EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ "СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ" У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА В ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
М. Г. Орел

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.95

УДК: 351:321

М. Г. Орел

АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ "СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ" У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА В ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що стійкість держави має розглядатися у контексті її спроможності щодо виконання функціональних завдань з питань забезпечення безпеки соціуму та як абсолютна цінність. Виконано аналіз широкого спектру ідей, підходів, висновків та рекомендацій щодо ціннісних аспектів вирішення проблеми забезпечення стійкості держави та доведено, що вона залишається визначальним суб'єктом у всіх сферах життєдіяльності, а рішення щодо стану її стійкості необхідно приймати на основі аналізу динаміки її функціонування, яку можна охарактеризувати за допомогою параметрів, вихід яких за деякі допустимі межі, призводить до невиконання функцій держави у сфері безпеки. Встановлено, що стійкість держави залежить від середовища її функціонування та якості управління, тому її забезпечення має бути пріоритетом суб'єктів публічного управління, а серед факторів, які здійснюють вплив на стійкість, зокрема, географічне розташування, менталітет народу, особливості формування провладної еліти, специфіка державного устрою, єдність інституціональних елементів її організації, що зумовлює різні рівні складності дослідження стійкості держави та використання різних критеріїв щодо її оцінювання, вибір яких залежить від національного менталітету та традицій. Обгрунтовується положення, про недопустимість практичної реалізації тези про необхідність зменшення ролі держави у всіх сферах суспільного життя, якщо розглядати її у контексті забезпечення національної безпеки, що передумовою забезпечення стійкості держави є зорієнтованість її інститутів на збереження та розвиток цінностей суспільства, що передбачає виконання низки завдань, спрямованих на реалізацію її головної мети — забезпечення безпеки соціуму, тобто поняття "стійке публічне управління" має розглядатися синонімічним до поняття "безпечний розвиток", а визначальне значення для унеможливлення ризиків руйнації держави набуває ефективність публічного управління.

Ключові слова: стійкість систем; стійкість держави; місія держави; сенс (мета) держави; національна безпека; суб'єкти публічного управління; національна безпека; дестабілізація держави.

Література

1. Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном мире / В.Д. Маньков. — СПб.: Политехника, 2005. — 551 с.
2. Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика / [Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук]; за заг. ред. Г.П. Ситника. — Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2007.— 669 с.
3. Державне управління національною безпекою /Г.П. Ситник. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — 408 с.
4. Ситник Г.П. Методологічні аспекти формування понятійно-категоріального апарату національної безпеки // Вісник НАДУ. — 2000. — вип. 2. — С. 19—27.
5. Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідженення проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник НАДУ — 2011. — вип. 2. — С.25—34.
6. Ситник Г.П. Дисфункції, дефекти і дисбаланси в державному управлінні, як загрози національній безпеці / Г.П. Ситник // Науковий часопис Академії національної безпеки. — 2017. — № 3—4 (15—16). — С.10—24.
7. Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. — К.: НІСД, 2010. —288 с.
8. Щедровицкий П.Г. Изменения в мышлении на рубеже XXI столетия: социокультурные вызовы // Вопрос философии. — 2007. — № 7. — С. 36—54.
9. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. — М.: Изд-во: Academia . — 1995. — 252 с.
10. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. — М.: Добросвет, 2000 — 387 с.
11. Липинський В. Листи до братів — хліборобів. Повн. зібр.творів, т.6, кн. 1 / Ред. Я. Пеленський. — К.-Філад.: Вид-во Ін-т Східноєвропейських досліджень НАН України. — 1995. — 470 с.
12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. — Вид, 10-е, доп. — Львів: Край. — 2008. — 224 с.
13. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. — М.: "Аграф". — 1998. — 640 с.
14. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство: пер. з нім. / Г. Гегель; Пер. Р. Осадчук, М. Кушнір. — Київ: Юніверс, 2000. — 329 с.
15. Гоббс Т. Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковного і цивільного. твори: У 2 т. Т.2. — М.: Мисль, 1991 . — 736 с.
16. Локк Дж. Твори: У 3 т. Т. 3.— М.: Мисль, 1988. — С. 137—405.
17. Петров В.К. Устойчивость государства / В.К. Петров, С.Г. Селиванов; [науч. ред. А.И. Селиванов]. — науч.изд. — М.: Экономика, 2005. — 496 с.
18. Левашов В.К. Социально-политическая устойчивость общества [Електронний ресурс] Сайт "Аналитик". — Режим доступу: http://rc-analitik.ru/proekty_1/ustojchivost_gosudarstv_mezhdisciplinarnyj_podhod_k_probleme/viktor_levashov_socialnopoliticheskaya_ustojchivost_obschestva/
19. Чаплыгин Н.Ю. О соотношении понятий "устойчивость", "стабильность", "безопасность" в контексте исследования устойчивости государства // Вестник международного юридического института. — № 1 (60), 2017. — С.108—116.
20. Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости // Науч. весник "Финансы, банки, инвестиции. — 2018. — № 2. — С. 174—180.
21. Райков А.Н. Устойчивость государственного управления и открытость информационной сферы // Информационное общество. — Bып. 6. — 1996. — С. 3—13.
22. Оборотов Ю.Н. Содержание аксиосферы государства // Актуальні проблеми держави і права [збірн.наук.праць]. — Вип. 40. — 2008. — С. 223—230.
23. Малек Мартин. Распад государств и его значение для международных отношений (категори и метод теоретического анализа) // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. — 2006. — № 3. — С.84—95.
24. Курин С.Я., Воробьев В.П. Болезни государства. Диагностика политической системы государственного управления и права / С.Я. Курин, В.П. Воробьев. — М.: Изд-во "МГИМО (У) МИД России. — 2009. — 472 с.
25. Волков Ю.К. Идея "болезней" и "смерти" общества и государства в истории философско-социологической мысли // Философия и общество. — 2005. — № 1. — С. 50—65.
26. Аристотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. — К.: Основи. — 2000. — 239 с.
27. Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб: Юридический центр Пресс. — 2004. — 752 с.

