EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
О. О. Акімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68

УДК: 351

О. О. Акімов

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

У статті розкрито та проаналізовано передумови системогенезу професійної діяльності державних службовців у контексті застосування функціонального підходу та виокремлення функціональних чинників. Визначено місце та роль функціональних чинників системогенезу професійної діяльності державних службовців на прикладі таких окремих елементів системи професійної діяльності державних службовців: статус та компетенція державного службовця, посада державної служби.
Оскільки систематизацію загалом професійної діяльності державних службовців доцільно розглядати в контексті таких формуючих чинників: правові чинники; функціональні чинники; організаційні чинники; інституційні чинники; компетентнісні чинники; мотиваційні чинники; психологічні чинники. Оскільки предметом концепту системогенезу виступає система професійної діяльності державних службовців, то взаємодія у ній відбуватиметься між її елементами, а саме: процесами, станами, передумовами до їх виникнення, механізмами, методами, ресурсами та способами забезпечення професійної діяльності державних службовців; а також між самими структурними елементами (підсистемами, окремими складовими елементами). Для розгляду питання обсягу системи професійної діяльності державних службовців виникає необхідність виокремити функціональні чинники.
Отже, функціональна складова у розвитку концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців займає вагоме місце та формує виникнення конкретних цілей та функцій у системі публічного управління та діяльності публічних інституцій. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців націлені на формування, розкриття та застосування концепту системогенезу з позиції взаємодії усіх складових елементів системи професійної діяльності державних службовців. Підсистеми (організаційно-правова, функціонально-компетенційна, інституційна, психологічна) виступають похідними від функцій системи, тобто вони формують суть функції системи професійної діяльності державних службовців, спрямованої на досягнення цілей основної системи. Таким чином, орієнтуючись на головну мету, зазначені підсистеми виконують свої специфічні функції, і цим самим забезпечують досягнення специфічної мети кожної підсистеми. Тобто застосування концепту системогенезу визначає, що діяльність системи, її компонентів для досягнення мети, дії із застосуванням певних засобів є не що інше, як взаємодія функцій системи та її складових елементів.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; професіоналізація державних службовців; розвиток державної служби; системогенез; професійна компетентність; професійна діяльність.

Література

1. Карпа М.І. Визначення функцій публічної служби // Ефективність держ.управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Вип. 26 / За заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. — Вип. 26. — С.255—263.
2. Общая теория права и государства / Под редакцией проф. В.В. Лазарева.— М.: Юристъ, 1996. — 472 с.
3. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. В.Б. Авер'янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
4. Левкіська Н.В. Поняття "посадова особа місцевого самоврядування": проблемні питання правового регулювання в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Levkivska_NV.pdf
5. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В": Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 06.04.2016 № 72 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws /show/z0647-16#n12
6. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11.07.2017 р. № 147 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/ ds/2017/august/issue-8/article-29846.html
7. Порядкок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п#n10
8. Запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Матеріали роботи групи щодо обгрунтування політики /стратегії дій з реалізації пріоритетного напряму. — Київ: НАДУ при Президентові України. — Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/reform/priorit1.html; http://www.academy.kiev.ua/reform/docs/priorit1_5_1.doc
9. Карпа М.І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М.І. Карпа // Ефективність державного управління (текст): зб.наук.пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. — Вип. 40. — С. 432—440.
10. Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 181—188.

