EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА
А. І. Богданенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.84

УДК: 351

А. І. Богданенко

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

Анотація

У статті досліджено, що теоретичні та практичні аспекти інвестиційних процесів завжди посідали одне з головних місць у наукових дослідженнях фахівців. На теперішньому етапі вони не втратили своєї актуальності та є об'єктом досліджень науковців. Державне регулювання інвестиційними процесами в будівництві соціального житла є важливою складовою розвитку кожної держави. В свою чергу, кожен з етапів економічного розвитку, очевидно, матиме своє бачення окремих аспектів інвестиційних процесів, що і потребує специфічних підходів до їх аналізу, оцінки і прогнозування. Проаналізовано визначення понять "інвестиції", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестування", "фінансування", "державне регулювання", соціальне житло. Визначено, що з метою впливу на інвестиційні процеси в сфері соціального будівництва, державою здійснюється використання правових, законодавчих, організаційних, економічних механізмів, інститутів та інструментів. Сучасний рівень розвитку державного управління в цій галузі має широкий перелік державного інструментарію для управління інвестиційними процесами. Такими є і розробка державної політики, що стосується інвестицій, і формування та вдосконалення законодавчих та ін. нормативно-правових актів, і державні привілеї у вигляді податкових пільг, а також підсилення контролюючих заходів щодо цільового використання державних інвестиційних ресурсів.
Обгрунтовано підхід до визначення поняття державного регулювання інвестиційним процесом у будівництві соціального житла як відкритої системи, яка має взаємозв'язки з усіма його учасниками та середовищем. Всі компоненти цілісної системи володіють своєю цільовою функцією, системою стимулів та оцінювання ефективності режимів регулювання.

Ключові слова: державне регулювання; будівництво; інвестиційна діяльність; соціальне житло; доступне житло.

