EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
О. І. Мельник, А. Г. Мельник, Л. Б. Малиш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.32

УДК: 330.322

О. І. Мельник, А. Г. Мельник, Л. Б. Малиш

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Анотація

Аграрний сектор є основним постачальником сировини для промислових підприємств, які виробляють із неї готову продукцію та реалізують споживачам. Тому агросектор економіки потребує особливої підтримки та постійного інтенсивного розвитку, що значною мірою можна забезпечити за допомогою залучення іноземних інвестицій.
У статті проаналізовано вплив прямого іноземного інвестування на аграрний сектор економіки України. У ході дослідження було розглянуто фактори, які сприяють іноземному інвестуванню в український агросектор, виявлено проблеми залучення інвестицій.
Ураховуючи, що аграрний сектор економіки України є привабливим та перспективним для інвестування у статті проаналізовано основні показники, які показують активність іноземних інвесторів у аграрному секторі економіки України. З'ясовано питому вагу інвестицій в агросектор у порівнянні з іншими видами діяльності та зміну їх обсягів. Знайдено частки інвестицій, які припадають на рослинництво, тваринництво, мисливство тощо. З'ясовано які країни найбільше інвестують в аграрний сектор економіки України та в якій кількості. За результатами дослідження визначено позитивний та негативний вплив іноземного інвестування на український агросектор та обгрунтовано шляхи подолання проблем, які виникають при залученні іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України.

Ключові слова: аграрний сектор; інвестиції; інвестування; інвестиційна діяльність; іноземні інвестиції; акціонерний капітал; інвестиційна привабливість; власність.

Література

1. Чернишова Л.О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л.О. Чернишова, В.В. Сазонова // Бізнес Інформ. — 2013. — № 2. — С. 87—90.
2. Ukraine: Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine [Електронний ресурс] / The World Bank. — Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil
3. Павловський А. Як реформувати ринок оплати праці [Електронний ресурс] / А. Павловський // Новое время. — 2018. — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/opinion/pavlovsky/jak-reformuvati-rinok-oplati-pratsi-2504280.html
4. Оренда сільськогосподарських земель: зберігається дворазовий розрив між платою за державні та приватні землі [Електронний ресурс] // Держгеокадастр України. — Режим доступу: http://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/
5. Жук Х.І. Прямі іноземні інвестиції у сільське господарство України [Електронний ресурс] / Х.І. Жук // Інтернаука. — Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1427903681122.pdf
6. Рєпін К. Схованка для виробничої культури [Електронний ресурс] / К. Рєпін // Журнал "Зерно". — Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/journals/2017/iyun-2017-god/shovanka-dlya-virobnichoyi-kulturi
7. Кіс Г.В. Іноземний інвестор на українських теренах: проблеми чи перспективи [Електронний ресурс] / Г.В. Кіс // Вишня: ВКЛНАУ. — 2018. — Випуск 2. — Режим доступу: http://www.vyshnya.in.ua/2018/06/27/% D1%96%D0%BD%
8. Мельник О.І. Організаційно-економічні умови активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / О.І. Мельник, А.Г. Мельник, Ю.О. Пасічник // Агросвіт. — 2018. — № 22. — С. 3—9.

О. Melnyk, А. Melnyk, L. Malysh

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Summary

The development of agrarian production has always been, is and will be a priority direction of the economy of most countries of the world, as the population of the planet is growing rapidly, and accordingly, there is a growing need for its food supply. The agrarian sector is the main supplier of raw materials for industrial enterprises that produce finished products from them and sell them to consumers. Therefore, the agricultural sector of the economy needs special support and constant intensive development, which can be achieved to a large extent by attracting foreign investment.
The purpose of the paper is to determine the influence of foreign investment on the development of the agrarian sector of Ukraine's economy, to identify the problems of investment activity and outline ways of overcoming them. The article analyzes the impact of direct foreign investment on the agrarian sector of Ukraine's economy. The study examined factors contributing to foreign investment in the Ukrainian agricultural sector, and identified the problems of attracting investment.
Considering that the agrarian sector of Ukraine's economy is attractive and promising for investment, the main indicators that show the activity of foreign investors in the agrarian sector of Ukraine's economy are analyzed in the article. The share of investments in the agricultural sector in comparison with other types of activity and their volume changes is determined. Found share of investments in crop, livestock, hunting, etc. It was determined which countries most invest in the agrarian sector of the Ukrainian economy and in what amount. According to the results of the study, the positive and negative influence of foreign investment on the Ukrainian agricultural sector has been determined and the ways of overcoming the problems that arise when attracting foreign investments into the agrarian sector of the Ukrainian economy are substantiated.
Consequently, foreign investment plays an important role in the development of the Ukrainian agrarian sector. It carries both a positive and a negative effect for itself.

Keywords: agricultural sector; investment; investment activity; foreign investment; share capital; investment attractiveness; property.

References

1. Chernyshova, L. and Sazonova, V. (2013), "Features of attraction and stimulation of foreign investment in Ukraine", Biznes Inform, vol. 2, pp. 87—90.
2. The World Bank (2014), "Ukraine: Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine", available at: http://www.worldbank.org/uk/news/feature/2014/ 12/05/ukraine-soil (Accessed 20 Dec 2018).
3. Pavlovsky, A. (2018), "How to reform the labor remuneration market", New time, available at: https://nv.ua/ukr/opinion/pavlovsky/jak-reformuvati-rinok-oplati-pratsi-2504280.html (Accessed 18 Dec 2018).
4. The State Geocodist of Ukraine (2017), "Lease of agricultural land: there is a double gap between the payment for public and private land", available at: http://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/ (Accessed 19 Dec 2018).
5. Zhuk, H. (2014), "Foreign direct investment in agriculture of Ukraine", Internauka. available at: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1427903681122.pdf (Accessed 21 Dec 2018).
6. Repin, K. (2017), "The Cabin for Production Culture", available at: https://www.zerno-ua.com/journals/2017/iyun-2017-god/shovanka-dlya-virobnichoyi-kulturi (Accessed 20 Dec 2018).
7. Kis, G. (2018), "Foreign Investor in Ukrainian Territories: Problems or Perspectives?", available at: http://www.vyshnya.in.ua/2018/06/27/% D1%96%D0%BD% (Accessed 22 Dec 2018).
8. Melnyk, О. Melnyk, А. and Pasichnyk, Yu. (2018), "Organizational and economic conditions of activization of investment activity in the agrarian sector of the ukrainian economy", Agrosvit, vol. 22, pp. 3—9.

№ 2 2019, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1238

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University


Л. Б. Малиш

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Malysh

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Мельник А. Г., Малиш Л. Б. Іноземне інвестування як фактор розвитку аграрного сектора України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.32

Melnyk, О., Melnyk, А. and Malysh, L. (2019), “Foreign investment as a factor for the development of the agrarian sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 32–37. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.