O. Akimov

FUNCTIONAL FACTORS OF THE SYSTEM GENESIS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF CIVIL SERVANTS

Summary

The article reveals and analyzes the prerequisites of system genesis of the professional activities of civil servants in the context of applying the functional approach and highlighting functional factors. The place and role of the functional factors of the system genesis of professional activity of civil servants are also determined by the example of such separate elements of the system of professional activity of civil servants: such as the status and competence of a public servant, a civil service position.
Since the systematization of the whole professional activity of public servants is advisable to consider in the context of such shaping factors as: legal factors; functional factors; organizational factors; institutional factors; competency factors; motivational factors; psychological factors. Since the subject of the concept of system genesis is the system of professional activity of public servants, interaction in it will occur between its elements, namely, processes, states, prerequisites for their emergence, mechanisms, methods, resources and ways of ensuring the professional activities of public servants; as well as between the structural elements themselves (subsystems, separate constituent elements). To consider the issue of the system of professional activity of civil servants, it is necessary to single out their functional factors.
It should be noted that a common problem is the formation of the system of professional activity of civil servants in terms of applying the concept of system genesis. In particular, unresolved issues of theoretical and methodological support of the system of knowledge of the professional activities of public servants and their practical application, in particular with regard to the selection of criteria and the formation of the system of professional activities of public servants with their help. The theoretical basis for understanding the meaning and essence of the concept of the system of professional activity of public servants, its main components, features and prerequisites of their occurrence should serve as a prerequisite for the analysis of the processes of formation of the concept of system genesis of professional activity of public servants.
Thus, the functional component in the development of the concept of system genesis of professional activity of public servants occupies an important place and forms the emergence of specific goals and functions in the public administration system and the activities of public institutions. The functional factors of the system genesis of professional activity of civil servants are aimed at the formation, disclosure and application of the concept of system genesis from the standpoint of the interaction of all components of the system of professional activity of civil servants. Subsystems (organizational, legal, functional, competence, institutional, psychological) are derived from the functions of the system, that is, they form the essence of the function of the system of professional activity of public servants aimed at achieving the goals of the main system. Thus, focusing on the main goal, these subsystems perform their specific functions, and thus ensure the achievement of the specific goals of each subsystem. That is, the application of the concept of system genesis determines that the activity of the system, its components to achieve the goal, the action using certain means is nothing but the interaction of the functions of the system and its elements.

Keywords: civil service; civil servant; professionalization of civil servants; development of civil service; system genesis; professional competence; professional activity.

References

1. Karpa, M.I. (2011), "Definition of public service functions", Efficiency of the government (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 26, pp. 255—263. Lviv, Ukraine.
2. Lazarev, V.V. (1996),"General Theory of Law and the State", 472 p. Yurist, Moscow, Russia.
3. Averyanova, V.B. (1998), "Public administration: theory and practice" Under total, 432 p. Inter, Moscow, Russia.
4. Levkiska, N.V. "The concept of "official local government: problematic issues of legal regulation in Ukraine", [Electronic resource], Access Mode: http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Levkivska_NV.pdf Kiev, Ukrainy.
5. National Agency of Ukraine on Civil Service (2016) Order "On approval of the Procedure for determining special requirements for persons who claim to hold public service positions in categories "B" and "C"" [Electronic resource], Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/laws / show / z0647-16 # n12 (Accessed 19 Nov 2018).
6. National Agency of Ukraine on Civil Service (2017) Order "On declaring invalid the order of the National Agency of Ukraine on Civil Service" [Electronic resource]. — available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2017/august/issue-8/article-29846. html (Accessed 19 Nov 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "The order of the competition for public service positions". [Electronic resource], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-п#n10 (Accessed 19 Nov 2018).
8. NADU under the President of Ukraine (2015), "Introduction of democratic institutional standards for professional activities of civil servants and officials of local self-government", Materials of the work of the group on the justification of the policy / strategy of actions to implement the priority direction. — Access mode: http://www.academy.gov.ua/reform/priorit1.html; http://www.academy.kiev.ua/reform/docs/priorit1_5_1.doc (Accessed 19 Nov 2018).
9. Karpa, M.I. (2014), "Functional Approach to the Concept of Positions of the Civil Service", Efficiency of State Management (text): Zb.nauk. LEADU NADU under the President of Ukraine, Vol. 40, pp. 432—440. Lviv, Ukraine.
10. Akimov, O.O. (2014), "Psychological aspects of corruption in public administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, pp. 181—188, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2014_1_23 (Accessed 19 Nov 2018).

№ 24 2018, стор. 68 - 74

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 301

Відомості про авторів

О. О. Акімов

к. н. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor,Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department,National Mediation and Conciliation Service

Як цитувати статтю

Акімов О. О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68

Akimov, O. (2018), “Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.