EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДГОТОВКУ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
С. А. Вавренюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.75

УДК: 372.833

С. А. Вавренюк

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПІДГОТОВКУ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкривається актуальна проблема системи вищої освіти в Україні, яка полягає в підготовці молодих фахівців. Передбачається, що євроінтеграційний процес висуває ряд вимог до вітчизняної системи освіти, тому автор наголошує на необхідності перегляду основних напрямів в організації навчального процесу. Такі зміни викликані вступом України в процес євроінтеграції, а також вимогами сучасного суспільства, яке не стоїть на місці та постійно розвивається.
Автор зазначає, що існує ряд особливостей вітчизняної вищої школи, які важливо переглянути та організувати таким чином, щоб сучасне молоде покоління могло здобувати освіту, яка буде давати йому можливість брати активну участь на європейському ринку праці.
У статті приділено увагу наявним проблемам в системі підготовки студентів, які викликані неготовністю закладів вищої освіти України та тією методологічною базою, яка використовувалася тривалий час. У зв'язку з цим автор пропонує ряд рішень вказаних проблем, спираючись на сучасні вимоги ринку праці та процесу глобалізації, інтернаціоналізації та реформування вищої школи.
Автор пропонує найбільш оптимальні шляхи вирішення проблем, серед яких називає необхідність перегляду поняття кваліфікації бакалаврського рівня, трансформацію профільного рівня магістра за сферою знань, визначення актуального переліку кваліфікацій для випускників, посилення якості вищої освіти та ряд інших проблем, рішення яких потрібно для ефективного розвитку системи освіти України.
У висновку автор наголошує, що така ситуація, яка складається на ринку освітніх послуг у нашій державі, є підсумком культурних змін, що відбулися в суспільному житті. Тим самим на перший план виходить визначення найбільш оптимальних шляхів освітньої політики, яка буде не тільки вирішувати існуючі проблеми, але й дозволить студентам здобувати освіту високого рівня, стаючи конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці в майбутньому.

Ключові слова: євроінтеграція; система вищої освіти; якість освіти; реформування освіти; проблеми вищої освіти

Література

1. Андрущенко Т.В. Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір) / Т.В. Андрущенко // Наук. часоп. нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. — 2016. — Вип. 4. — С. 107—113.
2. Бондарук Л.М. Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір / Л.М. Бондарук, Л.М. Щерба // Пед. пошук. — 2017. — № 2. — С. 32—35.
3. Вавренюк С.А. Сучасний стан та проблеми дворівневої структури в системі вищої освіти України / С.А. Вавренюк// Право та державне управління: збірник наукових праць. Запоріжжя: Вид-во Класичний приватний університет, 2018. — Вип. 3 (2). — С. 11—15.
4. Годованик Є.В. Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні / Є.В. Годованик // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Право. — 2015. — Вип. 9/10. — С. 135—141.
5. Домбровська С.М. Якість освіти як одна з запорук вдалого державного реформування вищої школи України / С. М. Домбровська // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 149—154.
6. Кириченко К.І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору / К.І. Кириченко // Аспекти публічного упр. — 2015. — № 11/12. — С. 104—108.
7. Шульгіна, В.Д. Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст / В.Д. Шульгіна, С.М. Рябінко // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 2017. — № 1. — С. 80—85.

S. Vavrenyuk

INFLUENCE OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS ON YOUTH PREPARATION IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

This article reveals the actual problem of the higher education system in Ukraine, which is the training of young professionals. It is assumed that the European integration process puts forward a number of requirements for the national education system, therefore the author points out that it is necessary to revise the main directions in the organization of the educational process. Such changes are caused both by the entry of Ukraine into the process of European integration, and by the requirements of modern society, which does not stand still and is constantly evolving.
The author notes that there are a number of features of national higher education that are important to review and organize in such a way that the modern young generation can receive an education that will enable them to take an active part in the European labor market.
The article pays attention to the existing problems in the system of preparing students, which are caused by the lack of readiness of institutions of higher education in Ukraine and the methodological base that has been used for a long time. In this regard, the author proposes a number of solutions to these problems, based on the modern requirements of the labor market and the process of globalization, internationalization and reform of higher education.
The author proposes the most optimal ways to solve problems, among which he calls the need to revise the concept of undergraduate qualifications, transform the master's level in the field of knowledge, determine the current list of qualifications for graduates, enhance the quality of higher education and a number of other problems that are required for the effective development of the education system of Ukraine.
In conclusion, the author points out that this situation, which develops in the market of educational services in our country, is the result of cultural changes that have occurred in public life. Thus, the definition of the most optimal ways of educational policy that will not only solve existing problems, but also allow students to receive a high-level education, becoming competitive in the international labor market in the future, comes to the fore.

Keywords: European integration; higher education system; quality of education; reform of education; higher education.

References

1. Andrushchenko, T. (2016), "Valuable palette of European educational space (Ukrainian dimension)", Nauk. chasop. nac. ped. un-tu im. M. P. Dragomanova. Seriya 12, Psihologichni nauki, Vol. 4, pp. 107—113.
2. Bondaruk, L. (2017), "The role of intercultural education in the process of Ukraine's integration into European space", Ped. Poshuk, Vol. 2, pp. 32—35.
3. Vavrenyuk, S. (2018), "The current state and problems of the two-tier structure in the system of higher education of Ukraine", Pravo ta derzhavne upravlinnya: zbirnik naukovih prac, Vol. 3 (2), pp. 11—15.
4. Godovnik, E. (2015), "Problems of Effective Implementation of European Educational Standards in Ukraine", Visn. Mariupol. derzh. un-tu. Seriya: Pravo., Vol. 9/10), pp. 135—141.
5. Dombrovska, S. (2011), "The quality of education as one of the pillars of a successful state reform of higher education in Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, Vol. 1, pp. 149—154.
6. Kirichenko, K. (2015), "Problems of Integration of the National Education System into the European Educational Space", Aspekti publichnogo upr., Vol. 11/12, pp. 104—108.
7. Shulgina, V. and Riabinko, S. M. (2017), "Creative activity of the personality in the system of artistic education of Ukraine: the European context", Visn. Nac. akad. keriv. kadriv kulturi i mistectv, Vol. 1, pp. 80—85.

№ 24 2018, стор. 75 - 78

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 140

Відомості про авторів

С. А. Вавренюк

к. н. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Вавренюк С. А. Вплив процесу євроінтеграції на підготовку молоді в системі вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 75–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.75

Vavrenyuk, S. (2018), “Influence of the european integration process on youth preparation in the system of higher education of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 75–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.