EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
О. П. Кириленко, О. С. Максимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.5

УДК: 336.1:352

О. П. Кириленко, О. С. Максимчук

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто підходи українських науковців до трактування поняття бюджетних інвестицій. Сформульовано авторське визначення цього поняття. Обгрунтовано роль бюджетних інвестицій в економіці на основі функцій, які вони виконують. Проведено аналіз основних показників, що характеризують стан капітального інвестування з місцевих бюджетів в Україні: питома вага капітальних інвестицій з місцевих бюджетів у загальному обсязі інвестицій та в структурі капітальних видатків місцевих бюджетів, а також регіональна диференціація за показником капітальних інвестицій з місцевих бюджетів у розрахунку на 1 особу. На основі такого аналізу виявлено позитивні та негативні сторони в забезпеченні капітальних видатків з місцевих бюджетів та запропоновано напрями удосконалення інституційного забезпечення цього інституту в Україні, що дозволять збільшити його ефективність.

Ключові слова: бюджетні інвестиції; капітальні інвестиції; капітальні видатки; місцевий бюджет; бюджет розвитку.

Література

1. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: монографія / В.Г. Дем'янишин та ін. — Тернопіль: ТНЕУ, 2014. — 464 с.
2. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Дослідження впливу інвестицій на економічне зростання в Україні за допомогою фонометричного аналізу // Наукові праці НДФІ. — 2007. — № 1 (38). — С. 49—55.
3. Кулешір В.В. Диверсифікація джерел формування місцевих бюджетів розвитку. Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — № 5 (3). — С. 124—132.
4. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теорія і практика бюджетних інвестицій: монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2007. — 288 с.
5. Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності: монографія. — Одеса: ВМВ: Друк Південь, 2010. — 398 с.
6. Попель Л.А. Бюджетні інвестиції як складова інвестицій реального сектору економіки // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 2. — T. 3. — С. 205–209.
7. Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України. — 2014. — № 9 (634). — С. 35—53.
8. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / В.Р. Сіденко та ін. — Київ: КНТЕУ, 2017. — 648 с.
9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (у ред. від 04.11.2018 р.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
10. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. 670 с.
11. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/
12. Звітність. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
13. Територіальні органи статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/work/region.html

O. Kyrylenko, O. Maksymchuk

CAPITAL INVESTMENTS FROM LOCAL BUDGETS: MODERN PRACTICE AND PROSPECTS FOR IMPROVEMENT

Summary

The article considers the approaches of Ukrainian scientists to the definition of budgetary investments. The author's definition of is formulated: investing of budget funds of all levels in the creation, restoration and modernization of long-term tangible assets in order to obtain economic and social benefits and/or increase budget revenues in the future. The role of the budget investments in the economy are substantiated through the main functions that they perform. The analysis of the main indicators describing the situation with the capital investments from local budgets in the general structure of investments and in the structure of local budgets' capital expenditures, as well as regional differentiation of capital investments from local budgets per capita. On the basis of this analysis, positive and negative aspects in providing capital investments from local budgets have been identified:
Positive:
— growth of volume of capital investments from local budgets both in the country as a whole and in the regions;
— an increase in the share of capital investment from local budgets in the total volume of capital investments in the country;
— increase in the proportion of capital investment in capital expenditures of local budgets.
Negative:
— significant uneven rates of investment growth between regions;
— high level of regional disproportions;
— increase in the level of concentration of capital investments in a limited number of regions
Directions of improvement of institutional support of this institute in Ukraine that increase its effectiveness has been proposed:
— the legal definition of the concept of "budgetary investments";
— implementation of medium-term planning;
— ensuring the stability of the annual capital expenditures;
— separation of planning of development budget from similar procedures concerning to the current budget.

Keywords: udget investments; capital investments; capital expenditures; local budget; development budget.

References

1. Dem'ianyshyn, V. H. (2014), Finansova polityka investytsijno-innovatsijnoho rozvytku Ukrainy [The financial policy of investment and innovation development of Ukraine], TNEU, Ternopil, Ukraine.
2. Zatonats'ka, T. H. and Stavyts'kyj, A. V. (2007), "A study of the impact of investments on the economic growth in Ukraine using fonometric analysis". Naukovi pratsi NDFI, Vol. 1 (38), pp. 49—55.
3. Kuleshir, V. V. (2011), "Diversification of sources of local development budget", Visnyk Dnipropetrovs'koho Universytetu. Seriia "Ekonomika", Vol. 5 (3), pp. 124—132.
4. Kyrylenko, O. P. and Malyniak, B. S. (2007), Teoriia i praktyka biudzhetnykh investytsij [Theory and practice of budget's investments], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
5. Mykhajlenko, S. V. (2010), Biudzhetnyj menedzhment: stan ta otsinka efektyvnosti [Budget management: situation and evaluation of the effectiveness], VMV: Druk Pivden', Odesa, Ukraine.
6. Popel', L. A. (2011), "Budgetary investments as part of investment of the real economy", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, Vol. 2, no. 3, pp. 205—209.
7. Radionov, Yu. D. (2014), "Budget funds as an investment resource of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, Vol. 9 (634), pp. 35—53.
8. Sidenko, V. R. (2017), Instytutsijna transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of the economic and financial system of Ukraine under globalization], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local government in Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr (Accessed 20 Dec 2018).
10. Blauh, M. (2001), Ekonomichna teoriia v retrospektyvi [Economic theory in retrospect], "Osnovy", Kyiv, Ukraine.
11. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Dec 2018).
12. Treasury of Ukraine (2018), "Report", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 20 Dec 2018).
13. The regional offices of Statistics of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/work/region.html (Accessed 20 Dec 2018).

№ 2 2019, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1279

Відомості про авторів

О. П. Кириленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Kyrylenko

Doctor of Economic Sciences, Proffesor, Head of the Department of Finance named after S. Yuriy, Ternopil national economic university, Ternopil


О. С. Максимчук

аспірант кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Maksymchuk

Post-graduate student of the Department of Finance named after S. Yuriy, Ternopil national economic university, Ternopil

Як цитувати статтю

Кириленко О. П., Максимчук О. С. Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.5

Kyrylenko, O. and Maksymchuk, O. (2019), “Capital investments from local budgets: modern practice and prospects for improvement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.