EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИНОК ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. В. Хрустальова, Є. В. Кононенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.37

УДК: 338.47

В. В. Хрустальова, Є. В. Кононенко

РИНОК ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Предметом дослідження є cучасний стан розвитку ринку послуг мобільного зв'язку України, що є одним із ключових факторів національної безпеки та конкурентоспроможності країни. У статті висвітлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку. Розкрито особливості розвитку телекомунікаційних послуг у контексті глобалізації. Встановлено, що на ринку послуг рухомого зв'язку існує ймовірність дуополії за рахунок зростання часток двох найбільших операторів телекомунікацій. Обгрунтовано об'єктивну необхідність застосування інструментів регуляторної політики та її вплив на ефективний розвиток ринку мобільного (рухомого) зв'язку та телекомунікаційної галузі в цілому.
За результатами дослідження визначено перспективні напрями розвитку ринку рухомого (мобільного) зв'язку в умовах високої ринкової концентрації враховуючи фактор існування економічно та технологічно виправданих бар'єрів входу.

Ключові слова: мобільний (рухомий) зв'язок; вітчизняний ринок; ключові гравці; віртуальний оператор; ринкова концетрація; диверсифікація пакету послуг; недобросовісна конкуренція.

Література

1. Звіт АМКУ за 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/
2. Зубко Л.В. Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв'язку України / Л.В. Зубко, Т.Л. Зубко, Я.В. Сапега // Економіка. Менеджмент. Бізнес. — № 3 (13). — 2015. — С. 107—114.
3. Інформаційне суспільство [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Електронні дані. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Лазоренко Л.В. Аналіз ринку мобільного зв'язку України та напрямки його розвитку / Л.В. Лазоренко // Глобальні та національні проблеми економіки.— 2017.— №15. — С. 246—249.
5. Месенджери як бізнес: Навіщо мобільні оператори створюють платформи для спілкування [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://ua.112.ua/statji/mesendzhery-iak-biznes-navishcho-ukrainski-mobilni-operatory-stvoriuiut-svoi-platformy-dlia-spilkuvannia-417484.html
6. Оператор LycaMobile оголосив про початок роботи в Україні [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: http://ua.korrespondent.net/business/companies/3871486operatorLycaMobile-oholosyv-pro-pochatok-roboty-v-ukraini
7. Галузь зв'язку: цифри та факти [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. — Електронні дані. — Режим доступу: https://nkrzi.gov.ua/
8. Офіційний сайт ПрАТ "Київстар". — Режим доступу: https://kyivstar.ua/uk/mm/entertainment
9. Сазонова С.В. Тенденції розвитку сучасного телекомунікаційного ринку України // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті: матеріали ІХ наук. конф. — К.: ДУІКТ, 2012. — С. 185—186.

V. Khrustalоva, E. Kononenko

MARKET OF MOBILE COMMUNICATION SERVICES OF UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The subject of the research is the current state of development of the Ukrainian mobile communication services market and its organizational structure. The article highlights the main tendencies of the development of the domestic market, identifies the main players in the market, analyzes the level of competition, examines the main tools of competition. The Ukrainian mobile communications market has reached its level of saturation, which greatly enhances the significance and role of competitive tools used by mobile operators. The peculiarity of this market, above all, is that price competition goes back to the background and inferior to the innovation and diversification of the package of services offered by communication operators. The text format of communication is more in demand among business users. This tendency stimulates mobile operators to develop their own communication platforms in order to maintain the current level of consumption of traffic by subscribers or even increase its level. The peculiarities of development of telecommunication services in the context of globalization and rapid development of the telecommunication world are revealed. It has been established that there is a number of problems in the mobile communication market, including the probability of collective dominance, namely the duopoly of the two largest Ukrainian operators, which often leads to unjustified high tariffs. Among the main reasons for such a situation on the market, there are a number of barriers to entering this market, such as the need to obtain a license for access to radio frequencies and high capital intensity. The objective necessity of the regulatory policy and its influence on the effective development of the mobile communication market and the telecommunication industry as a whole are substantiated.
According to the results of the research, the prospective directions of the market development of mobile communications in the conditions of high concentration are determined, among which: expansion of the powers of regulatory bodies in the field of telecommunications, adaptation of Ukrainian legislation to the European one, stimulation of access to the market of virtual operators and introduction of services of portability of numbers.

Keywords: mobile (mobile) connection; domestic market; key players; virtual operator; market concentration; diversification of services package; unfair competition.

References

1. Antimonopoly Committee of Ukraine (2018), "Report-2017", available at: http://www.amc.gov.ua/ (Accessed 01 Dec 2018).
2. Zubko, L.V. Zubko, T.L. and Sapeha, Ya.V. (2015), "Analysis of competition in the mobile market of Ukraine", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 3 (13), pp. 107-114.
3. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Information society", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 01 Dec 2018).
4. Lazorenko, L.V. (2017), "Analysis of the Ukrainian mobile communications market and directions of its development", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 246—249.
5. Hluschenko, N. (2017), "Messengers as Business: Why do mobile operators create platforms for communication", available at: https://ua.112.ua/statji/mesendzhery-iak-biznes-navishcho-ukrainski-mobilni-operatory-stvoriuiut-svoi-platformy-dlia-spilkuvannia-417484.html (Accessed 01 Dec 2018).
6. korrespondent.net (2017), "The operator of LycaMobile announced the start of work in Ukraine", available at: http://ua.korrespondent.net/business/companies/3871486operatorLycaMobile-oholosyv-pro-pochatok-roboty-v-ukraini (Accessed 01 Dec 2018).
7. National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization (2018), "Branch of communication: figures and facts", available at: https://nkrzi.gov.ua/ (Accessed 01 Dec 2018).
8. Kyivstar (2018), available at: https://kyivstar.ua/uk/mm/entertainment (Accessed 01 Dec 2018).
9. Sazonova, S.V. (2012), "Trends in the development of the modern telecommunication market of Ukraine", Suchasni tendentsii rozvytku v infokomunikatsiiakh ta osviti: materialy IX nauk. konf., DUIKT, Kyiv, Ukraine, pp. 185—186.

№ 1 2019, стор. 37 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 2361

Відомості про авторів

В. В. Хрустальова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Khrustalоva

associate Professor of economic theory and competition policy in Kyiv National University of Trade and Economic, associate professor, candidate of economic sciences


Є. В. Кононенко

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю "Управління в сфері економічної конкуренції", Київський національний торговельно-економічний університет

E. Kononenko

Student of educational degree "Master" in specialty "Management in the field of economic competition",Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Хрустальова В. В., Кононенко Є. В. Ринок послуг мобільного зв'язку України: тенденції та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.37

Khrustalоva, V. and Kononenko, E. (2019), “Market of mobile communication services of Ukraine: trends and prospects of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.