Література

1. Парфенюк Є.І. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні / Є.І. Парфенюк // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — Вип. 22.14. — С. 288—295. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
2. Вознюк М.А. Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва / М.А. Вознюк, М.С. Садов'як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 2. — С. 57—60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_14
3. Левчинський Д.Л. Прогноз ефективності державного регулювання інвестиційного процесу у відтворення житла / Д.Л. Левчинський // Ефективна економіка. — 2011. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_7_10
4. Басенко К.О. Регулювання інвестиційних процесів в будівництві в контексті вітчизняного і світового досвіду Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" //[Електронний ресурс]. — Режим доступу: // economy.nayka.com.ua/?op=1&z..
5. Сілюкова С.М. Державне регулювання умов інвестиційної діяльності в Україні / С.М. Сілюкова // Економіка будівництва і міського господарства. — 2013. — Т. 9, № 4. — С. 287—297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2013_9_4_6
6. Ткаченко А.М. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / А.М. Ткаченко, Є.М. Плаксіна // Економіка і регіон. — 2014. — № 2. — С. 7—12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_4
7. Середницька І.А. Щодо питання про отримання соціального житла: проблеми та шляхи реалізації / І.А. Середницька // Південноукраїнський правничий часопис. — 2015. — № 3. — С. 93—95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_30
8. Лисенко Б.В. Залучення інвестицій у будівництво соціального житла в малих містах України / Б.В. Лисенко // Економіка та держава. — 2009. — № 8. — С. 68—70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_23
9. Гнесь І.П. Квартири соціального і доступного житла в оцінках та преференціях реальних і потенційних споживачів / І.П. Гнесь, Г.О. Гнат // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. — 2012. — Вип. 12. — С. 101—110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtiau_2012_12_17
10. Непомнящий О.М. Державне управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій // [Електронний ресурс] / О.М. Непомнящий, С.М. Шостак // Держ. упр.: удосконалення та розвиток. — 2017. №12. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109
11. Марченко М.С. Проблема реалізації права на соціальне житло в Україні / М.С. Марченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право". — 2016. — Вип. 25. — С. 105—114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2016_25_13
12. Державне регулювання розвитку житлової сфери України [Текст]: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / А.М. Кошева; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с.
13. Олійник Н. І. Державне регулювання ринку житла в Україні [Текст]: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Н. І. Олійник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с.
14. Рябчук А.М. Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні / А. М. Рябчук // Економіка України. — 2014. — № 8. — С. 88—96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_8_8
15. Гитман Л.Дж., Джонки М.Д. Основи інвестування. Пер. з англ. — М.: Справа, 1999. — 1008 с.
16. Бірман Г. Шмідт С. Капіталовкладення: Економічний аналіз інвестиційних проектів / Пер. з англ. під ред. Л.П. Білих. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 631 с.
17. Ф. Фабоцці Управління інвестиціями: Пер. з англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 932 с.
18. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — ХІІ, 1028 с.
19. Великий економічний словник / [під редакцією А.Н. Азріліяна]. — 3-е изд. Стереотип. — М.: Інститут нової економіки, 1998. — 864 с.
20. Міжнародні стандарти обліку і аудиту: Збірник з коментарями. Вип. 3: Міжнародні стандарти обліку / Укладач М.М. Рапопорт — М.: Фірма "Аудит-тренінг", 1992. — 736 c.
21. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — ХІІ, 1028 с.
22. Карлоф Б. Ділова стратегія. Концепція, зміст, символи: Пер. з англ. — М.: Економіка, 1992. — 367 с.
23. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика: У 2-х т.: Пер з англ. 11-го изд. — М.: Республіка, 1992. — Т.1. — 400 с.
24. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.
25. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. Управління грошовим обігом підприємства: підручник для вузів. — М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
26. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 47, ст. 646.
27. Черваньов Д.М, Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 514 с.
28. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. — 472 с.
29. Дорошенко Т.В. Сутність інвестицій як економічної категорії // Фінанси України. — 2000. — № 11. — С. 114—117.
30. Гитман Л.Дж., Джонки М.Д. Основи інвестування / Пер. з англ. — М.: Справа, 1999. — 1008 с.
31. А.В. Мертенс Інвестиції: Курс лекцій по сучасній фінансовій теорії. — К.: Київське інвестиційне агентство, 1997. — ХVI, 416 с.
32. Міжнародні стандарти обліку і аудиту: Збірник з коментарями. Вип. 3: Міжнародні стандарти обліку / Укладач М.М. Рапопорт. — М.: Фірма "Аудит-тренінг", 1992. — 736 c.
33. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.
34. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998. — ХІІ, 1028 с.
35. Гитман Л.Дж., Джонки М.Д.Основи інвестування. Пер. з англ. — М.: Справа, 1999. — 1008 с.
36. Романенко Є.О., Чаплай І.В. Діагностика інноваційного потенціалу діяльності підприємства / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Публічне управління: стратегія реформ: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів (Харків, 28 вересня 2016 р.). — Харків: Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ, 2016. — С. 1—4.

A. Bogdanenko

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE NATURE OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION OF SOCIAL HOUSING

Summary

The article investigates that theoretical and practical aspects of investment processes have always been one of the main points in the scientific research of specialists. At the present stage, they have not lost their relevance and are the subject of research by scholars. State regulation of investment processes in the construction of social housing is an overriding component of the development of each state and will always be the object of attention of scientific experts and practitioners. In turn, each stage of economic development, obviously, will have its own vision of individual aspects of investment processes, which requires specific approaches to their analysis, assessment and forecasting. The definition of concepts of "investment", "investment process", "investment activity", "investing", "financing", "state regulation", social housing is analyzed. It is determined that in order to influence the investment processes in the field of social construction, the state uses the legal, legislative, organizational, economic mechanisms, institutes and instruments. The current level of development of public administration in this area has a wide range of state tools for managing investment processes. These include the development of a state policy on investments, and the formation and improvement of legislative and other. normative legal acts, and state privileges in the form of tax privileges, as well as strengthening control measures on the targeted use of state investment resources.
The approach to the definition of the concept of state regulation of the investment process in the construction of social housing as an open system, which has interconnections with all its participants and the environment, is substantiated. It is proved that it should be investigated as an integral system covering such subsystems as: pre-design, design, planning, operation, construction equipment, intermediary, and financial. Each of them is an economic component, and has a certain right in choosing its own modes of operation. All components of the integral system have their target function, the system of incentives and the evaluation of the efficiency of modes.

