EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
А. С. Близнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.63

УДК: 35.072.81

А. С. Близнюк

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення розвитку вітчизняної рекреаційної сфери в умовах структурної модернізації економіки. Розглянуто державні важелі фінансового забезпечення розвитку рекреаційної галузі, а саме: фінансово-кредитні (передбачають формування сприятливого фінансово-кредитного середовища для розвитку підприємницької діяльності у рекреаційній галузі) та податкові (спрямовані на оптимізацію кількості податків для підприємств рекреаційної галузі). Передбачено потребу у створенні механізму кредитування, розвитку мережі спеціалізованих фінансово-кредитних та інвестиційних структур, ефективній податковій політиці та ціноутворенні. Запропоновано стратегічні і тактичні шляхи вдосконалення фінансових механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери України.
Виділено такі державні важелі фінансового забезпечення розвитку рекреаційної галузі: фінансово-кредитні, що передбачають формування сприятливого фінансово-кредитного середовища для розвитку підприємницької діяльності у рекреаційній галузі (мікрокредитування, пільгове кредитування, державне субсидіювання, лізинг, тренінги з фінансово-кредитних питань для працівників галузі рекреації); податкові, котрі спрямовані на оптимізацію кількості податків для підприємств рекреаційної галузі, надання податкових пільг під конкретні проекти, головною метою котрих є вирішення регіональних і соціальних проблем, інвестування у рекреаційну сферу (податкове регулювання, оптимізація кількості і величини податків у рекреаційній діяльності; створення сприятливих умов для залучення інвестицій; бюджетне фінансування програм розвитку рекреації; надання податкових пільг).
Встановлено, що фінансове регулювання в рекреаційній сфері передбачає створення механізму кредитування, розвиток мережі спеціалізованих фінансово-кредитних та інвестиційних структур, ефективну податкову політику та ціноутворення. Розвиток рекреаційної сфери в цілому визначається суспільно-економічною системою, частиною якої вона є. Тому зміни в цій системі вимагають нових підходів, стратегічних і тактичних, в організації, управлінні, фінансуванні рекреації по всій її ієрархічній схемі.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна діяльність; інвестиції; фінансове забезпечення; ринок рекреаційних послуг; державне регулювання; механізми державного регулювання; фінансово-кредитні та податкові важелі.

Література

1. Гудзь П. Економічні проблеми розвитку рекреаційних територій / П. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2011. — С. 270.
2. Казачковська Г. Удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування рекреаційно-туристичного господарства / Г. Казачковська // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2015. — № 4. — С. 69—72.
3. Шевченко Г. Підвищення стійкості національної економіки шляхом оптимізації розвитку рекреації / Г. Шевченко // Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.). — Київ. — 2016. — С. 31—34.

A. Bliznyuk

FINANCIAL PROVIDERS FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC RECREATIONAL SECTOR IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE ECONOMY

Summary

The present state of financial support for the development of the domestic recreational sphere in the conditions of structural modernization of the economy is analyzed. The state levers of financial support for the development of the recreational sector, namely, financial and credit (including the formation of a favorable financial and credit environment for the development of entrepreneurial activities in the recreational sector) and tax (aimed at optimizing the amount of taxes for recreational enterprises) are considered. There is a need to create a mechanism for lending, the development of a network of specialized financial and credit and investment structures, an effective tax policy and pricing. Strategic and tactical ways of improvement of financial mechanisms of state regulation of recreational sphere development in Ukraine are offered.
The following state levers of financial support for the development of the recreational sector are allocated: financial and credit, which provide for the creation of a favorable financial and credit environment for the development of entrepreneurial activity in the recreational sector (micro lending, preferential crediting, state subsidizing, leasing, training on financial and credit issues for recreational workers ); Taxes aimed at optimizing the amount of taxes for recreational enterprises, granting tax privileges for specific projects, the main purpose of which is to solve regional and social problems, investing in the recreational sphere (tax regulation, optimization of the amount and amount of taxes in recreational activities, creation of favorable conditions for attracting investments; budget financing of recreational development programs; granting of tax privileges).
It was established that financial regulation in the recreation sphere involves the creation of a lending mechanism, the development of a network of specialized financial and credit and investment structures, an effective tax policy and pricing. The development of the recreational sphere as a whole is determined by the socio-economic system, of which it is part. Therefore, changes in this system require new approaches, strategic and tactical, in the organization, management, financing of recreation throughout its hierarchical scheme.
In the conditions of crisis phenomena in the economy and deficit of budget funds, the work on the development and implementation of regional and local programs for the development of investment activities in the recreational complex becomes especially relevant. Such programs should be aimed at replacing state budget financing of investment funds, clusters, other investment infrastructure objects, attracting funds from foreign investors, and migrant workers. The experience of successful use of cluster structures as an effective form of investment cooperation should be popularized in Ukraine.
When attracting financial resources from international financial institutions, it is necessary to improve the process of creating effective business plans taking into account the specifics of recreational business. We believe that in Ukraine it is necessary to introduce the activity of a bank for investment projects on the development of recreational facilities. It will promote the effective development of recreational infrastructure in Ukraine and create competitive conditions for promotion of recreational product abroad. This approach should show the attractiveness of the recreational sphere for potential investors.

Keywords: ecreation; recreational activities; investments; financial support; recreation services market; state regulation; state regulation mechanisms; financial and credit and tax levers.

References

1. Gudz, P. (2011), Ekonomichni problemy rozvytku rekreatsijnykh terytorij [Economic problems of the development of recreational territories], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
2. Kazachkovskaya, G. (2015), "Improvement of Organizational and Economic Mechanisms for the Functioning of the Recreational-Tourist Economy", Derzhava i rehiony, vol. № 4, pp. 69—72.
3. Shevchenko, G. (2016), "Improving the Sustainability of the National Economy by Optimizing the Development of Recreation", Pidvyschennia stijkosti ekonomiky v umovakh heoekonomichnoi nestabil'nosti: natsional'nyj ta hlobal'nyj vymiry: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., pp. 31—34.

№ 24 2018, стор. 63 - 67

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 152

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Фінансове забезпечення розвитку вітчизняної рекреаційної сфери в умовах структурної модернізації економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.63

Bliznyuk, A. (2018), “Financial providers for development of the domestic recreational sector in the conditions of structural modernization of the economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.