M. Orel

АXIOLOGICAL ASPECT OF THE CONCEPT OF "STATE SUSTAINABILITY" IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS IN THE SPHERE OF SECURITY AND IN THE HISTORY OF SCIENTIFIC THOUGHT

Summary

The article focuses on the fact that the sustainability of the state should be considered in the context of its ability to perform functional tasks on the safety of society and as an absolute value. An analysis of a wide range of ideas, approaches, conclusions and recommendations regarding the value aspects of solving the problem of ensuring state sustainability and proved that it remains the determining entity in all spheres of life, and the decision on the state of its sustainability must be taken on the basis of an analysis of the dynamics of its functioning, which it is possible to characterize with the help of parameters, the output of which for some allowable limits, leads to non-fulfillment of state functions in the sphere of security. It was established that the sustainability of the state depends on the environment of its functioning and the quality of management, therefore its provision should be a priority of the subjects of public administration, and among the factors that influence the sustainability, in particular, the geographical location, the mentality of the people, the peculiarities of the formation of the pro-government elite, the specifics the state structure, the unity of the institutional elements of its organization, which determines different levels of complexity of the study of state sustainability and the use of various criteria for its evaluation, the choice of which depends From national mentality and traditions. The provision is grounded on the inadmissibility of the practical implementation of the thesis of the need to reduce the role of the state in all spheres of public life if considered in the context of ensuring national security, which is a prerequisite for ensuring the sustainability of the state is the orientation of its institutions for the preservation and development of the values of society, that is, the notion of "sustainable public administration" should be considered synonymous with the concept of "safe development", aimed at the realization of its main goal — to ensure the safety of society, and crucial for the elimination of the risks of the destruction of the state becomes the effects public administration.

Keywords: sustainability of systems; sustainability of the state; state mission; meaning (purpose) of the state; national security; subjects of public administration; national security; destabilization of the state.

