EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. Д. Павленко, В. П. Семенець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.48

УДК: 336.71:338.242.4(477)

Л. Д. Павленко, В. П. Семенець

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено роль держави у антикризовому регулюванні банківської системи в сучасних умовах. Визначено основні вимоги щодо регулювання та контролю державою банківської системи як основної складової фінансової та економічної системи країни, з метою реалізації антикризових заходів для підтримки ефективної та стабільно діяльності вітчизняних банків, а також максимального задоволення вимог суспільства, щодо якісних банківських послуг. Розглянуто основні фінансові загрози для банківської системи України та шляхи щодо запобігання та подолання кризових явищ, які відбуваються в економіці на різних етапах. Досліджено фактори, причини кризових явищ та механізми, які створюють підгрунтя для реалізації ефективного державного антикризового регулювання і управління з урахуванням особливостей діяльності конкретного банку. Доведено необхідність впровадження та реалізації антикризових заходів на рівні держави у разі виникнення кризових ситуацій в банківській системі або окремих банків, які не здатні самостійно врегулювати та систематизувати свою діяльність під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що може провокувати дисбаланс фінансовій та виробничій сфері країни. Надано загальну характеристику щодо загально-економічної системи організації державного управління банківської системи України відповідно до чинного законодавства шляхом індикативного та адміністративного регулювання. Проаналізовано сучасний стан банківської системи та антикризові заходи Національного банку України, що направлені на реалізацію Комплексної програми розвитку фінансового сектору з урахуванням впливу глобальних процесів, які призвели до зміни в структурі. Надано оцінку основних економічних нормативів управління ліквідністю. Запропоновано комплексний підхід щодо класифікації інструментів державного регулювання банківської діяльності.

Ключові слова: банк; банківська система; антикризове управління банківською системою; економічні нормативи; державне регулювання банків.

Література

1. Банківська система [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1078&T=13_2&lng=1&st=0
2. Грабчук О.М. Фінансові інструменти впливу на банківську систему [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65026/04Grabchuk.pdf?sequence=1
3. Інструменти управлінського контролю [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5390646/page:9/
4. Кількість банків в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/
5. Крючко Л.С. Особливості управління вітчизняними банками / Л.С. Крючко // Ефективна економіка. — 2015. — №4.
6. Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2017. — № 8.
7. Неплатоспроможні банки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minfin.com.ua/banks/problem/
8. Онищенко Ю.І. Банківська система як складова фінансової системи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1426/1/Банківська%20система%20як%20складова%20фінансової%20системи.pdf
9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
10. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.fg.gov.ua
11. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: учеб. пособие по антикризисному управлению / А.М. Тавасиев. — М.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2006. — 480 с.
12. Тарасевич Н.В. Антикризове управління діяльністю банків в сучасних умовах [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/147037987.pdf

L. Pavlenko, V. Semenets

THE SYSTEM OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF THE BANKING SYSTEM AS THE BASIS OF A STABLE FUNCTIONING OF THE DOMESTIC ECONOMY

Summary

The article defines the role of the state in crisis management of the banking system in modern conditions. The basic requirements for regulation and control of the state of the banking system as the main component of the financial and economic system of the country are determined, in order to implement anti-crisis measures to support the efficient and stable functioning of domestic banks, as well as to maximize the satisfaction of society's demands for high-quality banking services. The main financial threats for the banking system of Ukraine and ways to prevent and overcome the crisis phenomena occurring in the economy at different stages are considered. The factors, causes of crisis phenomena and mechanisms that create the basis for realization of effective state anti-crisis regulation and management taking into account peculiarities of activity of a particular bank are investigated. The necessity of implementation and implementation of anti-crisis measures at the state level in the event of crisis situations in the banking system or individual banks that can not independently regulate and systematize their activities under the influence of external and internal factors is proved, which may provoke an imbalance in the financial and industrial sphere of the country. The general characteristic of the general economic system of organization of the state administration of the banking system of Ukraine according to the current legislation is provided by indicative and administrative regulation. The current state of the banking system and the anti-crisis measures of the National Bank of Ukraine aimed at implementation of the Integrated Financial Sector Development Program taking into account the influence of global processes that led to changes in the structure have been analyzed. An estimation of the basic economic norms of management of liquidity is given. A comprehensive approach to the classification of public instruments and regulation of banking activities is proposed.

Keywords: ank; banking system; anti-crisis management of the banking system; economic standards; state regulation of banks.

References

1. Olijnyk A.V. (2014), "The banking system, "Instruments of state crisis management in the banking system", available at: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1078&T=13_2&lng=1&st=0 (Accessed 22 December 2018).
2. Grabchuk, O.M. (2011), "Financial instruments of influence on the banking system", [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65026/04Grabchuk.pdf?sequence=1 (Accessed 22 December 2018).
3. Ukrainian Academy Of Banking (2016), "Management Control Tools", [Online], available at: https://studfiles.net/preview/5390646/page:9/ (Accessed 22 December 2018).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Number of banks in Ukraine", [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/ (Accessed 11 December 2018).
5. Kryuchko, L.S. (2015), "Features of management of domestic banks", Effective economy, vol. 4.
6. Migus, S.P. Karpov, K.V. and Koval, J.S. (2017), "Levers of the state anti-crisis regulation of banking institutions in terms of emerging crisis phenomena", State administration: improvement and development, vol. 8.
7. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Insolvent banks", [Online], available at: https://minfin.com.ua/banks/problem/ (Accessed 11 December 2018).
8. Onischenko, Yu.I. (2009), "Banking system as a component of the financial system", [Online], available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1426/1/Банківська%20система%20як%20складова%20фінансової%20системи.pdf (Accessed 19 December 2018).
9. The official website of the NBU (2018), available at: www. bank.gov.ua (Accessed 11 December 2018).
10. Official site of the Deposit Guarantee (2018), available at: www.fg.gov.ua (Accessed 11 December 2018).
11. Tavasiyev, A.M. (2006), Antikrizisnoye upravleniye kreditnymi organizatsiyami [Anti-crisis management of credit organizations], UNITY-DANA, Ulyanovsk, Russia.
12. Tarasevich, N.V. (2014), "Anti-crisis management dіyalnіstyu banks in the modern minds", [Online], available at: https://core.ac.uk/download/pdf/147037987.pdf (Accessed 19 December 2018).

№ 2 2019, стор. 48 - 55

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1241

Відомості про авторів

Л. Д. Павленко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,ННІ бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету

L. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Banking and Insurance Finance Department ESI of Business Technologies of UAB of Sumy State University


В. П. Семенець

студент, ННІ бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету

V. Semenets

Student ESI of Business Technologies of UABS of Sumy State University

Як цитувати статтю

Павленко Л. Д., Семенець В. П. Система державного антикризового управління банківською системою як основа стабільного функціонування вітчизняної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.48

Pavlenko, L. and Semenets, V. (2019), “The system of state crisis management of the banking system as the basis of a stable functioning of the domestic economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.