EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут, В. П. Дубенець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.20

УДК: 339.922

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут, В. П. Дубенець

СТИМУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

Статтю присвячено актуальним питання стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах реалізації концепції транскордонного співробітництва. З'ясовано сутність понять "транскордонне співробітництво" та "транскордонний регіон", "єврорегіон". Обгрунтовано, що ефективне застосування концепції транскордонного співробітництва потребує визнання існуючих проблем прикордонних територій та розуміння необхідності вирішення цих питань на рівні державних програм регіонального розвитку.
Доведено необхідність акцентування уваги на особливостях функціонування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в умовах реалізації концепції транскордонного співробітництва: врахування багатонаціональної структури прикордонних територій; створені на транскордонній території координаційні органи, не мають певного відокремленого адміністративного статусу та управлінських повноважень; необхідність формування спільних цілей та задач транскордонного партнерства між країнами-сусідами; конструктивне вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією відповідних програм. Окреслено напрями інтернаціонального співробітництва в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств: розвиток об'єктів інфраструктури, соціально-культурний розвиток, формування належного правового забезпечення, розвиток перспективних галузей економіки регіону.
Доведено, що проведення зваженої політики у сфері транскордонного співробітництва дозволить активізувати економічну активність суб'єктів підприємницької діяльності на прикордонних територіях, тим самим стимулюючи зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання в цілому. Оскільки, широкі можливості до співробітництва формують необхідні стимули, з одного боку, для українського підприємця, а з іншого — для потенційних іноземних партнерів, адже партнерство та координація спільних дій у бізнесі дозволяє підвищити фінансові результати роботи організації та ефективніше боротися з конкурентами.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; підприємство; транскордонний регіон; єврорегіон; єврорегіональне співробітництво; прикордонні території.

Література

1. Про затвердження Методологічних положень з організації державної статистичного спостереження щодо оцінки обсягів неформальної торгівлі у статистиці зовнішньої торгівлі товарами [Електронний ресурс]: Наказ Державної служби статистики від 05.09.2011 №225 / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0225832-11/ed20110905/find/sp:max10?text=%CF%F0%E8%EA%EE%F0%E4%EE%ED%ED%E0+%E7%EE%ED%E0
2. Кухарська Н.О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні: колективна монографія / Н.О. Кухарська. — Каунас, Литва: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. — С. 263—291.
3. У рамках Програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна відновлять монастир у Рава-Руській [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/u-ramkah-programy-transkordonnoyi-spivpratsi-polshha-bilorus-ukrayina-vidnovlyat-monastyr-u-rava-ruskij_315149.html
4. ТрансАгрополіс — Підтримка транскордонного агробізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://transagropolis.com/ua
5. Щерба Г.І. Транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів в контексті процесів європейської інтеграції / Г.І. Щерба // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2010. — Вип. 2. — С. 73—86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2010_2_9

S. Tylchynska, S. Kyrychenko, A. But, V. Dubenets'

STIMULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE CONCEPT OF CROSS-BORDER COOPERATION IMPLEMENTATION

Summary

The article is devoted to the urgent issue of stimulation of foreign economic activity of enterprises in the conditions of implementation of the concept of cross-border cooperation. The essence of the concepts of "transborder cooperation" and "transborder region", "Euroregion" is clarified. It is substantiated that effective application of the concept of cross-border cooperation requires recognition of the existing problems of the border territories and understanding of the need to address these issues at the level of state programs of regional development.
The necessity of emphasizing the peculiarities of the functioning of foreign economic activity of business entities in the conditions of implementation of the concept of cross-border cooperation: the consideration of the multinational structure of the border territories; created by the coordinating bodies in the cross-border area, do not have a certain distinct administrative status and managerial authority; the need to formulate common goals and objectives of cross-border partnership between neighboring countries; constructive solution to the problems associated with the implementation of relevant programs. The directions of international cooperation in the context of development of foreign economic activity of domestic enterprises are outlined: development of infrastructure objects, socio-cultural development, formation of proper legal support, development of perspective branches of the region's economy.
It is proved that carrying out of the balanced policy in the field of cross-border cooperation will allow to intensify the economic activity of business entities in the border territories, thus stimulating the foreign economic activity of business entities as a whole. Because the broad opportunities for cooperation create the necessary incentives, on the one hand, for the Ukrainian entrepreneur, and on the other hand, for potential foreign partners, because partnership and coordination of joint activities in business, can increase the financial performance of the organization and more effectively fight against competitors.

Keywords: foreign economic activity; enterprise; transboundary region; Euroregion; Euroregional cooperation; border territories.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2011), Order o"On Approval of the Methodological Provisions on the Organization of State Statistical Observations on the Estimation of the Volumes of Informal Trade in Foreign Trade Statistics", available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0225832-11/ed20110905/find/sp:max10?text=%CF%F0%E8%EA%EE%F0%E4%EE%ED%ED%E0+%E7%EE%ED%E0 (Accessed 14 Jan 2019).
2. Kukhars'ka. N.O. (2017), Transkordonne spivrobitnytstvo iak forma rozvytku ekonomichnykh vidnosyn Ukrainy na rehional'nomu rivni [Cross-border cooperation as a form of development of economic relations of Ukraine at the regional level], Baltija Publishing, Kaunas, Lithuania.
3. Aloud (2018) "Within the framework of the Cross-Border Cooperation Program, Poland-Belarus-Ukraine will restore the monastery in Rava-Ruska", available at: http://vgolos.com.ua/news/u-ramkah-programy-transkordonnoyi-spivpratsi-polshha-bilorus-ukrayina-vidnovlyat-monastyr-u-rava-ruskij_315149.html (Accessed 14 Jan 2019).
4. TransAgropolis (2018), "Support for cross-border agribusiness", available at: http://transagropolis.com/ua (Accessed 14 Jan 2019).
5. Scherba, H. I. (2010), "Cross-border cooperation within Euroregions in the context of European integration processes", Mizhnarodnyj naukovyj forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment, [Online], vol. 2, pp. 73—86. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2010_2_9 (Accessed 14 Jan 2019).

№ 2 2019, стор. 20 - 23

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 761

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. But

master 2 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


В. П. Дубенець

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

V. Dubenets'

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Бут А. В., Дубенець В. П. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах реалізації концепції транскордонного співробітництва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.20

Tylchynska, S., Kyrychenko, S., But, A. and Dubenets', V. (2019), “Stimulation of foreign economic activity of enterprises in the conditions of the concept of cross-border cooperation implementation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.