EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ
Д. Д. Третяк, Я. С. Поруба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.30

УДК: 368.2

Д. Д. Третяк, Я. С. Поруба

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ

Анотація

На сучасному етапі неможливо обійтися без інновацій, тому що інновації завжди асоціюються із затребуваністю нововведень у конкретній ситуації і наявністю інвестиційного потенціалу.
Інновації у страхуванні є головним завданням страхової компанії. І їх зміст полягає в тому, щоб, використовуючи найкращі вітчизняні та світові традиції, створити таку економічну, організаційну систему взаємовідносин страховиків з державою, користувачами страхових послуг, яка могла б гнучко, оперативно реагувати на всі тенденції в розвитку споживчого попиту, пропонуючи сучасні види страхових послуг конкретним клієнтам, зберігши доступність страхування для самих різних верств населення, незалежно від віку, роду занять, одержуваних доходів та інших факторів.
Сучасний стан ринку страхування вимагає від страховиків підвищення стандартів роботи через впровадження інноваційних продуктів.
Розвиток автотранспортного страхування у світі та Україні набуває популярності. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — один із найпоширеніших і найпопулярніших видів страхування відповідальності в усьому світі. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є обов'язковим на території всіх країн Європи. Відсутність у власника транспортного засобу страхового поліса такої відповідальності вважається серйозним правопорушенням, яке карається штрафом або навіть тюремним ув'язненням.
Споживачі цих послуг усвідомлюють їх значимість. Велике розповсюдження інформаційних та цифрових технологій дає нові можливості для зростання додаткових премій, покращання якості обслуговування споживачів, кращої селекції страхових ризиків, запобіганню настання збитків. Для підвищення ефективності конкурентної боротьби страховики знаходять можливість для отримання та обробки телеметричної інформації з пристроїв та сенсорів, інформації, одержаної у потоковому режимі з соціальних мереж та зовнішніх джерел, а також здійснювати моніторинг за інформацією з натільних пристроїв. У науковому дослідженні розкрито місце та роль інновацій в автотранспортному страхуванні. Розглянуто фактори впливу на впровадження інновацій в автотранспортному страхуванні, розглянуто інноваційні технології в обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності, проаналізовано продуктові інновації у добровільному майновому страхуванні, розглянуто фінансові технології у страхуванні.

Ключові слова: автотранспортне страхування; страхова телематика; інформаційні технології; Blockchain-технології; електронний поліс; цифрова трансформація.

Література

1. Журнал Insurance TOP. URL: http://www.forinsurer.com
2. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
3. Офіційний сайт компанії Benish GPS. URL: http://www.benishgps.com
4. Офіційний сайт Моторно-транспортного страхового бюро України. URL: http://www.mtsbu.ua
5. Пікус Р., Заколодяжний В. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. — 2015. — Випуск 3. — С. 72—80.
6. Приказюк Н.В. Роль Інтернету в реалізації страхових послуг / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". — 2014. — № 3 (156). — С. 52—56.
7. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Інтернет-продаж страхових послуг: тенденції та перспективи розвитку // Економіка і фінанси. — 2015. — №1. — С. 42—47. — Режим доступу: http://ecofin.at.ua/maket_2015-01.pdf
8. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". — 2015. — № 3 (168). — С. 37—47.
9. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Т. Моташко, Н. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2014. — № 156. — С. 52—56.
10. Страхові послуги: [Підручник] / [С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін.]; Кер. авт. кол. й наук. ред. проф. Осадець С.С. і доц. Артюх Т.М. — К.: КНЕУ, 2007. — 464 с.
11. Страхові послуги: [підручник]: у 2 ч. / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Моташко Т.П. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. — Ч. 2. — К.: Логос, 2014. — 544 с
12. Шевченко В. И. Цифровая эра ОСАГО. URL: http://blogs.korrespondent.net/ blog/business/3723465
13. Яворська Т.В. Страхові послуги: [навчальний посібник] / Т.В. Яворська. — К.: Знання, 2008. — 350 с.
14. Financial Innovation, available at: http: //www.econ.chula.ac.th/public/members/ sothitorn / Financial_inovetion_5G.pdf
15. Prikazyuk N. and Motashko T. (2015), Ukraine and the Determining Factors, Procedia Economics and Finance, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212567115010011
16. Volosovich S. Insurtech: challenges and development perspectives. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2016, no 3, pp. 39—42.

