EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Н. І. Олійник, І. І. Крилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.87

УДК: 351:628.1:331](477)

Н. І. Олійник, І. І. Крилова

CТАН РЕАЛІЗАЦІЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Анотація

Реалізація низьковуглецевої політики передбачає скорочення викидів парникових газів, відмову від викопного палива та інвестування у відновлювальні джерела енергії, а це потребує змін у енергетичній та промисловій сфері, технологізації й урівноваженого використання природних ресурсів, але разом з ти не повинно заважати економічному росту. Необхідність переходу до низьковуглецевої політики зумовлює актуальність проблем раціонального та ефективного використання енергетичних ресурсів в усіх сферах економіки, в тому числі, у сфері водопостачання та водовідведення. Стан сфери водопостачання та водовідведення характеризується негативними тенденціями, зокрема, значною зношеністю основних фондів, значними втратами води, високою енергоємністю виробництва тощо. В статті зазначено показник енергоємності ВВП України та його коливання протягом останніх років, наведено аналіз використання енергії у сфері водопостачання та водовідведення. Автори розглядають Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року, її мету, ключові завдання та політики; а також Каталог згрупованих політик і заходів низьковуглецевого розвитку України USAID. У статті аналізуються заходи щодо реалізації Стратегії як заплановані, так і реалізовані, наводяться існуючі проблеми реалізації заходів. У статті доводиться, що енергозбереження у водопостачанні та водовідведенні прямо пропорційно залежить від заходів, які дозволяють зменшити споживання електроенергії при заборі води, її очищенні, обробленні, подачі, розподілі та відведенні. Реалізація низьковуглецевої політики у сфері водопостачання та водовідведення неможлива без модернізації підприємств цієї сфери, впровадження сучасних енергоощадних технологій, новітніх методів очищення стічних вод тощо. Для цього необхідне інвестування в енергоефективність і модернізацію основних фондів, що неможливо без значної державної підтримки та сприяння держави у залученні інвестиційних ресурсів, державно-приватного партнерства. Автори наводять певні позитивні приклади інвестування та енергомодернізації на підприємствах водопостачання та водовідведення.

Ключові слова: низьковуглецева політика; водопостачання та водовідведення; енергоємність; природні ресурси.

Література

1. "Вінницяоблводоканал" реконструював системи водопостачання та водовідведення на 10 мільйонів гривень. База даних: КП "Вінницяоблводоканал". URL: https://vinvk.com.ua/2015-07-21-08-02-13/investitsijni-proekti/538-rezult-invest-2017
2. Буркинський Б.В. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні: монографія / Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, В.Є. Реутов; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — Одеса: Підприємство Фєнікс, 2011. — 348 с.
3. Васильєва Н. Уряд схвалив Низьковуглецеву стратегію: про що мова. База даних: "Бізнес цензор". Дата опублікування: 20.07.18. URL: https://www.slideshare.net/Ukrainian_Nuclear_Society/ss-77032730
4. Гайдуцький І. П. Низьковуглецевий розвиток: глобальні інструменти мотивації // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 2. — С.22—26. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2017/6
5. Денисюк С.П., Таргонський В.А. Енергоефективність України: проблеми та шляхи її зростання // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2017. — № 4. — С. 7—28. URL: http://energy.kpi.ua/article/viewFile/130871/126593
6. Енергоефективність та енергозбереження. Міністерство регіонального розвитку. База даних: Офіційний сайт Мінрегіону України. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/energoefektivnist-ta-energozberezhennya/
7. Збірник "Статистичний щорічник України" за 2017 рік. База даних: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/-druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
8. Караєва Н.В., Березницька М.В. Формування стратегічних напрямів переходу до низьковуглецевого розвитку України на основі експертної оцінки // Економічний вісник НТУУ "КПІ". — 2014. — №11. URL: http://economy.kpi.ua/uk/node/595
9. Каталог згрупованих політик і заходів низьковуглецевого розвитку України. USAID. База даних: Журнал "Зелена енергетика". URL: http://energy.esco.agency/wp-content/uploads/-2018/04/art50.pdf
10. Ляшевська К. Вага електроенергії у водопостачанні Харкова зменшиться. База даних: "ІА "Україна Комунальна". Дата опублікування: 05.04.2017. URL: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/vaga-jelektrojenergji-u-vodopostachann-kharkova-zmenshitsja-34347
11. Мороз Е.Г. Державно-приватне партнерство у сфері водопровідно-каналізаційного господарства України // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Випуск ХІX. — 2013. — № 3. — С. 194—195.
12. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році. База даних: Офіційний сайт НДКТІМГ. URL: http://www.nikti.org.ua/?p=1415
13. Подобна Є., Сніжко В. Енергозберігаючі технології впроваджує на об`єктах водопостачання "Київводоканал". База даних: "5 канал". URL: https://www.5.ua/ukrayina/enerhozberihaiuchi-tekhnolohii-vprovadzhuyе-na-ob-iektakh-vodopostachannia-kyivvodokanal-3911.html
14. Про результати аудиту виконання завдань і заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою "Питна вода України" на 2011—2020 роки. Рішення Рахункової палати України від 09.02.2016 року № 2-1. База даних: "Рахункова палата України". URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748257/R_RP_2-1.pdf?subportal=main
15. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р. База даних "Законодавство України" ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80
16. Проект реконструкції Бортницької станції аерації. Презентація (доповідач Лисюк О.) від 13.09.2018 р. База даних: "Львівводоканал". URL: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_5-Lysiuk-Oleh.pdf
17. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. База даних: Офіційний сайт Мінрегіону України. URL: https://menr.gov.ua/files/-docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf

