EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
А. П. Макаренко, А. А. Рянічева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.12

УДК: 338.512

А. П. Макаренко, А. А. Рянічева

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Авторами статті обгрунтовано мету проведення аудиту виробничої собівартості продукції, розроблено програму аудиту виробничої собівартості продукції для контролю розрахунку фінансового результату підприємства. У роботі розроблено програму аудиту виробничої собівартості продукції, яка включає: тест, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме для перевірки: залишків незавершеного виробництва на початок періоду, дотримання підприємством умов облікової політики, правильності оформлення первинних документів, правильності розрахунку собівартості матеріалів, списаних на виробництво, правильності розподілу загальновиробничих витрат, правомірності та своєчасності включення витрат до складу виробничої собівартості продукції, правильності розрахунку виробничої собівартості продукції, правильності відображення кореспонденції рахунків з обліку витрат на виробництво продукції, відповідності даних обліку виробничої собівартості між бухгалтерськими регістрами та фінансовою звітністю. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит.

Ключові слова: аудит; виробнича собівартість; тест; загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів/ Ф.Ф. Бутинець. — 2-е вид., перероб. та доп. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 672 с.
2. Виноградова М.О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. — К.: "Центр учбової літератури", 2014. — 654 с.
3. Гамова О.В. Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти / О.В. Гамова, В.А. Головань // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — №1. — С. 126 130.
4. Ільіна С.Б. Основи аудиту: навчально-практичний посібник / С.Б. Ільіна. — К.: Кондор, 2009. — 378 с.
5. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2004. — 568 с.
6. Макаренко А.П. Аудит: навч. метод. посібник /А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова, Г. М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
7. Макаренко А.П. Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві / А.П. Макаренко, І.В. Боюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — Вип. 1 (13). — Бердянськ, 2011. — С. 112—119.
8. Макаренко А.П. Концептуальні основи аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску / А.П. Макаренко, Т.А. Віговська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2013. — Вип. 1 (6). — Т. 3. — С. 205—214.
9. Макаренко А.П. Методика аудиту виробничих витрат / А.П. Макаренко, А.В. Кас'яненко // Держава та регіони. — 2012. — № 1. — С. 138-142.
10. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навч.метод. посібник. / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
11. Макаренко А.П. Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні / А.П. Макаренко, А.В. Нікулін // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 15—18.
12. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту виробничих запасів / А.П. Макаренко, Т.Г. Ярданова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2 (11). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 40—48.
13. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, Г.С. Хайло // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 1. — С. 68—75.
14. Макаренко А.П. Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамазанова // Економіка та держава. — 2018. — №1. — С. 20—26.
15. Макаренко А.П. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту амортизації основних засобів / А.П. Макаренко, Л.С. Гречана // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2012. — Вип. 2 (5). — Т. 3. — С. 175—185.
16. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства / Т.О. Меліхова // Журнал "Бізнес Інформ". Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек", 2013. — № 3. — С. 254—258.
17. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
18. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава. — 2018. — № 1. — С. 69—75.
19. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
20. Огійчук М.Ф. Аудит: навч. посібник. — 3-тє вид., переробл. і допов./ М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. — К.: Алерта, 2016. — 752 с.
21. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник. — Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
22. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підручник/ Б.Ф. Усач, З.О. Душко. — К.: Знання, 2006. — 295 с.
23. Утенкова К.О. Аудит: Навчальний посібник/ К.О. Утенкова. — К.: Алерта, 2011. — 408 с.

A. Makarenko, A. Ryanicheva

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF THE AUDIT PRODUCTION COST OF THE ENTERPRISE

Summary

The authors of the article substantiated the purpose of the audit of production costs, developed a program of audit of production costs to control the calculation financial results of the enterprise. The program of audit of production costs is developed in the work, which includes: a test, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor, namely for the purpose of checking: the balances of work in progress at the beginning of the period, compliance with current accounting policy conditions, the correctness of the execution of primary documents, the correctness of the assignment of wages to production costs, the correctness of the attribution of the SSC to the production cost, the correctness of depreciation of fixed assets to the production cost, the correctness of the calculation of the cost of materials written off for production, the correct distribution of total production costs, the legality and timeliness of the inclusion of costs in the production cost of production, the correctness of calculation of production cost of production, the accuracy of the correspondence of invoices accounting for production costs, the conformity of accounting data of production cost between accounting registers and financial reporting. The proposed method of conducting the verification will enable the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of the reflection in the accounting of production costs, timely detection of violations, conduct qualitative audit and increase the financial security of the enterprise. Also, the public accountant verification of productive charges envisagesing the monitoring of elements of charges, that gives an opportunity to analyse and check the process of forming of productive unit cost in the cut of composition of chargesis is offered.

Keywords: audit; production costs; test; general plan; program of audit; auditor's working document.

References

1. Butynets', F.F. (2002), Audyt [Audit], 2nd ed, Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
2. Vynohradova, M.O. and Zhydieieva, L.I. (2014), Audyt [Audit], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Il'ina, S. B. (2009), Osnovy audytu [Bases of audit], Kondor, Kyiv, Ukraine.
4. Gamova, O.V. and Golovan, V.A. (2014), "Accounting of production cost of production: theoretical aspects", Economic Bulletin of the Donbas, vol. 1, pp. 126—130.
5. Kulakovs'ka, L.P. and Picha, Yu.V. (2004), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methodology of audit], Karavela, Kyiv, Ukraine.
6. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
7. Makarenko, A.P. and Boyuk, I.V. (2011), "Audit of Operations and Payments for Payroll and Accounting for its Expenses at the Enterprise" Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (13), pp. 112—119.
8. Makarenko, A.P. and. Vygovskaya, T.A. (2013), "Conceptual bases for the audit of the calculation and maintenance of a single social contribution", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 1 (6), pp. 205—214.
9. Makarenko, A.P. and Kasyanenko, A.V. (2012), "Methods of audit of production costs", Derzhava ta rehiony, vol. 1, pp. 138—142.
10. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. and Nikulin, A.V. (2017), "Evaluation of the reform of the single social contribution in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 15—18.
12. Makarenko, A.P. and Yardanova, T.G. (2015), "Development of a program of inventory audit", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (11), pp. 40—48.
13. Makarenko, A.P and Khaylo, G. S. (2017), "Development of a goods manufactured costs auditing program with the aim of company activity increase", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 68—75.
14. Makarenko, A.P. and Ramazanova, S.A. (2018), "Improving of audit methods production costs at the industrial enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 20—26.
15. Makarenko, A.P. and Hrechana, L.S. (2012), "Improvement of methodical approaches to the audit of depreciation of fixed assets", Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (5), pp. 175—185.
16. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of Expenses of Economic Activity of a Company", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
17. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of audit in inventory for improving financial security at the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
18. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
19. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control", Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 5 126—130.
20. Ohijchuk, M. F. Novikov, I. T. and Rahulina, I. I. (2016), Audyt [Audit], 3rd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.
21. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
22. Usach, B.F. Dushko, Z.O. and Kolos, M.M. (2006), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Znannia, Kyiv, Ukraine.
23. Utenkova, K.O. (2011), Audyt [Audit], Alerta, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019, стор. 12 - 19

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


А. А. Рянічева

магістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

A. Ryanicheva

master of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Рянічева А. А. Удосконалення методики аудиту виробничої собівартості продукції підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 12–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.12

Makarenko, A. and Ryanicheva, A. (2019), “Improvement of the methodology of the audit production cost of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 12–19. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.