EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ)
Д. А. Шатірішвілі

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.115

УДК: 351.81:352.07

Д. А. Шатірішвілі

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ)

Анотація

У статті досліджено програмно-цільовий підхід при прийнятті управлінських рішень. Проаналізовано нормативно-правові акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері функціонування міського наземного електротранспорту. Автором обгрунтовано доцільність застосування програмно-цільового підходу при прийнятті управлінських рішень. Зазначено, що необхідність у державно-управлінських впливах пов'язується з появою проблемної ситуації у суспільстві або в певній його сфері, галузі, окремому виді діяльності. Перевезення пасажирів у Києві переважно здійснюють перевізники маршрутних таксі, які дублюють маршрути міського електротранспорту. Пільгові категорії громадян переважно користуються міським електричним транспортом, унаслідок чого він перетворився на соціального перевізника. Доведено, що програмно-цільовий підхід в управлінні необхідний для ув'язки цілей місцевої політики, які викладені в генеральних і стратегічних планах з цільовими програмами розвитку. Програмно-цільовий підхід у державному управлінні покликаний забезпечувати комплексність і безперервність соціально-економічних заходів у процесі досягнення довгострокових цілей суспільного розвитку.

Ключові слова: програмно-цільовий підхід; управлінські рішення; столиця; громадський електричний транспорт; цільова програма.

Література

1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. / В. Д. Бакуменко. — К. : ВПЦ АМУ, 2012. — 344 с.
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к. е. н., доц. М.М. Шигун. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 352 с.
3. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матер. / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. — К.: НАДУ, 2013. — 40 с.
4. Офіційний портал Києва [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://kyivcity.gov.ua
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (із змінами) // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 330-р (із змінами) // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Сосова Т.К. Застосування програмно-цільових підходів у сфері інноваційної діяльності в Україні // Международный научный журнал. Экономические науки. — № 5. — 2016. — С. 72—75.
8. Стеченко Д.М. Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону / Д.М. Стеченко // Університетські записки: часопис Хмельницького унту управління та права. — 2007. — № 3. — С. 167—172.

D. Shatirishvili

THE PROGRAM-TARGET APPROACH IN MAKING MANAGEMENT DECISIONS (ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONING OF URBAN GROUND ELECTRIC TRANSPORT)

Summary

The article deals with target-oriented approach in management decisions. The legal acts of the executive body of the Kyiv City Council (Kyiv city state administration) have been analysed in the field of the functioning of urban land electric transport. The issue of the application of the program-target approach in the field of functioning of urban land-based electric transport in making management decisions in the city of Kyiv deserves a separate study. Key provisions on the development of urban electric transport disclosed in the Concept of the State Target Program for Urban Electric Transport Development for the period up to 2017. The author substantiates the expediency of application of the program-target approach in making managerial decisions. Management decisions are made when problematic situations arise in society or in a specific sphere, industry, type of activity. Citizens who enjoy privileges mainly use urban electric transport, so he became a social carrier. The author notes that an increase in the share of environmentally clean electric transport in the structure of passenger transportation in Kyiv defined as strategically important to date. A program-oriented approach combines local policy goals. They are outlined in general and strategic plans, targeted development programs. The author states that the program is a set of interrelated technical, economic, social, industrial, organizational, scientific, technical and other measures aimed at achieving the corresponding goal, taking into account the optimal use of resources under the specified restrictions. The program-targeted approach aimed at solving large and complex tasks by developing programmatic measures. The article states that the program-targeted approach allows obtaining significant economic, social and environmental effects in the process of solving the problems that arise. There is a selection of socio-economic, scientific and technical priorities. The effectiveness of a management solution is resource efficiency derived from the development or implementation of managerial decisions. An approach oriented to the program in public administration should ensure the integrity and continuity of socio-economic measures in the process of achieving the long-term goals of social development.

Keywords: program-target approach; management decisions; the capital; public electric transport; target program.

References

1. Bakumenko, V.D. (2012), Derzhavno-upravlins'ki rishennia [Government-management decisions], AMU, Kyiv, Ukraine.
2. Butyntsia, F.F. and Shyhun, M.M. (2004), Modeli i metody pryjniattia rishen' v analizi ta audyti [Models and methods of decision making in analysis and audit], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
3. Orliv, M.S. (2013), Pidhotovka i pryjniattia upravlins'kykh rishen' [Preparation and adoption of managerial decisions], NAPA, Kyiv, Ukraine.
4. The official portal of Kyiv (2018), available at: https://kyivcity.gov.ua (Accessed 22 November 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (Accessed 22 November 2018).
6. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution "On Approval of the Concept of the State Target Program for the Development of Urban Electric Transport for the Period until 2017", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-2006 (Accessed 22 November 2018).
7. Sosova, T.K. (2016), "Application of Program-Targeted Approaches in the Field of Innovation Activity in Ukraine", Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. Ekonomycheskye nauky, vol. 5, pp. 72—75.
8. Stechenko, D.M. (2007), "Program-oriented orientation in the management of socio-economic development of the region", Universytets'ki zapysky: chasopys Khmel'nyts'koho untu upravlinnia ta prava, vol. 3, pp. 167—172.

№ 24 2018, стор. 115 - 118

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 132

Відомості про авторів

Д. А. Шатірішвілі

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

D. Shatirishvili

postgraduate of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Шатірішвілі Д. А. Програмно-цільовий підхід при прийнятті управлінських рішень (на прикладі функціонування міського наземного електротранспорту). Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 115–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.115

Shatirishvili, D. (2018), “The program-target approach in making management decisions (on the example of the functioning of urban ground electric transport)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 115–118. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.