N. Olijnyk, I. Krylova

THE STATE OF REALIZATION OF NUCLEAR CLEANING POLICY IN WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR

Summary

The implementation of low carbon policy involves reducing greenhouse gas emissions, abandoning fossil fuels and investing in renewable energy sources, which requires changes in the energy and industrial sector, technology and the balanced use of natural resources, but you must not interfere with economic growth along with you. The need for the transition to low carbon policy determines the urgency of the problems of rational and efficient use of energy resources in all spheres of the economy, including in the field of water supply and wastewater. The state of the water supply and wastewater system is characterized by negative trends, in particular, significant depreciation of fixed assets, significant water losses, high energy production, etc. The article describes the energy intensity of Ukraine's GDP and its fluctuations in recent years, provides an analysis of the use of energy in the areas of water supply and wastewater. The authors review the Strategy for Low Carbon Development by 2050, its purpose, key objectives and policies; as well as the United States Agency for the Groupage of Low Carbon Policies and Measures. The article analyzes the implementation of the Strategy for Low Carbon Development by 2050 as planned and implemented, presents the existing problems of implementation of the measures. The article argues that energy saving in water supply and wastewater is directly proportional to measures that allow reducing electricity consumption during water recirculation, its purification, processing, supply, distribution and disposal. Implementation of low carbon policy in the field of water supply and wastewater is impossible without the modernization of enterprises in this sphere, the introduction of modern energy saving technologies, the newest methods of wastewater treatment, and so on. This requires investing in energy efficiency and modernization of fixed assets, which is impossible without significant state support and assistance to the state in attracting investment resources, public-private partnership. The authors suggest some positive examples of investment and energy modernization at water supply and wastewater companies.

Keywords: low carbon policy; water supply and drainage; energy intensity; natural resources.

