EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Д. М. Дейдей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.110

УДК: 323.21(477)

Д. М. Дейдей

ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Анотація

У статті зазначено, що вибори є однією із форм безпосередньої участі громадян в управлінні державою шляхом формування вищих представницьких органів, органів місцевого самоврядування та їх персонального складу. Метою статті є дослідження еволюції законодавчого забезпечення однієї з форм безпосередньої демократії — виборів, як основи формування представницької влади на місцевому рівні. Доведено, що місцеві вибори в Україні, а також практика реалізації чинного законодавства про місцеві вибори постійно привертають увагу науковців і практиків.
Зауважено, що інститут виборів в Україні, і місцевих виборів зокрема, пройшов значний в історичному вимірі і складний за суспільним розвитком шлях. Протягом років незалежності в Україні місцеві вибори проводилися в 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2015 рр. Обгрунтовано, що за цей час неодноразово змінювалося законодавство про вибори, у тому числі види виборчих систем. Дотепер у законодавстві про місцеві вибори є багато недоліків і прогалин, нагальною необхідністю є створення ефективного механізму, який забезпечив би своєчасне самооновлення політичної системи з урахуванням мінливих внутрішніх та міжнародних умов, запровадження в усі сфери життя принципів демократії та самоврядування.

Ключові слова: форма прямої демократії; вибори; виборче законодавство; місцеве самоврядування; представницька влада.

Література

1. Галус О.О. Становлення та розвиток інституту виборів в Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. — Хмельницький. — 2013. — № 4. — С. 36—41.
2. Загальна декларація прав людини / Прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. // Міжнародні документи ООН з питань прав людини. — К.: УПФ. Вид-во "Право", 1995. — 12 с.
3. Ковальчук В. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя / В. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 2 (53). — С. 232—243.
4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-ІУ [Текст] // ВВР. — 2005. — № 35—37. — Ст. 446.
5. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями) / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
6. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043
7. Місцеві вибори 2015 р.: проблеми організації, підсумки, тенденції. — К.: НІСД, 2015. — 28 с.
8. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10.07.2010 р. № 2487-УІ [Текст] // ВВР. — 2010. — № 35—36. — Ст. 491.
9. Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад: Закон України від 24.02.1994 р. № 3996-ХІІ // ВВР. — 1994. — № 8. — Ст. 38.
10. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14.01.1998 р. № 14/98-ВР [Текст] // ВВР. — 1998. — № 3—4. — Ст. 15.
11. Про внесення змін до Закону України "Про Державний реєстр виборців" : Закон України від 21.09.2010 р. № 2536-VІ [Текст] // ВВР. — 2011. — № 5. — Ст. 34.
12. Про Державний реєстр виборців: Закон України № 563-VII із змінами та доповненнями від 17 вересня 2013 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2013. — № 48. — Ст. 682.
13. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22.02.2007 р. № 698-V [Текст] // ВВР. — 2007. — № 20. — Ст. 282.
14. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII [Текст] // ВВР. — 2015. — № 37—38. — Ст. 366.
15. Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї: Указ Президента України від 21.02.2011 р. № 224 [Текст] // ОВУ. — 2011. — № 14. — Ст. 562.
16. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики: монографія. — Х.: Факт, 2000. — 608 с.

D. Deydey

EVOLUTION OF ELECTORAL LEGISLATION AS THE BASIS OF FORMATION OF THE REPRESENTATIVE AUTHORITY AT LOCAL LEVEL

Summary

The article states that elections are one of the forms of direct participation of citizens in the management of the state through the formation of higher representative bodies, bodies of local self-government and their personal composition. The purpose of the article is to study the evolution of legislative provision of one of the forms of direct democracy — elections, as the basis for the formation of representative power at the local level. It is proved that the local elections in Ukraine, as well as the practice of implementing the current legislation on local elections, constantly attract the attention of scholars and practitioners.
It is noted that the institution of elections in Ukraine, and local elections in particular, has undergone a significant historical and social development path, which created the preconditions for the formation of truly democratic local elections in Ukraine. During the years of independence in Ukraine, local elections were held in 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2015. It is substantiated that during this time the legislation on elections, including types of electoral systems, has been repeatedly changed.
Assessing the current state of the institute of local elections in Ukraine, it should be noted that it mainly meets the generally accepted world standards and requirements, takes into account the historical experience of local self-government development in Ukraine, but at the same time, the practice revealed weaknesses, certain gaps in legislation on local elections. Some of them have already found a legislative settlement, but there are still many unresolved issues, the presence of which causes some complications in the implementation of this form of direct democracy. To date, the legislation on local elections has many shortcomings and gaps; the urgent need is to create an effective mechanism that would ensure the timely self-renewal of the political system, taking into account changing internal and international conditions, the introduction of the principles of democracy and self-government in all spheres of life.
It is noted that the repeatedly authoritative international organizations, in particular the Venice Commission, scientists and practitioners raised the question of the codification of the electoral legislation of Ukraine, which would help to unify the election procedures of presidential, parliamentary and local elections. Such a legislative act would help to establish uniform procedures in the elections, would make it impossible to change the electoral norms during the electoral process in Ukraine. However, today this question remains unresolved.

Keywords: form of direct democracy; elections; electoral legislation; local self-government; representative power.

References

1. Halus, O.O. (2013), "Formation and development of the electoral institute in Ukraine", Universytetski naukovi zapysky, vol. 4, pp. 36—41.
2. UN (1995), Zahalna deklaratsiya prav lyudyny [Universal Declaration of Human Rights], Pravо, Kyiv, Ukraine.
3. Kovalchuk, V. (2008), "The problem of legitimacy of state power in the context of the theory of democracy", Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, vol. 2 (53), рр. 232—243.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), "Code of Administrative Justice of Ukraine", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 35—37, p. 446.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 22 November 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1966), "International Covenant on Civil and Political Rights" available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043 (Accessed 26 November 2018).
7. National Institute for Strategic Studies (2015), Mistsevi vybory 2015 r.: problemy orhanizatsii, pidsumky, tendentsii [Local elections in 2015: problems of organization, results, trends], NISS, Kyiv, Ukraine.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Elections of Deputies of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, Local Councils and Village, Settlement, City Mayors", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 35—36, р. 491.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine "On elections of deputies and heads of rural, settlement, district, city, district in cities, regional councils", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 8, p. 38.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "On Elections of Deputies of Local Councils and Village, Settlement, City Mayors", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 3—4. p. 15.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On the State Register of Voters", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 5, p. 34.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "About the State Register of Voters: Law of Ukraine №. 563-VII with amendments and supplements dated September 17, 2013", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 48, p. 682.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "About the State Register of Voters", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 20, p. 282.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About local elections", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 37—38, p. 366.
15. President of Ukraine (2011), Decree "Supporting the initiative to create a Constitutional Assembly", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 14, p. 562.
16. Todikа, Yu. M. (2000), Konstytutsiya Ukrayiny: problemy teoriyi i praktyky [Constitution of Ukraine: Problems of Theory and Practice], Fact, Kharkiv, Ukraine.

№ 24 2018, стор. 110 - 114

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національної академії державного управління при Президентові України

D. Deydey

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Дейдей Д. М. Еволюція виборчого законодавства як основи формування представницької влади на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.110

Deydey, D. (2018), “Evolution of electoral legislation as the basis of formation of the representative authority at local level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.