EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В БАНКАХ
Ю. П. Макаренко, І. С. Онищенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.18

УДК: 336.276

Ю. П. Макаренко, І. С. Онищенко

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В БАНКАХ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та методичні аспекти формування системи управління проблемною заборгованістю банку. Проблема зазначеної теми звучить як стрімке зростання обсягів проблемних кредитів і від цього страждає якість кредитних портфелів банківських установ, зростають витрати банків щодо формування резервів на можливі витрати та від цього знижується прибутковість банківської діяльності.
Також виділено її структурні складові елементи та розкрито їх сутність. Представлено аналіз останніх досліджень та публікацій саме по цій темі. Було виявлено причини появи проблемної заборгованості. Для більшого розуміння розглянуто підходи щодо визначення поняття "проблемного кредиту". Також розглянуто причини виникнення несприятливих ситуацій в процесі управління кредитною діяльністю та розглянуті джерела негативних проявів у кредитному процесі.
Визначено методичні основи функціонування системи управління проблемними кредитами банків. Розглядаються зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на рівень якості кредитного портфеля комерційних банків, що детально показано на рисунку. Запропоновано виділити, впорядкувати й відобразити управління проблемними кредитами як окремими підсистемами в рамках системи управління кредитними ризиками. Розглядаються основні принципи роботи з проблемними кредитами, а саме: оперативність, співвідношення — витрати — ефективність, послідовність і комплексність, конкурентність і прозорість. Більш глибше були розглянуті методи реабілітації та ліквідації, які наявні у внутрішньобанківських методах управління проблемною заборгованістю.
Показано переваги та недоліки цих методів управління, за допомогою яких можна зробити певні висновки щодо того, які методи потрібно використовувати в банках. Як підсумок статті, зазначено те, що банки мають враховувати індивідуальні особливості проблемного кредиту та реально оцінювати свої можливості, запропоновано можливі напрями поліпшення стану з проблемною заборгованістю в банку, які зможуть дати можливість досягти стратегічних і тактичних фінансових цілей банку та зменшити ризики загалом.

Ключові слова: проблемні кредити; непрацюючий кредит; управління проблемною заборгованістю; кредитний портфель; кредитний ризик.

Література

1. Болгар Т.М. Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику / Т.М. Болгар // Економічний нобелівський вісник. — 2014. — № 1. — С. 50-58.
2. Болгар Т.М. Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовахгосподарювання / Т.М. Болгар // Бізнес Інформ. — 2014. — № 1. — С. 248—255.
3. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / О.И. Лаврушин. — М.: КНОРУС, 2009. — 560 с.
4. Ларіонова К.Л. Формування системи управління проблемними кредитами [Електронний ресурс] / К.Л. Ларіонова, І.В. Гоменюк // Вісник Хмельницького національного університету 2017. — № 5. — С. 227—232: Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6206/1/17.pdf
5. Марчук В.М. Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системиУкраїни [Електронний ресурс] / В. П. Марчук // Ефективна економіка. — 2011. — № 9. — Режим доступу:http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=685
6. Осадчий І. Шляхи вдосконалення роботи з проблемними активами банків України / І. Осадчий //Вісник Української академії банківської справи. — 2011. — № 1. — C. 39—44.
7. Офіційний сайт Базельського комітету з банківського нагляду [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bis.org/bcbs/index.htm
8. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.imf.org
9. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками. Навч. посібник / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с.
10. Ткач І.І. Моделювання кредитного процесу в банківській установі: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.03.02 / І.І. Ткач; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка — Л., 2005. — 22 с.

Yu. Makarenko, I. Onyshchenko

THEORETICAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT IN PROBLEM INTERVENTION IN BANKS

Summary

The article deals with theoretical and methodological aspects of the formation of a system for managing the problem indebtedness of a bank. The problem of this topic sounds like a rapid increase in the volume of problem loans, and this affects the quality of credit portfolios of banking institutions, rising costs of banks for the formation of reserves for possible costs, and this reduces the profitability of banking activities. Also, its structural elements are highlighted and their essence is revealed.
The analysis of recent researches and publications on this topic is presented. The reasons for the occurrence of bad debts were identified. Also, the reasons for the occurrence of adverse situations in the process of credit activity management were considered and the sources of negative manifestations in the credit process were considered. For a better understanding, approaches to defining the concept of "problem loan" were considered. It is proposed to allocate, organize and display the management of problem loans as separate subsystems within the framework of credit risk management system.
The main principles of work with problem loans are considered, namely efficiency, ratio — costs — efficiency, consistency and complexity, competitiveness and transparency. The methodical bases of functioning of the system of problem loans management of banks are determined, external and internal factors influencing the level of quality of the credit portfolio of commercial banks are described, which are shown in detail in the figure. More dealt with the methods of rehabilitation and liquidation that are present in the intrabank methods of managing bad debts. The advantages and disadvantages of these management methods with the help of which it is possible to draw some conclusions about what methods should be used in banks.
As a summary of the article, it was noted that banks should take into account the individual features of a problem loan and really evaluate their capabilities. Possible ways of improving the situation with problematic debts in the bank are proposed, which will enable to achieve the strategic and tactical financial goals of the bank, and reduce the risks in general.

Keywords: problem loans; inactive loans; problem debt management; loan portfolio; credit risk.

References

1. Bolhar, T.M. (2014), " Problem loans of banks as a result of the implementation of credit risk ", Ekonomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1, pp. 50—58.
2. Bolhar, T.M. (2014), " Management of problem loans of domestic banks in modern economic conditions", Biznes Inform, vol. 1, pp. 248—255.
3. Lavrushyn, O.Y. (2009), Bankovskyj menedzhment, [Banking management], M.: KNORUS, Ukraine.
4. Larionova, K. L. (2017), "Formation of a system for managing problem loans", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, [Online], vol 5, available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6206/1/17.pdf (Accessed 3 Oct 2018).
5. Marchuk, V. M. (2011), " Ways to improve the management of troubled assets of the banking system of Ukraine", Efektyvna ekonomika. [Online], vol. 9, available at: http://vvv.m.nayka.tsom.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=685 (Accessed 3 Sept 2018).
6. Osadchyj, I. (2011), " Ways to improve the work with problem assets of Ukrainian banks", Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, vol. 1, pp 39—44.
7. The official sait Bazel's'koho komitetu z bankivs'koho nahliadu (2018), available at: https://vvv.bis.org/btsbs/indekh.htm (Accessed 15 Oct 2018).
8. The official sait International Monetary Fund (2018), available at: http:// vvv.imf.org (Accessed 15 Oct 2018).
9. Prymostka, L.O. Chub, P.M. and Karcheva, H.T. (2007), Upravlinnia bankivs'kymy ryzykamy, [Management of bank risks], Naukova dumka,Kyiv, Ukraine.
10. Tkach, I.I. (2005), "Modeling a credit process in a banking institution", Ph.D. Thesis, I. Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

№ 1 2019, стор. 18 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 1075

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro


І. С. Онищенко

студентка 6 курсу, магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

I. Onyshchenko

6th year student, master, The Dniprovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

Як цитувати статтю

Макаренко Ю. П., Онищенко І. С. Теоретичні аспекти системи управління проблемною заборгованістю в банках. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.18

Makarenko, Yu. and Onyshchenko, I. (2019), “Theoretical aspects of the system of management in problem intervention in banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.