EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
М. А. Ажажа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.70

УДК: 351.851

М. А. Ажажа

ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито сутність державних нормативно-правових документів та законодавчих актів щодо модернізаційних процесів у сфері вищої освіти України; висвітлено наукові погляди щодо державного управління модернізацією освітньої системи; окреслено модернізаційні заходи, впроваджені в систему вищої освіти України. Досліджено роль органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, які мають доступ до Реєстру освітніх документів. Охарактеризовано особливості державного впливу на модернізацію вищої освіти України через створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти й підписання та прийняття низки законодавчих актів. Доведено, що ефективність навчання залежить від якості електронного змісту дисциплін та методичного забезпечення курсу, ефективного планування, надання студентам порад та контролю за їх освітньою діяльністю.

Ключові слова: державне управління; Е-платформа; електронне видання; електронний підручник; єдина електронна база; модернізація освітньої системи; модернізаційні процеси; національна освітня електронна платформа; система вищої освіти; функції державного управління.

Література

1. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України. — Київ: Юрид. думка, 2004. — 584 с.
2. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.Б. Сурміна. — Київ: НАДУ, 2010. — 820 с.
3. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://protocol.ua/ua/pro_vishchu_osvitu_stattya_8/
4. Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання. Наказ МОНУ від 30.09.2004 № 768/431/547. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04/sp:max100
5. Про затвердження Положення про Національну освітню електронну платформу. Наказ МОН України від 22.05.2018 № 523. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18
6. Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти". Наказ МОН України від 23.09.2016 № 1142. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-16
7. Про затвердження Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. — № 137. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2016-%D0%BF
8. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році. Наказ МОН України від 15.10.2015 № 1085. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/ed20160715#n24
9. Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти" від 13 липня 2011 р. № 752 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 від 07.08.2013; № 391 від 27.08.2014; № 229 від 15.04.2015; № 550 від 12.07.2017). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04
10. Фінкільштейн О.В. Особливості застосування понять "державне управління" та "державне регулювання" у сфері вищої освіти. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/1/08.pdf

M. Azhazha

THE STATE ELECTRONIC SUPPORT FOR THE PROCESS OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The essence of state normative legal documents and legislative acts concerning modernization processes in the sphere of higher education of Ukraine disclosed in the article. The scientific views on the state management of modernization of the educational system are covered; outlined the modernization measures implemented in the system of higher education in Ukraine. The features of state influence on the modernization of higher education of Ukraine characterized through the creation of the Uniform State Electronic Education Base and the signing and adoption of a number of legislative.
It is determined that the goal of state management of modernization processes in the educational sphere is to ensure the functioning, development and self-regulation of the education system at the national, regional and local levels, which is made possible by the development of a complete legal framework for the functioning and development of the industry, the use of progressive foreign experience in education management, the introduction of innovative management technologies; improving the professionalism of management personnel and, consequently, increasing the efficiency of their activities, etc.
The role of bodies of state power, local self-government, individuals and legal entities, associations of citizens without the status of a legal entity having access to the Register of education documents is explored.
The experience of public administration in the context of the provision of e-learning support to the process of modernization of higher education has shown: increased responsibility for streamlining and data entry to the Unified State Electronic Education Base; increase motivation of students to study subject disciplines using the project method. The experience of public administration in the context of the provision of e-learning support to the process of modernization of higher education has shown: increase the share of creative independent work of future specialists and expanding the ability to obtain additional information and raising the general informational culture of students. The dependence of the effectiveness of training on the quality of electronic content of disciplines and methodological support of the course, effective planning, providing students with advice and control of their educational activities.

Keywords: public administration; unified electronic database; modernization of the educational system; modernization processes; national educational electronic platform; higher education system; government functions; E-platform; electronic edition; electronic textbook.

References

1. Aver'ianov, V.B. (2004), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine], Yuryd. dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Kovbasiuk, Yu.V. Troschyns'kiy, V.P. and Surmin, Yu.B. (2010), Entsyklopedychnyj slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About higher education", available at: https://protocol.ua/ua/pro_vishchu_osvitu_stattya_8/ (Accessed 10 Dec 2018).
4. Ministry of Education and Science of Ukraine (2004), Order "About the statement of the Regulations on electronic scientific professional editions", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04/sp:max100 (Accessed 10 Dec 2018).
5. Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), Order "On Approval of the Provision on the National Educational Electronic Platform", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0702-18 (Accessed 10 Dec 2018).
6. Ministry of Education and Science of Ukraine (2016), Order "On Approval of the Regulation on the Register of Higher Educational Institutions of the United State Electronic Education Database", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-16 (Accessed 10 Dec 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On Approval of the Procedure for Administration of the Information-Analytical Platform for Electronic Verification and Monitoring", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2016-%D0%BF (Accessed 10 Dec 2018).
8. Ministry of Education and Science of Ukraine (2016), Order "Approval of the Conditions for admission to study at higher educational institutions of Ukraine in 2016", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/ed20160715#n24 (Accessed 10 Dec 2018).
9. Ministry of Education and Science of Ukraine (2011), Order "On the creation of the Unified State Electronic Reference Framework on Education", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-04 (Accessed 10 Dec 2018).
10. Finkil'shtejn, O.V. (2015), "Features of the use of the concepts of "public administration" and "state regulation" in the field of higher education", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/1/08.pdf (Accessed 10 Dec 2018).

№ 1 2019, стор. 70 - 75

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

М. А. Ажажа

к. держ. упр., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія

M. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor Deputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Ажажа М. А. Державна електронна підтримка процесу модернізації вищої освіти України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.70

Azhazha, M. (2019), “The state electronic support for the process of modernization of higher education of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.