EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
К. О. Кухта, В. В. Джура

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.42

УДК: 347.235

К. О. Кухта, В. В. Джура

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню історичного генезису адміністрування земельного податку в Україні.
Представлено шлях розвитку податкової системи кількома етапами. В статті викладено передумови виникнення податків та проаналізовано особливості розвитку теорій податків на різних історичних етапах. Розкрито функції земельного оподаткування.
Проаналізовано історичні аспекти формування приватної власності. Розкрито основні тенденції правового регулювання плати за землю у нормативно-правових актах сучасного українського законодавства.
У статті проведено аналіз сучасного механізму справляння плати за оренду землі. Особливу увагу приділено роз'яснення сплати податку за землю у Податковому кодексі України. Розглянуто категорія "земля" як з точки зору законодавства, так і через призму екологічних, правових, політико-соціальних та економічних ознак і властивостей.
Представлено періодизацію розвитку інституту податку, податкової системи, на основі чого досліджено розвиток засад, принципів і методів податкового адміністрування як механізму наповнення дохідної частини державного бюджету.
Статтю присвячено дослідженню витоків правового регулювання земельного податку та орендної плати за землю в Україні. Проаналізовано історичні аспекти формування приватної власності на землю. Розкрито основні завдання та тенденції правового регулювання плати за землю, які знайшли відображення у нормативно-правових актах України.

Ключові слова: лата за землю; земельний податок; грошова оцінка; приватна власність; приватизація; передумови виникнення плати за землю.

Література

1. Боровик П.М. Напрямки розвитку земельного оподаткування // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки // Економічні науки. — 2010. — №2. — С.152—157.
2. Закон України "Про охорону земель" від 19 червня 2003р. №962-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
3. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III // http://zakon.rada.gov.ua
4. Ібрагімов М.Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні // Вісник Харківського економічного університету. — 2009. — № 9. — С. 17—23.
5. Нечай Н. Від "десятини" князя Володимира до "вихода" Батия / Н.В. Нечай // Вісник податкової служби України. — 2011. — № 12. — С. 20—21.
6. Нечай Н. "Руська правда" — податковий кодекс Київської Русі / Н.В. Нечай // Вісник податкової служби України. — 2011. — №11. — С. 22—23.
7. Нечай Н. Фінансова політика Петра І / Н.В. Нечай // Вісник податкової служби України. — 2011. — №19. — С. 22—23.
8. Нечай Н. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. — К.: Вісник податкової служби України — 2002. — 144 с.
9. Повість минулих літ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/
10. Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI // http://zakon.rada.gov.ua
11. Скурська Н.М. Реформування земельних відносин в Україні на рубежі XX—XXI ст. / Н.М. Скурська // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць). — Частина 3: Збірник праць. — К., 2009. — 300 c.
12. Харкавенко О.О. Стан та перспективи земельного оподаткування // Економічні відносини. — 2010. — № 5 (28). — С. 27—31.
13. Шульга О. Історія розвитку земельних відносин в Україні / О. Шульга // Вісник КНТЕУ. — 2010. — № 4. — С. 123—134.
14. Шуліченко Т.В. Надходження майнових податків до місцевих бюджетів України // Вісник Одеського державного економічного університету. — 2009. — №15. — С. 1—8.
15. Ярошенко Ф.О. Історія податків та оподаткування в Україні: [навч. посіб.] / Ф.О. Ярошенко, В.Л. Павленко. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 240 с.

K. Kukhta, V. Dzhura

HISTORICAL GENESIS OF LAND TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE: CURRENT ASPECTS AND EVOLUTION OF LAND TAX DEVELOPMENT

