EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
А. А. Хлєбников

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.125

УДК: 316.343.656

А. А. Хлєбников

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

Проблема ефективності діяльності публічних органів влади і послуг, що надаються ними, не є новою, проте особливу актуальність визначена проблема набула саме в останні двадцять років. Саме у цей час стало зрозумілим, що якісні послуги є головним продуктом і водночас основним критерієм діяльності органів публічної влади. Відповідно до цього відбувалось реформування публічного управління у багатьох країнах. Зараз подібне реформування відбувається в Україні, що потребує, з одного боку, вивчення зарубіжного досвіду, з іншого боку, дослідження сьогоденних проблем і можливостей для підвищення ефективності надання публічних послуг усередині України. Також у сучасній державі з ринковою економікою ринок публічних послуг функціонує в рамках існуючих відносин власності і розвивається за законами ринкового господарства. Стан ринку публічних послуг формується з великої кількості інституційних елементів, які представляють собою систему установ і організацій, що забезпечує всю сукупність діяльності людини, взаємодій держави, індивідів і соціальних груп з метою максимізації задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Тому дуже важливим питанням є створення належної нормативно-правової бази надання публічних послуг.

Ключові слова: публічні послуги; соціальні послуги; нормативно-правове регулювання; надання послуг; органи публічної влади; законодавство.

Література

1. Губа О.П. Керівні кадри державної служби як рушійна сила адміністративної реформи / О.П. Губа // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. — № 3 (18). — С. 186—191.
2. Європейська соціальна хартія // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 51. — Ст. 2096.
3. Європейський кодекс соціального забезпечення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_651&p=1237807844867395
4. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015
5. Закон України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)" // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 43. — Ст. 418.
6. Конвенція про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_286&p=1238577737175929
7. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043&p=1237807844867395
9. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 30. — Ст. 379.
10. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. №810/98 (із змінами і доповненнями). — Режим доступу: http://www.liga.kiev.ua
11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
12. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20—21. — Ст. 190.
13. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року № 966-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 358.
14. Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_524&p=1237807844867395
15. Хартія соціального забезпечення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_418
16. Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_044&p=1237807844867395
17. Rawls J. A Theory of Justice / J. Rawls. — Cambridge, Mass., 1971. — 607 p.

A. Khliebnykov

NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE

Summary

The problem of the effectiveness of public authorities and the services provided by them is not new, but this problem has become particularly acute in the last twenty years. It was at this time that it became clear that high-quality services were the main product and at the same time the main criterion for the activities of public authorities. Accordingly, there was a reform of public administration in many countries. Now, such reformation takes place in Ukraine, which requires, on the one hand, the study of foreign experience, on the other hand, the study of current problems and opportunities for improving the efficiency of providing public services within Ukraine. Recent studies in this area make it possible to draw two basic conclusions. Firstly, the quality of public services, provided to citizens, is unsatisfactory, especially in the social sphere. According to the experts, the main reasons for this, alongside with a bulk of objective challenges, such as an unfavorable general economic situation in the country, lack of legislatively consolidated social guidelines for public authorities' activity, absence of competition in the sphere of public service provision, there are a number of subjective reasons, specifically, lack of accountability of state agencies' officials who are to provide services, their passivism, apathy, reluctance to solve the citizens' problems. Besides, the quality of services is affected negatively by a low level of partnership between nongovernmental organizations, public authorities and local governments, and representatives of the private sector. Also, there is no real mechanism for studying the needs of the population for public services. Secondly, factors that would, to a large extent, promote improvement of the quality of public service provision are upgrading of the legal framework in effect, aimed at reduction of bureaucratic procedures for obtaining services, and strengthening of public officials' responsibility for a low quality of service provision, as well as enhancement of public control over service provision and participation of nongovernmental organizations in this process. Determining and analysis of the main kinds of this participation should become the subject of further research in the above problem range. Therefore, a very important issue is the creation of a proper legal and regulatory framework for the provision of public services.

Keywords: public services; social services; legal regulation; provision of services; public authorities; legislation.

References

1. Guba, O.P. (2003), "Leading cadres of the civil service as the driving force of administrative reform", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp. 186—191.
2. Council of Europe (1961), "European Social Charter", available at: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter (Accessed 01 December 2018).
3. Council of Europe (1968), "The European Code of Social Security", available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/048 (Accessed 01 December 2018).
4. United Nations (1948), "Universal Declaration of Human Rights", available at: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights (Accessed 01 December 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On ratification of the European Social Charter (revised)", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 43, p. 418.
6. International Labour Organization (1992), "Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention", available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C173 (Accessed 01 December 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), "The Constitution of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30, p. 141.
8. United Nations (1966), "International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights", available at: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx (Accessed 01 December 2018).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On consumer rights protection", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30, p. 379.
10. The President of Ukraine (1998), "The Decree "On measures to implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98 (Accessed 01 December 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local self-government in Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 24, p. 170.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On local state administrations", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 20—21, p. 190.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On social services", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 45, p. 358.
14. European Parliament (2000), "The Charter of Fundamental Rights of the European Union", available at: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (Accessed 01 December 2018).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), "The Charter of social security", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_418 (Accessed 01 December 2018).
16. The European Council (1989), "Community Charter on Fundamental Social Rights of Workers", available at: http://aei.pitt.edu/4629/1/4629.pdf (Accessed 01 December 2018).
17. Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass, USA.

№ 24 2018, стор. 125 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 193

Відомості про авторів

А. А. Хлєбников

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

A. Khliebnykov

Postgraduate student of Political Science and Philosophy Chair, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Хлєбников А. А. Нормативно-правове регулювання надання публічних послуг в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 125–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.125

Khliebnykov, A. (2018), “Normative-legal regulation of the provision of public services in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 125–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.