EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
С. В. Візіренко, О. В. Агаркова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.36

УДК: 657.1

JEL: М 40, М 49

С. В. Візіренко, О. В. Агаркова

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано теоретичні аспекти методики організації обліку процесу реалізації готової продукції. Метою діяльністю підприємств є отримання прибутку, основним джерелом якого є реалізація готової продукції. Процес реалізації готової продукції відіграє важливе значення, оскільки реалізація як складова загального процесу відтворення є завершальним етапом руху продукту зі сфери виробництва у сферу споживання. Ефективність збуту залежить від застосованих збутових стратегій маркетингу підприємства, які в свою чергу визначаються комплексом заходів з формування асортименту товарної продукції, укладанням договорів, стимулюванням збуту, ступенем задоволення споживацьких запитів, ціноутворенням, транспортуванням та іншими організаційними аспектами збутової діяльності.
Розробка й обгрунтування збутової політики підприємства передбачає вирішення таких питань: вибір ринку та оцінювання його місткості; організація системи збуту та визначення необхідного фінансового забезпечення; вибір найбільш придатних каналів та методів збуту; вибір часу виходу на ринок; визначення оптимальних траєкторій руху продукції до споживача; визначення форм та методів стимулювання збуту та необхідних для цього витрат.
Одними з найбільш ефективних засобів стимулювання збуту продукції на ринку є: реклама, технічна після продажна підтримка реалізованої продукції, а також система формування попиту споживачів та їх потреб шляхом встановлення особистих контактів зі споживачами на місцях реалізації.
Результати проведених досліджень переконливо засвідчують, що правильність організації обліку процесу реалізації готової продукції є запорукою достовірності відображення облікової інформації у фінансовій звітності підприємства та безпомилкового визначення результативності діяльності суб'єктів господарювання. Запропоновано деталізувати рахунок 93 "Витрати на збут" субрахунками, які будуть актуальними при організації обліку процесу реалізації готової продукції. Запровадження на практиці запропонованої деталізації обліку витрат на збут сприятиме формуванню належного обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо реалізації готової продукції.

Ключові слова: готова продукція; організація обліку; реалізація; збут; витрати на збут; дохід від реалізації; виробнича собівартість; виробництво.

Література

1. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця]. — 7-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2006. — 831 с.
2. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
3. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo-/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html
5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р., № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodich-ni-rekomendaciyi-z-1024317.html
6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики України № 373 від 09.07.2007 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07
7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. — 5-те вид.допов. і перероб. — К.: Алерта, 2011. — 976 с.
8. Шпилик С.В. Управління збутовою діяльністю підприємства / С.В. Шпилик // Галицький економічний вісник. — 2012. — № 4 (37). — С. 88—95.

S. Vizirenko, О. Agarkova

ORGANIZATION OF ACCOUNT OF PROCESS OF REALIZATION OF THE PREPARED PRODUCTS

Summary

The theoretical aspects of method of organization of account of process of realization of the prepared products are considered in the article and described. By a purpose activity of enterprises is a receipt of income, the basic source of which is realization of the prepared products. The process of realization of the prepared products is played by an important value, as realization as constituent of general process of recreation is the finishing stage of motion of product from the sphere of production in the sphere of consumption. Efficiency selling off depends on the applied sale marketing strategies enterprises which are in same queue determined the complex of measures on forming of assortment of commodity products, entering into contracts, sales promotion, degree of satisfaction of consumer queries, pricing, transporting and other organizational aspects of sale activity.
Development and ground of sale policy of enterprise foresees the decision of such questions: choice of market and evaluation of his capacity; organization of the system of sale and determination of the necessary financial providing; choice of the most suitable ductings and methods of sale; a choice of time of going is into a market; determination of optimum trajectories of motion of products is to the user; determination of forms and methods of sales and necessary for this purpose charges promotion.
One of the most effective facilities of sales of products promotion at the market is: advertising, technical after sale support of the realized products, and also system of forming of demand of users and their necessities, by establishment of the personal contacts with users on the places of realization.
The results of the conducted researches certify convincingly, that a rightness of organization of account of process of realization of the prepared products is the mortgage of authenticity of reflection of accounting information in the financial reporting of enterprise and faultless determination of effectiveness of activity of subjects of menage. It is suggested to go into detail an account 93 selling "Expenses" by sub-accounts which will be actual during organization of account of process of realization of the prepared products. Introduction of the in practice offered working out in detail of account of charges on a sale will be instrumental in forming of due registration-informative providing of acceptance of administrative decisions in relation to realization of the prepared products.

Keywords: prepared products; organization of account; realization; sale; charges; on a sale; profit from realization; production prime price; production.

References

1. Butynets', F.F. (2006), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Accounting financial accounting], PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.
2. Ministry of Finance of Ukraine (2006), "Costs: Accounting Regulation (Standard) 16", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html (Accessed 20 Nov 2018).
3. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Stocks: Accounting Standards (Standard) 9", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo-/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021474.html (Accessed 20 Nov 2018).
4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on the application of the Plan of Accounts of Accounting for Assets, Capital, Commitments and Business Operations of Enterprises and Organizations", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html (Accessed 20 Nov 2018).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2007), "Methodological recommendations on accounting of stocks", available at: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodich-ni-rekomendaciyi-z-1024317.html (Accessed 20 Nov 2018).
6. Ministry of Industrial policy Ukraine (2007), "Methodical recommendations on the formation of the cost of production (works, services) in industry", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07 (Accessed 20 Nov 2018).
7. Tkachenko, N.M. (2011), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Accounting financial accounting, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine.
8. Shpylyk, S.V. (2012), "Management of sales activities of the enterprise", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 4 (37), pp. 88—95.

№ 24 2018, стор. 36 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 285

Відомості про авторів

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет

S. Vizirenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation,Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye


О. В. Агаркова

магістр, Запорізький національний технічний університет

О. Agarkova

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Візіренко С. В., Агаркова О. В. Організація обліку процесу реалізації готової продукції. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.36

Vizirenko, S. and Agarkova, О. (2018), “Organization of account of process of realization of the prepared products”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.