EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ю. В. Подмешальська, О. В. Троян, Л. В. Біла

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.64

УДК: 657.421

Ю. В. Подмешальська, О. В. Троян, Л. В. Біла

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

Актуальність аудиту основних засобів полягає у тому, що на практиці аудитору необхідно обрати найбільш раціональну форму організації і методики аудиту основних засобів, обгрунтувавши цей вибір для досягнення мети і якості аудиту. Для цього необхідно мати методику аудиту основних засобів як об'єкта аудиторської перевірки, що полегшить аудитору зробити вибір необхідних та доцільних аудиторських процедур при проведені аудиту основних засобів як елемента аудиту фінансової звітності. Мета загального плану полягає у визначенні послідовності певних дій аудитора від отримання пропозиції на проведення аудиту до видачі аудиторського звіту. Суб'єкти аудиторської діяльності самостійно вирішують наскільки детально необхідно складати загальний план.
Для отримання розуміння про суб'єкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю, для оцінки ризиків суттєвого викривлення облікової інформації на рівні облікових регістрів та фінансових звітів аудитор проводить оцінку системи внутрішнього контролю за допомогою тестів. Важливим елементом організації і методики аудиту основних засобів є програма аудиту.
Програма аудиту — перелік аудиторських процедур, які повинні відповідати критеріям твердження управлінського персоналу про достовірність інформації, поставленій меті аудиторської перевірки і завданням. Зміст програми має довільну форму, аудитор обирає форму і перелік аудиторських процедур відповідно до свого професійного судження. Виконання аудиторських процедур оформлюється робочими документами аудитора. Робочі документи аудитора визначають методологічний підхід до процесу аудиторської перевірки.
Форма і зміст робочих документів має також довільний характер, має доказову складову якісного виконання аудиторської процедури, посилює контроль над виконанням аудиторської процедури. Інформація робочих документів є підтвердженням висновків і пропозицій в аудиторському звіті.
Через відсутнысть стандартних форм робочих документів, аудитори відповідно до рівня своєї кваліфікації, практичного досвіду складають форми робочих документів. Пропонуємо зразки форм робочих документів для виконання аудиторських процедур аудиторської перевірки обліку основних засобів для їх практичного використання.

Ключові слова: основні засоби; аудит; первинні документи; облікові регістри; рахунок; фінансова звітність; аудиторська процедура.

Література

1. Меліхова Т.О. Обгрунтування функцій внутрішнього та зовнішнього аудиту податків / Т.О. Меліхова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 116—120.
2. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
3. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — №2. — С.106-114.
4. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
5. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.

Yu. Podmeshalska, O. Troyan, L. Bila

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF AUDIT OF FIXED ASSETS

Summary

The urgency of the audit of fixed assets is that in practice the auditor should choose the most rational form of organization and methodology of audit of fixed assets, substantiating this choice to achieve the purpose and quality of audit. To do this, you need to have a method of audit of fixed assets as an audit object, which will make it easier for the auditor to select the necessary and appropriate audit procedures during an audit fixed assets as an element of the audit of financial statements. The purpose of the general plan is to determine the sequence of certain actions of the auditor from receiving an offer to audit until the issuance of an audit report. The subjects of the audit work independently decide how detailed it is necessary to make a general plan.
To gain an understanding of the entity and its environment, including its internal control system, to assess the risks of material misstatement of accounting information at the level of the accounting registers and financial statements, the auditor conducts an assessment of the system of internal control by means of tests. An important element of the organization and methodology of audit of fixed assets is — the program of audit.
Audit program — a list of audit procedures that must meet the criteria for approval of management personnel about the reliability of information, the purpose of the audit and tasks. The form of the program is also arbitrary, the auditor chooses the form and list of audit procedures in accordance with his professional judgment. The execution of audit procedures is formalized by the auditor's working documents. The auditor's working documents determine the methodological approach to the audit process.
The form and content of the working papers is also arbitrary, has an evidentiary component of the qualitative performance of the audit procedure, strengthens control over the implementation of the audit procedure. The information of working papers is confirmation of conclusions and proposals in the auditor's report.
In the absence of standard forms of working papers, auditors form working documents in accordance with their level of qualification, practical experience. We offer samples of forms of working documents for the implementation of audit procedures for auditing the accounting of fixed assets for their practical use.

Keywords: fixed assets; audit; primary documents; accounting registers; account; financial statements; audit procedure.

References

1. Melikhova, T.O. (2011), "Documentation of accounting calculations with suppliers in order to strengthen the information security of the enterprise", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 166—169.
2. Podmeshalska, Y.V. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4) , pp. 265—270.
3. Podmeshalska, Y.V. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at the enterprise", Ekonomichnyj visnyk ZDIA: zbirnyk naukovykh prats', vol. 2, pp.106—114.
4. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.
5. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.

№ 2 2019, стор. 64 - 70

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1471

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


О. В. Троян

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

O. Troyan

Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


Л. В. Біла

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

L. Bila

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Троян О. В., Біла Л. В. Теоретико-практичні аспекти проведення аудиту основних засобів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.64

Podmeshalska, Yu., Troyan, O. and Bila, L. (2019), “Theoretical and practical aspects of audit of fixed assets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 64–70. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.