Keywords: state regulation; construction; investment activity; social housing; affordable housing.

References

1. Parfeniuk, Ye.I. (2012), "State regulation of investment processes in Ukraine", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 22.14, pp. 288—295, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22 (Accessed 10 Dec 2018).
2. Vozniuk, M.A. and Sadov'iak, M.S. (2016), "Modern features of investment in housing construction", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrain, vol. 2, pp. 57—60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_2_14 (Accessed 10 Dec 2018).
3. Levchyns'kyj, D.L. (2011), "The forecast of efficiency of state regulation of the investment process in reproduction of housing", Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_7_10 (Accessed 10 Dec 2018).
4. Basenko, K.O. (2012), "Regulation of investment processes in construction in the context of domestic and world experience", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1636 (Accessed 10 Dec 2018).
5. Siliukova, S.M. (2013), "State regulation of investment activity in Ukraine", Ekonomika budivnytstva i mis'koho hospodarstva, vol. 9, no. 4, pp. 287—297, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2013_9_4_6 (Accessed 10 Dec 2018).
6. Tkachenko, A.M. and Plaksina, Ye.M. (2014), "State regulation of investment activity in Ukraine", Ekonomika i rehion, vol. 2, pp. 7—12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_4 (Accessed 10 Dec 2018).
7. Serednyts'ka, I.A. (2015), "On the question of obtaining social housing: problems and ways of implementation", Pivdennoukrains'kyj pravnychyj chasopys, vol. 3, pp. 93-95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_30 (Accessed 10 Dec 2018).
8. Lysenko, B.V. (2009), "Attraction of investments in construction of social housing in small cities of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 68—70, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_23 (Accessed 10 Dec 2018).
9. Hnes', I.P. and Hnat, H.O. (2012), "Flats of social and affordable housing in the estimations and preferences of real and potential consumers", Problemy teoryy y ystoryy arkhytektury Ukrayny, vol. 12, pp. 101-110, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtiau_2012_12_17 (Accessed 10 Dec 2018).
10. Nepomniaschyj, O.M. and Shostak, S.M. (2017), "Communication in the state and society: terminology aspects", Derzh. upr.: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1109 (Accessed 10 Dec 2018).
11. Marchenko, M.S. (2016), "The problem of realization of the right to social housing in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. "Pravo", vol. 25, pp. 105—114, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2016_25_13 (Accessed 10 Dec 2018).
12. Kosheva, A.M. (2011), "State regulation of housing development in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Olijnyk, N.I. (2011), "State regulation of the housing market in Ukraine", Ph.D. Thesis, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
14. Riabchuk, A.M. (2014), "Unsatisfactory living conditions as a consequence of the commercialization of the housing market in post-Soviet Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 88—96, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_8_8 (Accessed 10 Dec 2018).
15. Hytman, L.Dzh. and Dzhonky, M.D. (1999), Osnovy investuvannia [Fundamentals of Investing], Sprava, Moscow, Russia.
16. Birman, H. and Shmidt, S. (2003), Kapitalovkladennia: Ekonomichnyj analiz investytsijnykh proektiv [Capital investment: Economic analysis of investment projects], YuNYTY-DANA, Moscow, Russia.
17. Fabotstsi, F. (2000), Upravlinnia investytsiiamy [Investment management], YNFRA-M, Moscow, Russia.
18. Sharp, U. Aleksander, H. and Bejly, Dzh. (1998), Ynvestytsyy [Investments], YNFRA-M, Moscow, Russia.
