EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. І. Карпук, Ю. Ю. Несторяк, О. М. Олексієвець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.5

УДК: 330.354 : 631.147

А. І. Карпук, Ю. Ю. Несторяк, О. М. Олексієвець

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що урізноманітнення флористичної та фауністичної складових лісового біорізноманіття потребує суттєвого збільшення інвестиційних вливань у модернізацію та реконструкцію виробничо-технічної бази садіння і висівання лісу, забезпечення вчасного проведення лісопатологічних обстежень та здійснення винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб, здіснення моніторингу, інвентаризації та оцінки лісового фонду, проведення обліку тварин та мисливського упорядкування, охорону диких тварин та заготівлю кормів для підгодівлі мисливських тварин. Обгрунтовано, що як результуючий показник, який відображає рівень ефективності використання флористичної складової біорізноманіття лісів, варто використовувати величину рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на одиницю лісовкритої площі (фіскальна віддача 1 га лісів та інших лісовкритих площ), яка визначається шляхом ділення рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, сплаченої до Зведеного бюджету України, на площу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Встановлено, що застосування показника ефективності використання флористичної складової біорізноманіття лісів на основі виявлення впливу на нього найбільш детермінуючих чинників, які пов'язані з інвестиційним забезпеченням відтворення, збереження та охорони лісової рослинності, а також формування виробничо-технічної бази ведення лісового господарства дає можливість визначати фінансово-інвестиційні резерви підвищення рівня фіскальної віддачі залученого у господарський обіг лісового біорізноманіття. Виявлено, що нарощення обсягів інвестування лісогосподарських заходів є необхідною передумовою розширеного відтворення біорізноманіття лісів, що виступає ресурсною базою подальшої диверсифікації виробничо-господарської діяльності лісогосподарських підприємств і підвищення рівня капіталізації лісогосподарського виробництва в цілому.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення; диверсифікація; рентна плата; власні кошти; поточні витрати; чистий прибуток.

Література

1. Бондарчук О.А. Інституціональна модель екологічно орієнтованого управління використання лісових ресурсів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. — 2016. — Випуск 21. Частина 2. — С. 138—141.
2. Василишин Р.Д. Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління. Наукові праці Лісівничої академії наук України. — 2017. — Вип. 15. — С. 82—89.
3. Суска А.А. Концептуальні засади інституціоналізації ринку соціально-екологічних послуг лісу і лісових територій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 24 (2). — С. 30—32.
4. Ткач В.П. Удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України. — 2015. — Вип. 13. — С. 24—31.
5. Шумлянський Б.В. Інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансованого лісокористування. Агросвіт. — 2015. — № 23. — С. 72—78.
6. Шумлянський Б.В. Фінансове забезпечення як підгрунтя формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору. Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 15. — С. 61—66.

A. Karpuk, Iu. Nestoriak, O. Oleksiievets

INVESTMENT SUPPORT FOR THE REPRODUCTION OF FOREST BIODIVERSITY IN THE CONTEXT OF DIVERSIFICATION OF FOREST ENTERPRISES' ACTIVITIES

Summary

It has been established that the diversification of the floristic and faunistic components of forest biodiversity requires significant increase of investment inflows into the modernization and reconstruction of the production and technical facilities for forest planting and sowing, ensuring timely carrying out of forest pathology researches and implementation of exterminating measures in forest pest and disease centers, monitoring, inventorying and evaluation of forest fund, animals calculation and hunting regulation, wildlife protection and procurement of fodder for hunting animals. It has been substantiated that the amount of rental fee for the special use of forest resources per unit of forested area (fiscal return on 1 ha of forests and other forested areas), determined by dividing the rental fee for the special use of forest resources paid to the Consolidated Budget of Ukraine by the area of forest lands covered with forest vegetation, should be used as a resulting indicator which reflects the level of efficiency of the use of the floristic component of forest biodiversity. It has been established that the use of the indicator of the efficiency of the use of the floristic component of forest biodiversity on the basis of detecting the most determinant factors that influence it, that are associated with the investment provision for the reproduction, conservation and protection of forest vegetation, as well as the formation of the production and technical facilities for forest management, makes it possible to determine the financial and investment reserves to increase the level of fiscal return of the forest biodiversity involved in economic activities. It has been revealed that increasing the volume of investment in forestry activities is a necessary precondition for the expanded reproduction of forest biodiversity, serving as a funding base for further diversification of forestry enterprises' production and economic activities and increasing the level of capitalization of forestry production in general.

Keywords: investment support; diversification; rental fee; proprietary funds; current expenditures; net profit.

References

1. Bondarchuk, O.A. (2016), "Institutional model of ecologically oriented management of forest resources use", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, Seriya ekonomichni nauky, vol. 21, no. 2, pp. 138—141.
2. Vasylyshyn, R.D. (2017), "Theoretical and methodological bases for estimation of energy potential of forests' wood biomass on the basis of sustainable forest management", Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, vol. 15, pp. 82—89.
3. Suska, A.A. (2017), "Conceptual bases of institutionalization of the market of social and ecological services of forests and forest areas", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriya: Ekonomika i menedzhment, vol. 24 (2), pp. 30—32.
4. Tkach, V.P. (2015), "Improvement of forest relations and forest management in Ukraine", Naukovi pratsi Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny, vol. 13, pp. 24—31.
5. Shumlyans'kyy, B.V. (2015), "Innovative model of formation of the investment mechanism of balanced forest management", Ahrosvit, vol. 23, pp. 72—78.
6. Shumlyans'kyy, B.V. (2015), "Financial support as a basis for the formation of an investment environment for the development of the forest sector", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 61—66.

№ 1 2019, стор. 5 - 12

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 1080

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv


Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Iu. Nestoriak

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Oleksiievets

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Несторяк Ю. Ю., Олексієвець О. М. Інвестиційне забезпечення відтворення лісового біорізноманіття в контексті диверсифікації діяльності лісогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.5

Karpuk, A., Nestoriak, Iu. and Oleksiievets, O. (2019), “Investment support for the reproduction of forest biodiversity in the context of diversification of forest enterprises' activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 5–12. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.