Summary

The article studies the historical genesis of the administration of land tax in Ukraine.
The path of tax system development in several stages is presented. The article describes the preconditions for the emergence of taxes and analyzes the peculiarities of the development of theories of taxes at different historical stages. The functions of land taxation are revealed.
Analyzes historical aspects of private property. The basic trends of legal regulation of the land tax in the regulations of modern Ukrainian legislation.
In the article an analysis of the modern mechanism of leasing land rent is made. Particular attention is paid to clarifying the payment of land tax in the Tax Code of Ukraine. The category "land" is considered through the prism of ecological, legal, political and social and economic features and properties.
Considerable attention has been paid to the study of the concept of "land" through the prism of environmental, legal, political and social and economic features and properties.
The periodization of the institute of tax, tax system development, on the basis of which the development of the principles, principles and methods of tax administration as a mechanism for filling the revenue part of the state budget is investigated.
The article is devoted to the study of the origins of legal regulation of land tax and land rent in Ukraine. The historical aspects of the formation of private ownership of land are analyzed. The main tasks and tendencies of the legal regulation of the payment for land are revealed, which are reflected in the normative legal acts of Ukraine.
The system of land taxation in Ukraine began to be formed in 1992 with the adoption of the Law of Ukraine "On Land Fee", which stated that the land fee belongs to the state taxes and is levied in the form of a land tax or rent. Already in 1997, a new version of this law came into force, where land tax rates were changed, the procedure for collecting this payment, benefits for land tax and liability of taxpayers. At present, this Law has expired, and the main legislative act regulating land relations in the field of taxation is the Tax Code of Ukraine.
In connection with the stated purpose of this article is an analysis of the historical genesis of the administration of land tax and the current state of the domestic land tax system, legislative acts regulating land relations in the field of taxation.

Keywords: land tax; land tax; monetary valuation; private property; privatization; the prerequisites of the land tax.

References

1. Borovyk, P.M. (2010), "Directions of land tax development", Naukovyi visnyk Volyns'kogo derzhavnogo universytetu im. L.Ukrainky. Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 152—157.
2. The Verhovna rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Protection", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 30 Dec 2018).
3. The Verhovna rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 30 Dec 2018).
4. Ibragimov, M.R. (2009), "Land taxation: theoretical postulates and fiscal realities in Ukraine", Visnyk Kharkivs'kogo ekonomichnogo universytetu, vol. 9, pp. 17—23.
5. Nechai, N. (2011), " From "tithing" of Prince Volodymyr to "exit" of Batu", Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 12, pp. 20—21.
6. Nechai, N. (2011), "Russkaya Pravda" — tax code of Kievan Rus", Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol 11, pp. 22—23.
7. Nechai, N. (2011), "Peter's financial policy", Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 19, pp. 22—23.
8. Nechai, N. (2002), "Essays on the history of taxation", Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 16, pp. 144—146.
9. litopys.org.ua (2018), "The tale of past years", available at: litopys.org.ua (Accessed 30 Dec 2018).
10. The Verhovna rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 30 Dec 2018).
11. Skurs'ka, N.M. (2009), "Reforming land relations in Ukraine at the turn of XX—XXI centuries", Istoriia narodnogo gospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy (zbirka naukovykh prats'), vol. 3.
12. Kharkavenko, O.O. (2010), "State and prospects of land taxation", Ekonomichni vidnosyny, vol. 5 (28), pp. 27—31.
13. Shul'ga, O. (2010), "History of development of land relations in Ukraine", Visnyk KNTEU, vol. 4, pp. 123—134.
14. Shulichenko, T.V. (2009), "Receipt of property taxes in local budgets of Ukraine", Visnyk Odes'kogo derzhavnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 15, pp. 1—8.
15. Iaroshenko, F. O. and Pavlenko, V. L. (2002), Istoriia podatkiv ta opodatkuvannia v Ukraini [History of Taxes and Taxation in Ukraine], Akademiia DPS Ukrainy, Irpin', Ukraine.

№ 2 2019, стор. 42 - 47

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

К. О. Кухта

к. е. н., викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

K. Kukhta

PhD in Economics, teacher of accountant-financial of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy


В. В. Джура

викладач обліково-фінансових дисциплін, заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

V. Dzhura

teacher of accountant-financial, deputy director of educational work, teacher of the highest category of Lubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

Як цитувати статтю

Кухта К. О., Джура В. В. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.42

Kukhta, K. and Dzhura, V. (2019), “Historical genesis of land tax administration in Ukraine: current aspects and evolution of land tax development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.