19. Azriliian, A.N. (1998), Velykyj ekonomichnyj slovnyk [Great economic dictionary], Instytut novoi ekonomiky, Moscow, Russia.
20. Rapoport, M.M. (1992), Mizhnarodni standarty obliku i audytu: Zbirnyk z komentariamy. Vyp. 3: Mizhnarodni standarty obliku [International Standards of Accounting and Auditing: Compilation with comments. Whip 3: International accounting standards], Firma "Audyt-treninh", Moscow, Russia.
21. Sharp, U. Aleksander, H. and Bejly, Dzh. (1998), Ynvestytsyy [Investments], YNFRA-M, Moscow, Russia.
22. Karlof, B. (1992), Dilova stratehiia. Kontseptsiia, zmist, symvoly [Business strategy. Concept, content, symbols], Ekonomika, Moscow, Russia.
23. Makkonell, K.R. and Briu, S.L. (1992), Ekonomiks: Pryntsypy, problemy i polityka [Economics: Principles, Problems and Policies], vol. 1, Respublika, Moscow, Russia.
24. Vasylyk, O.D. (2000), Teoriia finansiv [Theory of Finance], NIOS, Kyiv, Ukraine.
25. Pavlova, L.M. (1995), Finansovyj menedzhment. Upravlinnia hroshovym obihom pidpryiemstva [Financial management. Management of the money turnover of the enterprise], Banky i birzhi, YuNYTY, Moscow, Russia.
26. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 47, p. 646.
27. Chervan'ov, D.M. and Nejkova, L.I. (1999), Menedzhment innovatsijno-investytsijnoho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Management of innovation and investment development of enterprises of Ukraine], T-vo "Znannia", KOO, Kyiv, Ukraine.
28. Peresada, A.A (2002), Upravlinnia investytsijnym protsesom [Management of the investment process], Libra, Kyiv, Ukraine.
29. Doroshenko, T.V. (2000), "The essence of investment as an economic category", Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 114—117.
30. Hytman, L.Dzh. and Dzhonky, M.D. (1999), Osnovy investuvannia [Fundamentals of Investing], Sprava, Moscow, Russia.
31. Mertens, A.V. (1997), Investytsii: Kurs lektsij po suchasnij finansovij teorii [Investments: Course of lectures on modern financial theory], Kyivs'ke investytsijne ahentstvo, Kyiv, Ukraine.
32. Rapoport, M.M. (1992), Mizhnarodni standarty obliku i audytu: Zbirnyk z komentariamy. Vyp. 3: Mizhnarodni standarty obliku [International Standards of Accounting and Auditing: Compilation with comments. Whip 3: International accounting standards], Firma "Audyt-treninh", Moscow, Russia.
33. Vasylyk, O.D. (2000), Teoriia finansiv [Theory of Finance], NIOS, Kyiv, Ukraine.
34. Sharp, U. Aleksander, H. and Bejly, Dzh. (1998), Ynvestytsyy [Investments], YNFRA-M, Moscow, Russia.
35. Hytman, L.Dzh. and Dzhonky, M.D. (1999), Osnovy investuvannia [Fundamentals of Investing], Sprava, Moscow, Russia.
36. Romanenko, Ye.O. and Chaplaj, I.V. (2016), "Diagnostics of the innovative potential of the enterprise", Publichne upravlinnia: stratehiia reform: materialy nauk.-prakt. konf. za pidsumkamy stazhuvannia slukhachiv [Public administration: strategy of reforms: materials of the scientific and practical conference on the basis of internship of students], Kharkivs'kyj rehional'nyj instytut derzhavnoho upravlinnia NADU, Kharkiv, Ukraine, 28 Sept, pp. 1—4.

№ 1 2019, стор. 84 - 89

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-15

Кількість переглядів: 893

Відомості про авторів

А. І. Богданенко

д. філос. в галузі держ. упр., доктор економічних наук, аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

A. Bogdanenko

Ph.D. in public administration, Doctor of Science in Economics, Post-graduate student, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Богданенко А. І. Теоретичне обгрунтування природи державного регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.84

Bogdanenko, A. (2019), “Theoretical substantiation of the nature of state regulation of investment processes in the field of construction of social housing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.