EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Л. О. Івченко, Г. С. Колісніченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.71

УДК: 330.322.3:338.48-53(477.72)

Л. О. Івченко, Г. С. Колісніченко

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Анотація

Суттєве збільшення внутрішніх туристичних потоків в Україні супроводжується їх перерозподілом у зв'язку з анексією частини рекреаційних територій. Завдяки наявності потужного рекреаційно-курортного та туристичного потенціалу в Херсонській області протягом останніх 5 років відбулося нарощування туристичних потоків майже вдвічі. При цьому потенціал інфраструктури туризму, а саме здатність матеріально-технічної бази регіону прийняти і ефективно обслужити потік туристів, залишається недостатнім. Виробництво і надання послуг споживачам, транспортне обслуговування, кадрове та інформаційне забезпечення повинні бути приведені у відповідність до нових обсягів туристичних потоків. Оцінки обсягів і структури туристичних потоків, ресурсної бази регіону, стану ринку готельних послуг, рекреаційної ємності курортів дозволяють прогнозувати попит, вжити відповідні заходи задля запобігання ризику зменшення кількості туристів унаслідок отримання неякісного турпродукту.
У дослідженні визначено основні туристично-рекреаційні переваги регіону, зазначено ключові чинники, що безпосередньо впливають на туристичну діяльність в області. Проаналізовано стан і перспективи розвитку транспортного сполучення, засобів розміщення, кадрового забезпечення, інвестиційного потенціалу регіону. Визначено, що позитивна динаміка надходження капітальних і прямих іноземних інвестицій в основному пов'язана з розвитком промислових підприємств. Оцінки, наведені в роботі, показують, що менш як 1 % обсягів капітальних інвестицій можна вважати вкладеними в туризм. Саме тому інвестиційний клімат області розглянуто з точки зору перспектив вкладень у розвиток туризму з боку великих промислових підприємств, що працюють на Херсонщині. Підкреслюється унікальність регіону з точки зору поєднання потужного промислового комплексу і наявності комплексного туристично-рекреаційного потенціалу. Запропоновано актуальні напрями подальших досліджень.

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал Херсонщини; туристичні потоки; туристична інфраструктура; інвестиційна підтримка; партнерство.

Література

1. ДССУ Головне управління статистики у Херсонській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/
2. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2018 рік. — С. 34—47 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-oblasti
3. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020
4. Інвестиційний портал Херсонщини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://investinkherson.gov.ua/
5. ДССУ Статистичний збірник "Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році" / Київ 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf
6. Херсонська обласна державна адміністрація, розділ "Туристичний та рекреаційно-курортний потенціал" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://khoda.gov.ua/turistichnij-ta-rekreacijno-kurortnij-potencial/
7. Василевська Я.В. Природно-заповідний фонд Херсонської області як об'єкт рекреаційного природокористування / Я.В. Василевська // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. — Вип.13 (2). — С.125—128.
8. Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2017. — №1. — C. 205—212.
9. Котлубай В.О. Відродження прибережних пасажирських перевезень в системі морського туризму України / В.О. Котлубай // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. — 2013. — № 26. — С. 36—42.
10. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. — № 1307 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п
11. Асоціація міжнародних експедиторів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ameu.org.ua/news/2114-vadaturskij-vklali-majzhe-2-mlrd-v-richkovu-infrastrukturu
12. Реформа децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://old.decentralization.gov.ua/
13. Арбузова Ю.В., Яковенко В.Д. Стан та перспективи розвитку туризму в Херсонській області // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. — 2013. — Вип. 1 (2) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2/pdf/36.pdf
14. Майорова Т. В. Результативність інвестицій у соціальну сферу регіонів України / Т. В. Майорова // Ефективна економіка. — 2011. — № 7. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=641
15. Шуплат О.М. Роль публічно-приватного партнерства у залученні фінансових ресурсів у сферу туризму / О.М. Шуплат // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: зб. матеріалів І Всеукр. наук.-прак. конф. (Київ, 22 червня 2016 р.) — К.: КНЕУ, 2016 р. — С. 345—348.

