EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ
І. В. Бовсунівська, О. О. Бутник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.79

УДК: 351.85

І. В. Бовсунівська, О. О. Бутник

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ РЕФОРМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено передумови процесу децентралізації в сфері культури в Україні. Проаналізовано тенденцію зменшення кількості закладів культури, особливо у малих містах і селах, відсутність успішних моделей для переорієнтації наявної культурної інфраструктури. Визначено нормативно-правові засади та принципи децентралізації в країнах Європи. Виокремлено основні компоненти успішної реформи децентралізації в галузі культури в європейських країнах. Розглянуто децентралізацію сфери культури крізь призму трьох її складових: ресурсної, географічної, адміністративної. Проаналізовано географічну децентралізацію в галузі культури за трьома складовими: адміністративна (адміністрації, які керують організацією культурних заходів), ресурсна (ресурси, які витрачаються на організацію культурних послуг), географічна (розташування закладів культури). Досліджено напрями подолання фінансової нерівності в розподілі ресурсів у сфері культури та успішного фінансування культурних проектів: додаткове фінансування від місцевої влади; впровадження гнучкого фінансування культури і мистецтва; розподіл дотацій і субсидій рівномірно між різними організаціями і підгалузями культури. Наведено приклади успішної регіональної політики в сфері культури в розвинених країнах Європи. Вивчено досвід європейських країн в напрямі формування стратегій розвитку сфери культури, які грунтуються на формуванні бренду території, розвитку креативності та добросусідства. Запропоновано провідні напрями реформування децентралізації в сфері культури.

Ключові слова: децентралізація; культура; реформування; органи місцевого самоврядування; досвід європейських країн.

Література

1. Державна служба статистики України / Культура [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Децентралізація у сфері культури: можливості та виклики / Фахівцю бібліосервісу [Електронний ресурс] Режим доступу: https://lib.if.ua/prof/?p=2085
3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні — DESPRO. — К.: ТОВ "Софія". — 2012. — 128 с.
4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування, закон України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Науменко Р.А. Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні / Р.А. Науменко, В.В. Рильська // Державне управління: удосконалення та розвиток. — №9. — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=902
6. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / [А.П. Лелеченко, О.І. Васильєва, В.С. Куйбіда, А.Ф. Ткачук] — К.: — 2017. — 110 с.
7. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"; за ред. С.Л. Шульц. — Львів, 2018. — 140 с.
8. Презентовано Концепцію "Децентралізація: сектор Культура" / Урядовий портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249672311
9. Децентралізація в Україні: Досягнення, надії і побоювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf
10. Звіт експертів Ради Європи "Огляд культурної політики України" 13—15 березня 2017 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245330777&cat_id=245328989

I. Bovsunivska, O. Butnyk

DECENTRALIZATION IN THE SPHERES OF CULTURE: THE PROGRESS OF THE EFFECTIVE REFORM OF EUROPEAN COUNTRIES FOR UKRAINE

Summary

The preconditions of the decentralization process in the sphere of culture in Ukraine are investigated. The tendency of reducing the number of cultural establishments, especially in small towns and villages, and lack of successful models for reorientation of existing cultural infrastructure has been analysed. The normative of legal principles and principles of decentralization in the countries of Europe are determined. The main components of the successful decentralization reform in the field of culture in European countries are singled out. The decentralization of the sphere of culture through the prism of its three components: resource, geographical, administrative are considered. The geographical decentralization in the field of culture has been analyzed in three parts: administrative (administrations that manage the organization of cultural events), resource (resources spent on the organization of cultural services) and geographical (location of cultural institutions). Directions of overcoming of financial inequality in allocation of resources in the sphere of culture and successful financing of cultural projects are investigated: additional financing from local authorities; the introduction of flexible funding for culture and art; distribution of subsidies and subsidies evenly between different organizations and sub-sectors of culture. Examples of successful regional policy in the field of culture in developed European countries are presented. The experience of European countries in the development of strategies for the development of the sphere of culture based on the formation of the territory brand, development of creativity and good neighbourliness has been studied. The main directions of decentralization reform in the field of culture are proposed, such as — the creation of multifunctional libraries and cultural buildings at the base of which livelihoods of the community would be spent more in this time; introduction of a new personnel policy, preservation and presentation of personnel and management capacity; intensification of economic activity of cultural institutions, attraction of investments, use of new forms of financing of cultural sphere of joint territorial communities, in particular project management.

Keywords: decentralization; culture; reform; local government; experience of European countries.

References

1. The State Statistics Service of Ukraine (2018), "Culture", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2018).
2. Specialist of the bioservice (2018), "Decentralization in the field of culture: opportunities and challenges", available at: https://lib.if.ua/prof/?p=2085 (Accessed 20 Nov 2018).
3. Boryslavs'ka, O. Zaverukha, I. and Zakharchenko, E. (2012), Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid ievropejs'kykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public authority: experience of European countries and prospects of Ukraine], DESPRO, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On ratification of the European Charter of Local Self-Government", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 Nov 2018).
5. Naumenko, R.A. and Rylska, V.V. (2015), "Prospects of using European experience in implementing a modern model of decentralization of power in Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol . 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=902 (Accessed 26 Nov 2018).
6. Lelechenko, A. P. Vasyl'ieva, O. I. Kujbida, V. S. and Tkachuk, A. F. (2017), Mistseve samovriaduvannia v umovakh detsentralizatsii povnovazhen' [Local self-government in the conditions of decentralization of powers], Kyiv, Ukraine.
7. Shul'ts, S. L. (2018), Rozvytok sotsial'noi sfery terytorial'nykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Development of the social sphere of territorial communities in the conditions of administrative and financial decentralization] (2018), Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
8. Government portal (2018), Concept "Decentralization: Culture Sector", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249672311 (Accessed 20 Nov 2018).
9. International alert (2018), "Decentralization in Ukraine: Achievements, Hopes and Concerns", available at: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
10. Council of Europe (2017), Report of experts "Review of Ukrainian Cultural Policy", available at: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245330777&cat_id=245328989 (Accessed 20 Nov 2018)

№ 24 2018, стор. 79 - 83

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

І. В. Бовсунівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

I. Bovsunivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Management and Administration, V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv


О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. Butnyk

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

Як цитувати статтю

Бовсунівська І. В., Бутник О. О. Децентралізація в сфері культури: досвід ефективної реформи європейських країн для України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.79

Bovsunivska, I. and Butnyk, O. (2018), “Decentralization in the spheres of culture: the progress of the effective reform of european countries for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 79–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.