References

1. Vinnytsiaoblvodokanal (2017), ""Vinnytsiaregionalwaterchannel" reconstructed water supply and drainage systems for 10 million hryvnias", available at: https://vinvk.com.ua/2015-07-21-08-02-13/investitsijni-proekti/538-rezult-invest-2017 (Accessed 28 Dec 2018).
2. Burkyns'kyj, B.V. (2011), "Zelena" ekonomika kriz' pryzmu transformatsijnykh zrushen' v Ukraini ["Green" economy through the prism of transformational shifts in Ukraine], Pidpryiemstvo Fieniks, Odessa, Ukraine.
3. Vasyl'ieva, N. (2018), "The Government approved the Low Carbon Strategy: What is it about?", available at: https://www.slideshare.net/Ukrainian_Nuclear_Society/ss-77032730 (Accessed 28 Dec 2018).
4. Hajduts'kyj, I.P. (2017), "Low-carbon development: global motivational instruments", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 22—26, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2017/6.pdf (Accessed 28 Dec 2018).
5. Denysiuk, S.P. and Tarhons'kyj, V.A. (2017), "Energy efficiency of Ukraine: problems and ways of its growth", Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, vol. 4, pp. 7-28 available at: http://energy.kpi.ua/article/viewFile/130871/126593 (Accessed 28 Dec 2018).
6. Ministry of Regional Development (2018), "Energy efficiency and energy saving. Ministry of Regional Development", available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/energoefektivnist-ta-energozberezhennya/ (Accessed 28 Dec 2018).
7. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Collection "Statistical Yearbook of Ukraine" for 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/-druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm (Accessed 28 Dec 2018).
8. Karaieva, N.V. and Bereznyts'ka, M.V. (2014), "Formation of strategic directions of transition to low carbon development of Ukraine on the basis of expert assessment", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI", vol. 11 available at: http://economy.kpi.ua/uk/node/595 (Accessed 28 Dec 2018).
9. USAID (2018), "Directory of grouped policies and measures of low carbon development of Ukraine", available at: http://energy.esco.agency/wp-content/uploads/-2018/04/art50.pdf (Accessed 28 Dec 2018).
10. Liashevs'ka, K. (2017), "The weight of electricity in Kharkiv water supply will decrease", available at: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/vaga-jelektrojenergji-u-vodopostachann-kharkova-zmenshitsja-34347 (Accessed 28 Dec 2018).
11. Moroz, E.H. (2013), "Public-private partnership in the sphere of water supply and sewage economy of Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats'. Problemy ratsional'noho vykorystannia sotsial'no-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu, vol. XIX, no. 3, pp. 194—195.
12. NDKTIMH (2018), "National report on the quality of drinking water and the state of drinking water supply in Ukraine in 2016", available at: http://www.nikti.org.ua/?p=1415 (Accessed 28 Dec 2018).
13. Podobna, Ye. and Snizhko, V. (2013), "Energy-saving technologies are implemented on water supply facilities "Kievwaterchannel"", available at: https://www.5.ua/ukrayina/enerhozberihaiuchi-tekhnolohii-vprovadzhuye-na-ob-iektakh-vodopostachannia-kyivvodokanal-3911.html (Accessed 28 Dec 2018).
14. Accounting Chamber of Ukraine (2016), "On the results of the audit of the implementation of the tasks and measures envisaged by the National target program "Drinking water of Ukraine" for 2011-2020", available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748257/R_RP_2-1.pdf?subportal=main (Accessed 28 Dec 2018).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "About the approval of the Concept for the implementation of the state policy in the field of climate change for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80 (Accessed 28 Dec 2018).
16. Lysiuk, O. (2018), "Project of reconstruction of Bortnitskaya aeration station", available at: http://eco-forum-lviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_5-Lysiuk-Oleh.pdf (Accessed 28 Dec 2018).
17. Ministry of Regional Development (2018), "Strategy of low carbon development of Ukraine till 2050", available at: https://menr.gov.ua/files/-docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf (Accessed 28 Dec 2018).

№ 2 2019, стор. 87 - 94

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

Н. І. Олійник

д. н. з держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

N. Olijnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Policy and Governance of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine


І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Олійник Н. І., Крилова І. І. Cтан реалізації низьковуглецевої політики у сфері водопостачання та водовідведення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. С. 87–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.87

Olijnyk, N. and Krylova, I. (2019), “The state of realization of nuclear cleaning policy in water supply and wastewater sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 87–94. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.2.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.