EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ
Я. Ф. Жовнірчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.43

УДК: 351.82.332.12

Я. Ф. Жовнірчик

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано сутність і особливості демократизації суспільства, управління соціально-економічним розвитком в умовах децентралізації державної влади. Проаналізовано напрями механізмів територіального управління при здійсненні державної політики та визначено шляхи створення раціональної системи управління регіональним розвитком.
Процеси демократизації суспільства, децентралізації державної влади, переходу від галузевого до комплексного управління територіальними соціально-економічними системами вимагають істотних структурно-функціональних перетворень на всіх рівнях управлінської ієрархії.
Для вирішення цих складних завдань треба забезпечити проведення глибоких реформ в управлінні державою, яке складається з системи державного управління, що охоплює центральний, регіональний і субрегіональний рівні управління, та легітимізованої державою системи місцевого самоврядування. Тут треба, особливо, зважити на взаємозв'язок двох систем управління, що діють у державі та неможливість демократизувати одну з них без запровадження відповідних змін в іншій.

Ключові слова: механізми управління; демократизація суспільства; регіональний розвиток; управлінська діяльність; органи державної влади; місцеві органи влади; децентралізації державної влади; органи місцевого самоврядування; делегування повноважень; регіональна політика.

Література

1. Борейко В. Про забезпечення прискореного розвитку економіки України / В. Борейко // Економіка України. — 2005. — № 8. — С. 20—24.
2. Возна Л.Ю. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України / Л.Ю. Возна // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1 (10). — С. 167—174.
3. Жовнірчик Я.Ф. Державне регулювання розвитку економіки регіонів та міжрегіональних економічних зв'язків: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Я.Ф. Жовнірчик. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2010. — 306 с.
4. Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку / Я.Ф. Жовнірчик // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 45—48.
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.
6. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14
7. Збаращук О.В. Державна регіональна політика щодо подолання міжрегіональних диспропорцій / О.В. Збаращук // Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: матеріали щорічної науково-практичної конференції, 18 жовтень 2005 року. — Одеса, 2005. — С. 197—199.
8. Ігнатенко О. Місцеве самоврядування: узагальнення проблем поступу / О. Ігнатенко // Управління сучасним містом. — 2001. — № 1 — 3 (1). — С. 72—78.
9. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. — К.: Видавничий дім "Скіф", 2006. — 48 с.
10. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: монографія / В.С. Куйбіда. — К: МАУП, 2004. — 432 с.
11. Регіональна економіка: навч. посібник / [кол. авт.: Золотарьов А. М. та ін.]; НАН України [та ін.].— Х.: ІНЖЕК, 2009. — 368 с.
12. Часовский С.А. Развитие внешнеэкономической деятельности региона в условиях глобализации / С.А. Часовський // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. — № 17 (1). — С. 17—22.

Ya. Zhovnirchyk

DEMOCRATICIZATION OF MECHANISMS OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

In the article substantiates the essence and features of democratization of society, management of social and economic development in conditions of decentralization of state power. Areas of the mechanisms of territorial management in the implementation of state policy are analyzed and ways of creating a rational system of regional development management are defined.
The processes of democratization of society, the decentralization of state power, the transition from branch to integrated management of territorial socio-economic systems require significant structural and functional transformations at all levels of the management hierarchy.
To solve these difficult tasks, it is necessary to ensure deep reforms are under way in the government, consisting of a system of public administration covering central, regional and subregional levels of government, and a state-legitimized system of local self-government. It is necessary, specially, to consider the interconnection between the two control systems in force in the state and the inability to democratize one of them without introducing appropriate changes in another.
Real power at present is constructed in such a way that the management of administrative regions of Ukraine is practically located in state administrations of regional and district level, as well as organizations representing central public authorities. Regarding of local self-government, region and district councils were deprived of their effectiveness actions to the lack of executive bodies and the forced delegation of their own authorities in favor of local state administrations, and village and settlement councils were practically in direct subordination to district state administrations.
We consider it necessary, specially, to emphasize that this is not the arbitrariness of certain officials, but the situation is fixed by the long-term legislative acts that are decisive for the Ukrainian society — The Constitution of Ukraine, the law of Ukraine "On Local State Administrations" and the law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine".

Keywords: governance mechanisms; democratization of society; regional development; management activities; state authorities; local authorities; decentralization of state power; local governments; delegation of powers; regional policy.

References

1. Boryeko, V. (2005), "On Ensuring Accelerated Development of the Ukrainian Economy", Economy of Ukraine, vol. 8, pp. 20—24.
2. Vozna, L. (2009), "The main contradictions and prospects of using the socio-economic potential of the regions of Ukraine", Strategic priorities, vol. 1 (10), pp. 167—174.
3. Zhovnirchyk, Ya. (2010), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ekonomiky rehioniv ta mizhrehional'nykh ekonomichnykh zv'iazkiv: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [State regulation of the regional economy and inter-regional economic relations: theory, methodology, mechanisms], Yugo-Vostok, Ltd, Donetsk, Ukraine.
4. ZHovnirchyk, Ya. (2009), "Management functions of state regulation of regional development", Economy and the state, vol. 10, pp. 45—48.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 Nov 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The law of Ukraine "On Local State Administrations", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14 (Accessed 20 Nov 2018).
7. Zbarashchuk, O. (2005), "State regional policy on overcoming interregional disproportions", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia: suchasnyj stan ta perspektyvy rehional'noho rozvytku : materialy schorichnoi naukovo — praktychnoi konferentsii [Current problems of public administration and local self-government: current state and prospects of regional development: materials of the annual scientific and practical conference], Odessa, Ukraine, on October 18, pp. 197—199.
8. Ignatenko, O. (2001), "Local self-government: generalization of problems of progress", Management of a modern city, vol. 1— 3 (1), pp. 72—78.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Accessed 20 Nov 2018).
10. Kuibida, V. (2004), Pryntsypy i metody diial'nosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Principles and methods of local government activity], MAUP, Kyiv, Ukraine.
11. Zolotarev, A. (2009), Rehional'na ekonomika [Regional economy], INZHEK, Kharkiv, Ukraine.
12. Chasovsky, S. (2007), "Development of foreign economic activity of the region in the conditions of globalization", Economy. Management. Entrepreneurship. Zb sciences Works of the East Ukrainian National University, vol. 17 (1), pp. 17—22.

№ 24 2018, стор. 43 - 48

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, заступник начальника відділу управління та адміністрування, Національний авіаційний університет

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Management and Administration, National Aviation University

Як цитувати статтю

Жовнірчик Я. Ф. Демократизація механізмів управління регіональним розвитком в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.43

Zhovnirchyk, Ya. (2018), “Democraticization of mechanisms of regional development management in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.