EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
Т. О. Меліхова, А. С. Верьовкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24

УДК: 657.6:658.1

Т. О. Меліхова, А. С. Верьовкіна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

Анотація

Неможливо представити операційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства без грошових коштів у національній валюті. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності здійснення обліку є вчасне та правильне документальне оформлення касових операцій при надходженні, вибутті та зберіганні грошових коштів на підприємстві. Для забезпечення цього необхідне проведення перевірки правильності, своєчасності та законності оформлення грошових коштів у національній валюті. Тому важливим питанням на сьогодні є методика аудиту грошових коштів у національній валюті для підвищення ефективності діяльності підприємства.
Метою роботи є удосконалення методики аудиту грошових коштів у національній валюті для підвищення ефективності діяльності підприємства.
Метою аудиту грошових коштів у національній валюті є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту грошових коштів у національній валюті є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку грошових коштів у національній валюті, що діють в Україні в періоді, коли відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.
Завдання проведення аудиту грошових коштів у національній валюті: перевірка правильності оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів; перевірка своєчасності та повноти відображення руху готівки в касовій книзі та в звіті касира; перевірка дотримання встановленого ліміту готівки в касі; перевірка стану обліку касових операцій.
Удосконалена методика аудиту грошових коштів у національній валюті, яка на відміну від сучасних включає: анкету, загальний план проведення аудиту, програму аудиту, що дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку касових операцій на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку грошових коштів у національній валюті, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит та підвищити ефективність діяльності підприємства. Крім того, для якісного подання інформації, розроблено робочі документи для перевірки грошових коштів у національній валюті.

Ключові слова: аудит; грошові кошти; ефективність; касові операції; перевірка; програма; робочий документ.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
4. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
5. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
6. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 2. — С. 24—32.
8. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
9. Меліхова Т.О. Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки / Т.О. Меліхова, К.О. Новосьолова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2012. — Вип. 36. — С. 108—116.
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 / А. П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя : ЗДІА, 2011. — 127 c.
11. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. — № 6. — С. 164—171.
12. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.М. Бикова // Агросвіт. — 2017. — № 1—2. — С. 19—25.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 34—39.
14. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка, 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
15. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя. — 2012. — № 2. — С.106—114.
16. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
18. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз в системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 63—70.
19. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.
20. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт: Науково-практичний журнал. — 2018. — № 2. — С. 45—51.
21. Макаренко А.П. Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, М.В. Кутова // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. — 2018. — № 2. — С. 18—23.
22. Макаренко А.П. Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава Науково-практичний журнал. — 2018. — № 1. — С. 20—26.

T. Melikhova, A. Verovkina

IMPROVEMENT OF CHECKING METHOD OF CASH ASSETS IN NATIONAL CURRENCY

Summary

It is impossible to imagine operating, financing and investing activity without cash assets in national currency. The important condition for providing their saving and correctness of carrying out of accounting is well-timed and right execution of documentation of cash transactions when takings, outflow and keeping cash assets in the enterprise.
In order to provide this it is necessary to check correctness, well-timed and legality of execution of cash assets in national currency. Therefore today the crucial issue is the audit method of cash assets in national currency for increasing effectiveness of enterprise activity.
The aim of the article is the improvement of the audit method of cash assets in national currency for increasing effectiveness of enterprise activity.
The goal of audit of cash assets in national currency is the establishment of legality; reliability and appropriateness of carried out operations with cash assets of enterprise and correctness of their reflection in accounting. The goal of audit of cash assets in national currency is to establish accordance of accounting method of cash in national currency, which act in that period in Ukraine when the checking take place, to normative documents in order to form the opinion on the reliability of accounting in all significant aspects.
The tasks of carrying out audit of cash assets in national currency are: the checking of correctness of execution of cash warrant income and spending cash order; the checking of timeliness and completeness of reflection of cash flow in cash book and cashier's report; the checking of keeping with established cash limit in the cashier; the checking of the state of cash transactions accounting.
The improved audit method of cash assets in national currency, which in contrast to modern methods, includes questionnaire, general audit plan, and audit programme. It will allow the auditor to cover all aspects of cash transactions accounting in the enterprise, to investigate correctness, actuality, legality of the reflection of cash assets in national currency in accounting; to discover violation in time; to conduct quality internal audit and to increase the effectiveness of the enterprise. Moreover, the working papers for checking of cash assets in national currency were elaborated in order to provide quality reporting.

Keywords: audit; cash assets; effectiveness; cash transactions; checking; programme; working paper.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
4. Melikhova, T.O. and Novos'olova, K.O. (2012), "Improvements documentary providing audit settlements with accountable accountable persons for the purpose of quality inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy. vol. 36, pp. 108—116.
5. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
6. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol, efektyvnist [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
7. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
8. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
9. Melikhova, T.O. and Novosolova, K.O. (2012) "Improvement of Documentary Provision of Audit of Payments with Accountable Persons for Quality Inspection", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny, vol. 36, pp. 108—116.
10. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti , [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko,A.P. and Melikhova, T.O. (2016) "Theoretical and methodological foundations and practical approaches to improving the audit of leasing operations", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164 —171.
12. Melikhova, T.O. and Bykova, M.M. (2017), "Development of a profit tax audit program to increase the financial safety of the enterprise", Ahrosvit, vol. 1—2, pp. 19—25.
13. Melikhova, T.O. and Boyko, M.YU. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 34—39.
14. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna ekonomika, http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016, vol.12.
15. Podmeshalska, YU.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyy visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, pp.106—114.
16. Salyha, S.YA. and Melikhova, T.O. (2011), "Audit of Taxes of Business Entities" KPU. Zaporizhzhya, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69-75.
18. Melikhova, T.O. and Fedorov, I.O. (2018), "Internal control of inventory for timely detection of threats in the system of financial security management of the enterprise", Ahrosvit, vol. 2, pp. 63—70.
19. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
20. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
21. Makarenko, A.P. and Kutova, M.V. (2018), "Audit of income from sales of products as an effective increase in the efficiency of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 18—23.
22. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), "Improvement of production costs at industrial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20—26

№ 1 2019, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 1052

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

T. Melikhova

Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.), associate professor, Zaporizhzhia State Engineering Academy


А. С. Верьовкіна

магістрант ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

A. Verovkina

magistrate AA-17, Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Верьовкіна А. С. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24

Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), “Improvement of checking method of cash assets in national currency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.