EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАРТАПИ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
А. О. Касич, А. М. Джура

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.24

УДК: 658.586

А. О. Касич, А. М. Джура

СТАРТАПИ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання розвитку стартапів на світовому ринку як форми підприємницької діяльності. Визначено сутність поняття "стартап", окреслено теоретичну базу розвитку стартапів. Зазначено, що процеси формування стратапів досліджують у межах теорії менеджменту, теорії організацій та підприємництва. Узагальнено характеристики та етапи перетворення старапів у конкурентоспроможне підприємство на основі концепції життєвого циклу. Наведено особливості розвитку стартапів на практиці та приклади українських та зарубіжних стартапів, які отримали міжнародне визнання.
Узагальнено методичні підходи до аналізу процесів розвитку стартапів. Проаналізовано низку показників, які використовують міжнародні організації для дослідження процесів розвитку стартапів, а саме: рівень підприємницької активності працівників, показник загальної початкової стадії підприємницької активності, індекс активності стартапів Кауфмана. Також наведено показники, що характеризують результати діяльності стартапів та які відображають умови та мотиви для здійснення підприємницької діяльності. На основі вивченого зарубіжного досвіду сформовано основні тенденції розвитку стартапів у світі. Обгрунтовано, що у процесах створення стартапів існують певні регіональні відмінності, а також результативність підприємницької діяльності можна оцінити за показником кількості успішних стартапів. Наведено відмінності між країнами та регіонами у галузевому розподілі стартапів. Проведене дослідження підтверджує важливість сприяння розвитку стартапів на сучасному етапі розвитку національної економіки.
Проведено дослідження процесів формування стартапів в Україні. З огляду на теорію та практику окреслено проблеми інноваційного розвитку України, що заважають функціонуванню стартап-проектів та розвитку економіки країни в цілому. За результатами дослідження запропоновано заходи щодо ефективності управління стартап руху, обгрунтовано його перспективність для забезпечення технологічного оновлення та економічного прориву нашої держави.

Ключові слова: стартап; венчурні фонди; управління; ефективність стартапів; бізнес-ангели; інвестори; інновації.

Література

1. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 616 с.
2. Геєць В.М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання // Економіка України. — 2015. — № 1. — С. 14
3. Збанацький Д. Стартапи: юридичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / Д. Збанацький // Незалежний аудитор. — № 3 (14). — 2013.
4. Івашова Н.В. Start up проекти — інструмент реалізації інновацій / Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: міжнар. наук.-практич. конф., 24—26 квітня 2013 р.: тези доповіді. — Суми, 2013. — Т. 4. — С. 115—116.
5. Касич А.О. Інноваційні активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення / А.О. Касич, К.О. Канунікова // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 22. — С. 21—24.
6. Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності / А.О. Касич // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 3 (117). — С. 243—250.
7. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Фредерік Лалу; пер. з англ. Романа Клочко. — Х.: КСД, 2017. — 544 с.
8. Мрихіна О.Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А.Р. Стояновський, Т.І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 9 (171). — С. 215—225.
9. Попко О.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі / О.В. Попко, М.В. Мальчик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2014. — № 811: Логістика. — С. 275—279.
10. Тіль П. Від нуля до одиниці. Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє / Пітер Тіль; пер. з англ. Р. Обухів. — К.: Наш формат, 2015. — 232 с.
11. Bosma N., Meijaard J., van Popta G. (2002). Learning in the business start-up process(Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/7074583.pdf
12. Europe's Hidden Entrepreneurs Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe (2016). World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Entrepreneurship_in_Europe.pdf
13. Global Entrepreneurship Monitor. Global Report 2017/2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gemconsortium.org/report
14. Hoang N. (2015). A Guide for startups Bachelor's Thesis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101255/Hoang_NgaQuynh.pdf?sequence=1
15. Kasych A.O. Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system / A.O. Kasych, M. Vochozka // Науковий вісник Полісся. — 2017. — № 2 (10), Ч. 2. — С. 16—23.
16. Mansfield М. (2018). STARTUP STATISTICS — The Numbers You Need to Know [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://smallbiztrends.com/2016/11/startup-statistics-small-business.html
17. Salamzadeh A., Kesim H. (2015). Startup Companies: Life Cycle and Challenges The 4th International Conference on Employment, Education and Entrepreneurship (EEE), At Belgrade, Serbia [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://www.researchgate.net/publication/280007861_Startup_Companies_Life_Cycle_and_Challenges
18. TCdata360. The World Bank/ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/aps.ea.total?country=TUR&indicator=3116&countries=BRA&viz=line_chart&years=2001,2017&compareBy=region
19. The Kauffman Index of Startup Activity [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/microsites/kauffman_index/startup_activity_2016/kauffman_index_startup_activity_national_trends_2016.pdf
20. The Statistics Portal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.statista.com/topics/4733/startups-worldwide/https://www.startupranking.com/countries

