EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СВІТОВОГО БАНКУ
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.49

УДК: 351.77:416.2

І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ СВІТОВОГО БАНКУ

Анотація

У статті доведено, що трансформація системи управління охороною здоров'я проводиться як на основі співпраці з відомими міжнародними організаціями, що працюють в сфері медичного забезпечення, вирішення гуманітарних та соціальних питань, так і й шляхом співпраці з великими фінансовими інституціями.
Доведено зміст діяльності Світового банку в проекті "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" та визначено, що вона відповідає цілям діяльності цієї установи, зокрема його статутній меті — інвестування в розвиток людських ресурсів, зокрема шляхом удосконалювання систем охорони здоров'я.
У статті наведено досягнення Комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", що були здобуті завдяки модернізації системи управління охороною здоров'я як на рівні держави, на рівні регіональної влади, так і безпосередньо в лікувальній установі. Безперечно важливим для роботи лікарні лишається державне фінансування медицини, але відкриваються нові механізми залучення фінансових ресурсів, серед яких: співпраця з благодійними фондами та організаціями, розвиток співпраці зі страховими компаніями, міжнародними організаціями, що працюють в сфері надання медичних послуг та модернізації систем управління медициною, створення підрозділів лікарні, які працюють на комерційних принципах, розвиток діяльності лікарняних кас.
Проведено аналіз розподілення коштів проекту Світового банку, які будуть спрямовані як на поліпшення матеріальної бази системи охорони здоров'я в регіоні, так і на заходи інституційного характеру, що спрямовані на вдосконалення системи управління охороною здоров'я в регіоні. Серед них: розробка та запуск програмного забезпечення; створення Центру обробки даних закладів охорони здоров'я; впровадження комплексної системи захисту інформації; розробка та підтримка інформаційного веб-порталу щодо хвороб системи кровообігу; розробка мультимедійного навчального курсу "Особливості роботи з групами ризику"; проведення інформаційної кампанії щодо популяризації веб-сайту, гарячої лінії та здорового способу життя; проведення навчань медичного персоналу.

Ключові слова: вдосконалення; система; управління; охорона; здоров'я; Рівненська область; інституції; Світовий банк; проект.

Література

1. Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Спільний зі світовим банком проект МОЗ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wb.moz.gov.ua/
2. Офіційний сайт Комунального підприємства "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rokl.rv.ua/
3. Державне управління реформуванням системи охорони здоров'я в Україні: навч.-наук. вид. / авт. кол.: М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожк ова та ін.; за заг. ред. проф. М.М. Білинської. — К.; Львів: НАДУ , 2012. — 240 с.
4. Світовий банк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki;
5. Рівненська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew
6. Інтерв'ю І.Я Зими [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ttps://rivnepost.rv.ua/news

I. Sazonets, I. Zyma

IMPROVEMENT OF THE HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM IN THE RIVNE REGION ON THE BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WORLD BANK PROJECT

Summary

The article shows that the transformation of health care management system is carried out both on the basis of cooperation with well-known international organizations working in the field of medical care, solving humanitarian and social issues, and also through cooperation with large financial institutions.
The content of the World Bank's activity in the project "Improvement of health care in the service of people" is proved and it is consistent with the goals of this institution, in particular its statutory goal of investing in human resources development, in particular by improving health care systems;
The article presents the achievements of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", which were acquired through the modernization of the health care management system at the state level, at the level of regional authorities and directly in the medical institution. Undoubtedly important for the hospital's work is the state financing of medicine, but new mechanisms for attracting financial resources are opening, including: cooperation with charitable foundations and organizations, development of cooperation with insurance companies, international organizations working in the field of provision of medical services and modernization of medical management systems, the establishment of hospital units working on commercial principles, the development of hospital cash departments;
The analysis of distribution of the funds of the World Bank project aimed at improving the material base of the health care system in the region and on institutional measures aimed at improving the health care management system in the region was conducted. Among them: development and launch of software; Establishment of the Center for data processing of health care institutions; introduction of integrated information security system; development and support of an informational web-portal on circulatory system diseases; development of multimedia training course "Peculiarities of working with risk groups"; conducting an information campaign on the promotion of a website, a hotline and a healthy lifestyle; conducting exercises for medical staff.

Keywords: improvement; system; management; health; health; Rivne region; institutions; World Bank; project.

References

1. Joint project with the World Bank Ministry of Health of Ukraine (2018), "Improving health at the service of people", available at: http://wb.moz.gov.ua/ (Accessed 01 Nov 2018).
2. Official site of the Communal Enterprise "Rivne Regional Clinical Hospital" of the Rivne Regional Council (2018), available at: https://rokl.rv.ua/ (Accessed 01 Nov 2018).
3. Bilyns'ka, M. M. Radysh, Ya. F. and Rozhkova, I. V. (2012), Derzhavne upravlinnia reformuvanniam systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini [Public administration of the reform of the health care system in Ukraine], NADU, L'viv, Ukraine.
4. wikipedia (2018), "The World Bank", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki (Accessed 01 Nov 2018).
5. Rivne Regional State Administration (2018), available at: http://www.rv.gov.ua/sitenew (Accessed 01 Nov 2018).
6. Zima, I. Ya (2018), "Interview", available at: https://rivnepost.rv.ua/news/ (Accessed 01 Nov 2018).

№ 24 2018, стор. 49 - 53

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of Economics, Head of the Department of Public Administration,Documentation and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


І. Я. Зима

к. мед. наук, головний лікар комунального закладу "Рівненська обласна клінічна лікарня", м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienc, Chief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Зима І. Я. Вдосконалення системи управління охороною здоров'я в рівненській області на основі впровадження проекту світового банку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.49

Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Improvement of the health care management system in the rivne region on the basis of the implementation of the world bank project”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.