References

1. Man'kov, V. D. (2005), The safety of society and man in the modern world [Bezopasnost' obshhestva i cheloveka v sovremennom mire], Politehnika, St. Petersburg, Russia.
2. Sytnyk, H. P. Olujko, V. M. and Vavrynchuk, M. P. (2007), National Security of Ukraine: Theory and Practice [Natsional'na bezpeka Ukrainy: teoriia i praktyka], Kondor, Kyiv, Ukraine.
3. Sytnyk, H.P. (2004), Derzhavne upravlinnia natsional'noiu bezpekoiu Ukrainy (teoriia i praktyka) [Public administration of national security of Ukraine (Theory and Practice)], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Sytnyk, H.P. (2000), "Methodological aspects of the formation of a conceptual-categorical apparatus of national security", Visnyk NADU, vol. 2, pp. 19—27.
5. Sytnyk, H.P. (2011), "Institutional civilization paradigm studying the problems and state-management aspects of ensuring national security", Visnyk NADU, vol. 2, pp. 25—34.
6. Sytnyk, H.P. (2017), "Dysfunctions, defects and imbalances in public administration as threats to national security", Naukovyj chasopys Akademii natsional'noi bezpeky, no. 3—4 (15—16), pp. 10—24.
7. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2010), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine.
8. Shhedrovickij, P. G. (2007), "Changes in thinking at the turn of the XXI century: sociocultural challenges", Vopros filosofii, no. 7, pp. 36—54.
9. Habermas, Ju. Demokratija. Razum. Nravstvennost' Moskovskie lekcii i interv'ju [Democracy. Mind. Moral. Moscow lectures and interviews], Academia, Moscow, Russia.
10. Bodrijjar, Zh. (2000), Simvolicheskij obmen i smert' [Symbolic exchange and death],— Dobrosvet, Moscow, Russia.
11. Lypyns'kyj, V. (1995), Lysty do brativ — khliborobiv [Letters to brothers — farmers], In-t Skhidnoievropejs'kykh doslidzhen' NAN Ukrainy, Kiev Philadelphia, Ukraine-USSR.
12. Rabinovych, P.M. (2008), Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy [Fundamentals of the general theory of law and state], 10rd ed, Kraj, Lviv, Ukraine.
13. Alekseev, N.N. (1998), Russkij narod i gosudarstvo [Russian people and state], Agraf, Moscow, Russia.
14. Hegel, G. (2000), Osnovy filosofii prava, abo pryrodne pravo i derzhavoznavstvo, [Fundamentals of the philosophy of law, or natural law and state studies], Yunivers, Kyiv, Ukraine.
15. Hobbs, T. (1991), Leviafan, abo Materiia, forma i vlada derzhavy tserkovnoho i tsyvil'noho. Tvory [Leviathan, or Matter, the form and power of the state church and civilian], Mysl', Moscow, Russia.
16. Lokk, Dzh. (1988), Tvory [Works], Mysl', Moscow, Russia.
17. Petrov, M.N. and Taras A.E. (2005), Mehanizmy gosudarstvennyh perevorotov: istoriko-teoreticheskoe issledovanie [Mechanisms of coups: a historical and theoretical research], Komandos, AST, Moscow, Russia.
18. Levashov, V.K. "Socio-political sustainability of society', Analitik, [Online], available at: http://rc-analitik.ru/proekty_1/ustojchivost_gosudarstv_mezhdisciplinarnyj_podhod_k_probleme/viktor_levashov_socialnopoliticheskaya_ustojchivost_obschestva/. (Accessed 14 Nov. 2018).
19. Chaplygin, N.Ju. (2017), "On the relationship between the concepts of "sustainability", "stability", "security" in the context of the study of state sustainability", Vestnik mezhdunarodnogo juridicheskogo institute, no. 1 (60), pp. 108—116.
20. Stankevich, A.A. (2018), "The sustainable development of systems: from concept to social sustainability", Nauch.vesnik "Finansy, banki, investicii, no. 2, pp. 174—180.
21. Rajkov, A.N. (1996), "Sustainability of public administration and openness of the information sphere", Informacionnoe obshhestvo, vol. 6, pp. 3—13.
22. Oborotov, Yu.N. (2008), "The content of the state's axiosphere", Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 40, pp. 223—230.
23. Malek, Martin (2006), "Disintegration of states and its significance for international relations (category and method of theoretical analysis)", Vestnik Moskovskogo universiteta, vol. 12 (Politicheskie nauki), no. 3, pp. 84—95.
24. Kurin, S.Ya. and Vorob'ev, V.P. (2009), Bolezny hosudarstva. Dyahnostyka polytycheskoj systemy hosudarstvennoho upravlenyia y prava [Diseases of the state. Diagnosis of the political system of government and law], MHYMO (U) MYD Rossyy, Moscow, Rossia.
25. Volkov, Ju.K. (2005), "The idea of "disease" and "death" of society and the state in the history of philosophical and sociological thought", Filosofija i obshhestvo, no. 1, pp. 50—65.
26. Arystotel'. (2000), Polityka [Politics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
27. Ellinek,G. (2004), Obshhee uchenie o gosudarstve [General doctrine of the state], Juridicheskij centr Press, St. Petersburg, Russia.

№ 24 2018, стор. 95 - 101

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, головний вчений секретар наукової установи ГО "Академія національної безпеки"

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate Of the Department of globalistics, European integration And the national security, National Academy of Public Administration, Тhe President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientific Institution of the Public organization "Academy of National Security"

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Аксіологічний аспект концепту "стійкість держави" у контексті функцій публічного управління у сфері безпеки та в історії наукової думки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.95

Orel, M. (2018), “Аxiological aspect of the concept of "state sustainability" in the context of public administration functions in the sphere of security and in the history of scientific thought”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 95–101. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.