EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІД ВПЛИВОМ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Муц Луай Файсал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.64

УДК: 351.82

Муц Луай Файсал

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІД ВПЛИВОМ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основної детермінанти становлення інформаційно-комунікаційної інфраструктури в межах міграційної політики. Було розглянуто перспективи розвитку надання адміністративних електронних послуг. Звернуто увагу на державну міграційну політику, в якій відбувається трансформація щодо визначенні суспільних та просторових меж, впливаючи на міграційні потоки в країні у зв'язку із зростанням ролі інформаційних технологій. Зазначено політичну та економічну кризу в країні, що спричинили негативний вплив на всі процеси функціонування більшості секторів держави. Зауважено роль інформаційних технологій в межах прикордонного співробітництва між державами, яка визначає форми співробітництва, використовуючи потенціал місцевої інфраструктури. Досліджено нормативно-правову базу, що слугує впровадженням інновацій в інформаційно-комунікаційній інфраструктурі прикордонного контролю. Запропоновано схему основних детермінант становлення інформаційно-комунікаційної інфраструктури прикордонного контролю та появи нового виду міграції як віртуальна міграція. Зроблено висновки відносно модернізації інформаційно-комунікаційної інфраструктури, впливаючи на якість та швидкість адміністративних послуг відносно міграційна запитів населення та прикордонного контролю.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна інфраструктура; мобільність; електронні послуги.

Література

1. Гук Н.А. Зміна напрямку міграційних потоків та поява нових видів міграції під впливом ІКТ [Електронний ресурс] / Н.А. Гук. — 2015. — Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/01/1_12_15.pdf
2. Ерфан Є. А. Сучасний стан розвитку прикордонної інфраструктури України з країнами ЄС / Є. А. Ерфан, М. Ю. Король // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. — 2017. — Вип. 1. — С. 22—28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_5
3. Михайлюк Я. Надання адміністративних послуг в електронній формі у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аспект / Я. Михайлюк // Юридична Україна. — 2016. — № 1—2. — С. 10—16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_1-2_4
4. Чуприна О.О. Формування інформаційної інфраструктури в сфері регулювання міграційних процесів / О.О. Чуприна // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор — нові виклики та можливості [Електронний ресурс]: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 14—16 травня 2015 року: до 50-річчя Інженерно-економічного факультету (Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту) / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 389—390. — Бібліографія: 5 назв.
5. Звіт за результатами аналітичного дослідження "Стан та перспективи розвитку державних електронних інформаційних ресурсів" [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступуу: http://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/1530105013.pdf
6. Адміністративні послуги ДМС та МВС: Аналіз правових засад надання та результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс]. — 2013. — Режим доступ: http://umdpl.info/wp-content/uploads/2016/08/AdminPoslugi_3color.indd_.pdf
7. Хомин О.Й. Інформаційні технології в системі забезпечення демографічної безпеки країни / О.Й. Хомин // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 12. — С. 292—299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_12_40

Muts Luai Faisal

MIGRATION POLICY BY INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION INFRASTRUCTURE

Summary

The article is devoted to the study of the main determinants of the formation of information and communication infrastructure within the framework of migration policy. The prospects for the development of administrative electronic services were considered. The attention is drawn to the state migration policy in which the transformation of the definition of social and spatial boundaries takes place, influencing migration flows in the country in connection with the growing role of information technologies. The political and economic crisis in the country is mentioned, which has had a negative impact on all processes of functioning of most sectors of the state.
The special features of the border areas are highlighted, which are manifested in the special approach to the creation of information and communication infrastructure in the provision of migration processes, which, above all, should increase the capacity of the border infrastructure, communications, service facilities. The improvement of the information and communication infrastructure should depend on the aggregate of subsystems, services, enterprises, auxiliary units and interconnected facilities, speed up and optimize the work of the border area.
The role of information technologies in the framework of border cooperation between the states is defined, which determines forms of cooperation, using the potential of local infrastructure. The regulatory framework, which serves the introduction of innovations in the information and communication infrastructure of border control, is explored. The scheme of the main determinants of the formation of the information and communication infrastructure of border control and the emergence of a new type of migration as virtual migration is proposed. Conclusions regarding the modernization of the information and communication infrastructure have been made, influencing the quality and speed of administrative services in relation to migration requests of the population and border control.
It is established that interaction of information technologies with migration processes takes place within the limits of collection, registration, transmission of input data, processing according to the corresponding algorithm, storage and display of information necessary for monitoring and forecasting of components (economic-demographic, migration-demographic, medical-demographic, educational-demographic, ecological-demographic and criminal-demographic) and ensuring demographic security. With the help of information technologies in migration processes, it is possible to implement the following measures: to study information on migration flows from different regions of the country; interaction with real time migration information.

Keywords: information and communication infrastructure; mobility; electronic services.

References

1. Huk, N.A. (2015), "Changing the direction of migratory flows and the emergence of new types of migration under the influence of ICT", available at: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/01/1_12_15.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
2. Erfan, Ye.A. Korol', M. (2017), "The current state of development of the border infrastructure of Ukraine with the EU countries", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 1, pp. 22-28, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2017_1_5 (Accessed 20 Nov 2018).
3. Mykhajliuk, Ya. (2016), "Provision of administrative services in electronic form in the countries of the European Union and Ukraine: a comparative legal aspect", Yurydychna Ukraina, vol. 1—2, pp. 10-16, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2016_1-2_4 (Accessed 20 Nov 2018).
4. Chupryna, O.O. (2015), "Formation of information infrastructure in the field of regulation of migration processes", Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsijnoi infrastruktury: ievropejs'kyj vektor — novi vyklyky ta mozhlyvosti: tezy dopovidej III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Problems of the formation and development of innovation infrastructure: the European vector - new challenges and opportunities: abstracts of the III International scientific and practical conference], Natsional'nyj universytet "L'vivs'ka politekhnika" L'viv, Ukraine, 14–16 may, pp. 389—390.
5. TAPAS (2017), "Report on the results of the analytical study "State and prospects of development of state electronic information resources"", available at: http://tapas.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/1530105013.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
6. Association UMDPL (2013), "Administrative services of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Internal Affairs: Analysis of the legal basis of the provision and the results of the sociological study", available at: http://umdpl.info/wp-content/uploads/2016/08/AdminPoslugi_3color.indd_.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
7. Khomyn, O.J. (2013), "Information technologies in the system of ensuring demographic security of the country", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 292-299, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_12_40 (Accessed 20 Nov 2018).

№ 1 2019, стор. 64 - 69

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

Муц Луай Файсал

к. соц. н., Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Файсал Муц Луай Міграційна політика під впливом розбудови інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.64

Faisal, Muts Luai (2019), “Migration policy by influence of development of information and communication infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 64–69. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.