A. Kasych, A. Dzhura

STARTUPS AS A FORM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: CONCEPT, MEANING, FOREIGN EXPERIENCE

Summary

This article investigates the topical issues of the development of start-ups on the world market, as forms of entrepreneurial activity. The essence of the concept of "startup" is defined, the theoretical basis of development of start-ups is outlined. It is noted that the processes of formation of stratospheres are explored within the framework of the theory of management, the theory of organizations and entrepreneurship. The characteristics and stages of transformation of hackers into a competitive enterprise based on the concept of a life cycle are generalized. The peculiarities of the development of startups in practice and examples of Ukrainian and foreign startups that have received international recognition are presented.
The methodical approaches to the analysis of development processes of start-ups are generalized. A number of indicators used by international organizations to study the processes of development of startups, such as: the level of entrepreneurial activity of employees, the indicator of the total initial stage of entrepreneurial activity, the index of activity of starters Kaufman, are analyzed. Also, indicators are presented that characterize the results of the start-ups and reflect the conditions and motives for doing business. Based on the study of foreign experience, the main trends of the development of startups in the world have been formed. It is substantiated that there are certain regional differences in the processes of creation of start-ups, as well as the effectiveness of entrepreneurial activity can be estimated by the number of successful start-ups. The differences between countries and regions in the sectoral distribution of startups are given. The study confirms the importance of promoting the development of startups at the current stage of development of the national economy.
The study of processes of formation of startups in Ukraine was conducted. Taking into account the theory and practice, the problems of innovative development of Ukraine, which hinder the functioning of startup projects and the development of the economy as a whole, are outlined. According to the results of the study, measures are proposed on the effectiveness of the management of startup traffic, its prospects for ensuring technological upgrade and economic breakthrough of our state are substantiated.

Keywords: startup; venture funds; management; efficiency of startups; business angels; investors; innovations.

References

1. Blank, S. and Dorf, B. (2013), Nastol'naia knyha osnovatelia [The founder's desk book], Al'pyna Pablysher, Moscow, Russia.
2. Heiets', V.M. (2015), "Barriers to the development of industry on an innovative basis and the possibilities of overcoming them", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, p.14.
3. Zbanats'kyj, D. (2013), "Startups: legal and practical aspects", Nezalezhnyj audytor, vol. 3(14).
4. Ivashova, N.V. (2013), "Startup projects are an innovation tool", Ekonomichni problemy staloho rozvytku, vol. 4, pp. 115—116.
5. Kasych, A.O. and Kanunikova, K.O. (2016), "Innovative activity of Ukrainian enterprises: dynamics, problems and solutions", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22. pp. 21—24.
6. Kasych A.O. (2011), "Theoretical and methodological bases of analysis of internal sources of financing of investment activity", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3(117), pp. 243—250.
7. Lalu, F. (2017), Kompanii majbutn'oho [Future companies], KSD, Kyiv, Ukraine.
8. Mrykhina, O.B. Stoianovs'kyj, A.R. and Mirkunova, T.I. (2015), "Prospects of startup companies in the context of the competitive development of the Ukrainian high technology market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9 (171). pp. 215—225.
9. Popko, O. V. and Mal'chyk, M. V. (2014), "Modern paradigm of startups in business", Visnyk Natsional'noho universytetu, L'vivs'ka politekhnika, vol. 811. pp. 275—279.
10. Til', P. (2015), Vid nulia do odynytsi. Notatky pro startapy, abo iak stvoryty majbutnie [From zero to one. Notes on startups, or how to create a future], Nash format, Kyiv, Ukraine.
11. Bosma, N. Meijaard, J. and van Popta, G. (2002), "Learning in the business start-up process(Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs)", available at: https://core.ac.uk/download/pdf/7074583.pdf (Accessed 10 Jan 2019).
12. World Economic Forum (2016), "Europe's Hidden Entrepreneurs Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Entrepreneurship_in_Europe.pdf (Accessed 12 Jan 2019).
13. Global Entrepreneurship Monitor (2019), "Global Report 2017/2018", available at: https://www.gemconsortium.org/report (Accessed 15 Jan 2019).
14. Hoang, N. (2015), "A Guide for startups Bachelor's Thesis", available at:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/101255/Hoang_NgaQuynh.pdf?sequence=1 (Accessed 18 Jan 2019).
15. Kasych, A.O. and Vochozka, M. (2017), "Conceptual provisions of development of Ukrainian national innovation system", Naukovyj visnyk Polissia. vol. 2 (10). pp. 16—23.
16. Mansfield, М. (2018), "STARTUP STATISTICS - The Numbers You Need to Know", available at: https://smallbiztrends.com/2016/11/startup-statistics-small-business.html (Accessed 10 Jan 2019).
17. Salamzadeh, A. and Kesim, H. (2015), "Startup Companies: Life Cycle and Challenges The 4th International Conference on Employment", Education and Entrepreneurship (EEE), available at: https://www.researchgate.net/publication/280007861_Startup_Companies_Life_Cycle_and_Challenges (Accessed 18 Jan 2019).
18. The World Bank (2018), "TCdata360", аvailable at: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/aps.ea.total?country=TUR&indicator=3116&countries=BRA&viz=line_chart&years=2001,2017&compareBy=region (Accessed 12 Jan 2019).
19. Ewing Marion Kauffman Foundation (2016), "The Kauffman Index of Startup Activity", аvailable at: https://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/microsites/kauffman_index/startup_activity_2016/kauffman_index_startup_activity_national_trends_2016.pdf (Accessed 06 Jan 2019).
20. The Statistics Portal (2019), аvailable at: https://www.statista.com/topics/4733/startups-worldwide/https://www.startupranking.com/countries (Accessed 08 Jan 2019).

№ 2 2019, стор. 24 - 31

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1049

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

A. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Management Department,Kyiv national University of technologies and design


А. М. Джура

студентка кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

A. Dzhura

student of Management Department, Kyiv national University of technologies and design

Як цитувати статтю

Касич А. О., Джура А. М. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.24

Kasych, A. and Dzhura, A. (2019), “Startups as a form of entrepreneurial activity: concept, meaning, foreign experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.