L. Ivchenko, H. Kolisnichenko

TOURIST AND RECREATION POTENTIAL OF THE KHERSON REGION IN TERMS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Summary

A significant increasing of internal tourist flows in Ukraine is accompanied by their redistribution in connection with the annexation of part of recreational areas. Due to the powerful recreation and health resort and tourism potential in the Kherson region over the past 5 years, the tourist flow has been almost doubled. At the same time, the potential of tourism infrastructure, namely, the ability of the material and technical base of the region to accept and effectively serve the flow of tourists remains insufficient. Production and services provision to consumers, transport services, personnel and information support should be brought into line with new volumes of tourist flows. Estimates of the volume of the structure of tourist flows, the resource base of the region, the state of the hotel services, and recreational capacity of the resorts allow forecasting demand, take appropriate measures to prevent the risk of reducing the number of tourists due to the receipt of poor-quality tourist products.
In this research are defined the main tourist and recreational advantages of the region, identifies the key factors that directly affect the tourism activities in the region. The state and prospects of the development of transport communication, facilities, staffing, investment potential of the region are analyzed. That is why, the investment climate of the region is considered in terms of the prospects of investments in tourism development by the powerful enterprises operating in the Kherson region. It is determined that the positive dynamics of capital and foreign direct investment inflows are mainly related to the development of industrial enterprises. The estimates presented in the paper show that less than 1% of the volume of capital investments can be considered as invested in tourism. Emphasizes the uniqueness of the region in terms of combining a powerful industrial complex and the availability of integrated tourist and recreational potential. The actual directions of further research are offered.

Keywords: tourist and recreational potential of the Kherson region; tourist flows; tourist infrastructure; investment support; partnership.

References

1. Main Department of Statistics in Kherson Oblast (2018), available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 Nov 2018).
2. Kherson regional state administration (2018), "Program of socio-economic and cultural development of the Kherson region for 2018", available at: http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-oblasti (Accessed 30 Nov 2018).
3. Kherson regional state administration (2016), "Strategy of development of Kherson region for the period till 2020", available at: http://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020 (Accessed 29 Nov 2018).
4. Kherson Regional State Administration (2018), "Kherson Region Tourism — the Way to Impressions!" available at: https://investinkherson.gov.ua/ (Accessed 28 Nov 2018).
5. SSSU (2018), Statistical collection "Collective accommodation in Ukraine in 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (Accessed 28 Nov 2018).
6. Kherson regional state administration (2018), "Section of tourism and recreation and resort potential", available at: http://khoda.gov.ua/turistichnij-ta-rekreacijno-kurortnij-potencial/ (Accessed 30 Nov 2018).
7. Vasilevskaya, Ya.V. (2012), "Natural reserve fund of the Kherson region as an object of recreational nature use", Social Sciences and Economics Geography: Interregional Collection of Scientific Papers, vol.13 (2), pp.125—128.
8. Nezdoiminov, S.G. and Andreeva, N.M. (2017), "Research of tourist traffic on water transport in Ukraine", Marketing and management of innovations, pp. 205—212.
9. Kotlubay, V.O. (2013), "Revival of Coastal Passenger Transportation in the Sea Tourism System of Ukraine", Collection of scientific works of the State economic-technological university of transport, vol. 26, pp. 36—42.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "About the approval of the Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-p (Accessed 28 Nov 2018).
11. Association of International Forwarders of Ukraine (2018), available at: http://ameu.org.ua/news/2114-vadaturskij-vklali-majzhe-2-mlrd-v-richkovu-infrastrukturu (Accessed 29 Nov 2018).
12. The Reform of the Decentralization of Government in Ukraine (2018), available at: https://old.decentralization.gov.ua/ (Accessed 30 Nov 2018).
13. Arbuzova, Yu.V. and Yakovenko, V.D. (2013), "State and prospects of tourism development in the Kherson region", Information Technologies in Education, Science and Production, vol. 1 (2), available at: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2/pdf/36.pdf (Accessed 30 Nov 2018).
14. Mayorova, T. V. (2011), "Efficiency of investments in the social sphere of regions of Ukraine", Effective economy, no 7, available at: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=641 (Accessed 15 Dec 2018).
15. Shuplat, O. M. (2016), "The role of public-private partnership in attracting financial resources in the sphere of tourism", Zbirka materialiv I Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiy.i Korporatyvni finansy: problemy ta perspektyvy innovatsiynoho rozvytku [Collection of materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Corporate Finance: Problems and Prospects for Innovation Development], Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, pp. 345—348.

№ 2 2019, стор. 71 - 78

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 925

Відомості про авторів

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

L. Ivchenko

Candidade of Sciences (Physics and Mathematics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kiev


Г. С. Колісніченко

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

H. Kolisnichenko

Master, National University of Food Technologies, Kiev

Як цитувати статтю

Івченко Л. О., Колісніченко Г. С. Туристично-рекреаційний потенціал херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.71

Ivchenko, L. and Kolisnichenko, H. (2019), “Tourist and recreation potential of the kherson region in terms of investment attractiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.