience in the taxation of wages in the accounting system", Efektyvna ekonomika, vol.5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4984 (Accessed 20 Nov 2018).
7. Podmeshalska, Y.V. and Dunda, A.M. (2014), "Actual aspects of accounting for total production costs", Skhid. Analitychno-informatsijnyj zhurnal, vol.2 (128), pp. 35-40, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_7 (Accessed 20 Nov 2018).
8. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4) , pp. 265—270.
9. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 33, pp. 180—185.
10. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 20 Nov 2018).
11. Podmeshalska Y.V. (2012), "Development of the implementation project of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol.3 (55) , pp.85—90.
12. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol.2, pp.106—114.
13. Podmeshalska, Y. V. (2011), "Problems of introduction of information systems of accounting at the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol.33, pp. 180—185.
14. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Improve inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol.11, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z= 793 (Accessed 20 Nov 2018).
15. Podmeshalska, Y.V. (2015), "Topical issues of accounting for lease operations at the enterprise", Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, vol.12, pp. 266- 270, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_12_62 (Accessed 20 Nov 2018).
16. Podmeshalska, Y.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
17. Podmeshalska, Y.V. and Zaybert, E.K. (2018), "Іnventory accounting", Efektyvna ekonomika, vol.3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6273 (Accessed 20 Nov 2018).
18. Shymanska, A. (2014), "Classification of expenses for sales of industrial enterprises", Marketynh v Ukrayini, vol. 5, pp. 24—28.

№ 24 2018, стор. 31 - 35

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1247

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


В. А. Степаненко

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

V. Stepanenko

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Степаненко В. А. Облік витрат на збут. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

Podmeshalska, Yu. and Stepanenko, V. (2018), “Accounting for sales costs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 31–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.