D. Tretyak, Yа. Poruba

INNOVATION IN MOTOR TRANSPORT INSURANCE

Summary

At the moment, it is impossible to do without innovation, because innovations are always associated with the demand for innovations in a particular situation and the availability of investment potential.
Innovation in insurance is the main task of the insurance company. And their content is that using the best domestic and world traditions to create such an economic, organizational system of interrelations between insurers with the state, users of insurance services that could flexibly respond promptly to all trends in the development of consumer demand, offering modern types of insurance services specific clients, while maintaining the availability of insurance for the various segments of the population, regardless of age, type of occupation, income received and other factors.
The current state of the insurance market requires insurers to increase their work standards through the introduction of innovative products.
The development of motor insurance in the world and in Ukraine is gaining momentum. Civil liability insurance for land vehicle owners is one of the most widespread and most popular types of liability insurance worldwide. Civil liability insurance for vehicle owners is mandatory in all European countries. Absence from the owner of the vehicle of the insurance policy of such liability is considered a serious offense punishable by a fine or even imprisonment.
Consumers of these services are aware of their significance. The widespread use of information and digital technologies provides new opportunities for growing additional premiums, improving the quality of consumer services, better selection of insurance risks, and preventing losses. In order to increase the effectiveness of competition, insurers find the opportunity to receive and process telemetry information from devices and sensors, streaming information from social networks and external sources, and monitor data from native devices. The research explores the place and role of innovations in road transport insurance. The factors of influence on the introduction of innovations in motor transport insurance are considered, innovative technologies are considered in the obligatory insurance of civil liability, product innovations in the voluntary property insurance are analyzed, financial technologies in insurance are considered.

Keywords: motor insurance; insurance telematics; information technologies; Blockchain-technologies; electronic policy; digital transformation.

References

1. Insurance TOP magazine (2018), available at: http://www.forinsurer.com (Accessed 01 Dec 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On Innovation of Action", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 01 Dec 2018).
3. Benish GPS office site (2018), available at: http://www.benishgps.com (Accessed 01 Dec 2018).
4. The office site of the Motor-Transport Insurance Bureau of Ukraine (2018), available at: http://www.mtsbu.ua (Accessed 01 Dec 2018).
5. Pikus, R. and Zakolodyazhni, V. (2015), "The new development of the insurance policy is the basis of the efficiency", Newsletter of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 3, pp. 72—80.
6. Prikazyuk, N.V. and Motashko, T.P. (2014), "The role of the Internet in real insurance services", Bulletin of KNU іmenі Taras Shevchenko. Seriya "Economy", vol. 3, pp. 52—56.
7. Prikazyuk, N.V. and Motashko, T.P. (2015), "Internet sales of insurance services: trends and prospects for development", Economics and Finance, vol. 1, pp. 42—47.
8. Prikazyuk, N.V. and Motashko, T.P. (2015), "New vectors of the development of motor insurance in Ukraine", News of KNU іmenі Taras Shevchenko. Seriya "Economy", vol. 3, pp. 37—47.
9. Prikazyuk, N.V. and Motashko, T.P (2015), "The role of the Internet in real insurance services", Bulletin of KNU іmenі Taras Shevchenko. Seriya "Economy", vol. 4 pp. 52—56.
10. Osadets, S.S. Artyukh, T.M. and Gamankova, O.O. (2007), Strakhovi posluhy [Insurance services], KNEU, Kyiv, Ukraine
11. Bazilevich, V.D. Pіkus, R.V. Prikazyuk, N.V. abd Motashko, T.P. (2014), Strakhovi posluhy [Insurance services], Logos, Kyiv, Ukraine
12. Shevchenko, V.I. (2016), "The Digital Era of CTP", available at: http://blogs.korrespondent.net/blog/business/3723465 (Accessed 01 Dec 2018).
13. Yavorska, T.V. (2008), Strakhovi posluhy [Insurance services], Znannya, Kyiv, Ukraine
14. Financial Innovation (2018), available at: http://www.econ.chula.ac.th/public/members/sothitorn/Financial_inovetion_5G.pdf (Accessed 01 Dec 2018).
15. Prikazyuk, N., and Motashko, T. (2015), "Ukraine and the Determining Factors", Procedia Economics and Finance, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010011 (Accessed 01 Dec 2018).
16. Volosovich, S. (2016), "Insurtech: challenges and development perspectives", International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 3, pp. 39—42.

№ 1 2019, стор. 30 - 36

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 1270

Відомості про авторів

Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Tretyak

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv


Я. С. Поруба

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Yа. Poruba

magister, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Третяк Д. Д., Поруба Я. С. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 30–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.30

Tretyak, D. and Poruba, Yа. (2019), “Innovation in motor transport insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 30–36. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.